XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. пед. н.., Войнов В. М., Кандиба П. О., Коваленко С. О., Щириця В. В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ

к. пед. н.., Войнов В.М., Кандиба П.О., Коваленко С.О., Щириця В.В.

Черкаський державний технологічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ

Проблема професійно-прикладної фізичної підготовки  (ППФП) безпосередньо пов'язана з професійним відбором і, більше того обумовлена ним.

      Розвиток професійних здібностей базується на загальних здібностях, під якими слід розуміти сукупність більш інтегральних психофізіологічних якостей чи властивостей людей , а саме гостроту сприйняття органів відчуття, рухливість нервових процесів, відлагодженість механізмів сенсорних корекцій, наявність достатньої кількості різноманітних рухових автоматизмів, записаних на різних рівнях центральної нервової системи, натренованість верховних рівнів побудови рухів стосовно організації рухового поводження та ін. А все це, в свою чергу, обумовлюється такими чинниками, як умови життя, виховання, навчання і застосування фізичних вправ.

      Надалі нас цікавитиме саме останній чинник, тобто використання фізичних вправ. І тут слід відмітити: на сьогодні і теоретики, і практики ППФП одностайні в думці про те, що засобами фізичного виховання , і особливо застосування фізичних вправ, можна позитивно впливати на розвиток як загальних, так і професійних здібностей. Але однозначної відповідності тут немає, тобто, не можна стверджувати, що застосування будь-яких фізичних вправ автоматично сприятиме розвитку професійних здібностей. Якби це було справді так, то тоді проблема ППФП перетворилася б у фікцію. [ 5 ]

      Сказане повсюдно підтверджується на практиці. Так, у спеціальній літературі наводиться такий приклад. Кваліфікований робітник віком 45-50 років, токар за професією, протягом 10-15 літ успішно впорується із виробничими завданнями, незважаючи на те, що він має слабку фізичну підготовку: не вміє плавати, на перекладині підтягується не більше двох разів, з труднощами пробігає стометрову дистанцію і т.д. В той же час молодий чоловік, спортсмен-розрядник, значно поступається своєму старшому колезі рівнем виробничих показників. [ 6 ]

      У спеціальній літературі наводиться достатньо фактів, які свідчать про те, що певні види фізичних вправ можуть негативно впливати на розвиток окремих професійно важливих функцій. Сюди належать зменшення тактильної чутливості пальців кисті через наростання мозолів при заняттях гімнастикою, погіршення координації при виконанні трудових операцій складачами годинників та електронно- обчислювальних машин, коли вони систематично займаються важкою атлетикою, випадки погіршення спеціальної координації у пілотів, якщо вони займаються боксом, відзначається також негативний вплив гімнастичних висів і упорів на роботу музикантів і т.д. [ 4 ]

      Подібні приклади у спеціальній літературі наводяться для того, щоб обґрунтувати думку про необхідність профілювання фізичного виховання з урахуванням вимог обраної професії. Робиться посилання на те, що подібний підхід давно використовується при підготовці висококваліфікованих спортсменів. На базі загальної фізичної підготовки цілеспрямовано розвиваються фізичні якості і рухові навики , необхідні для виконання конкретних дій, характерних для обраного виду спорту. Так, при підготовці гімнастів основний акцент робиться на розвиток сили м'язів рук і плечового пояса, вестибулярної стійкості, здатності орієнтуватися у просторі і т.п. А при підготовці, наприклад, стрибуна у висоту особлива увага звертається на розвиток швидкісно-силових якостей і координації рухів. І за аналогією стосовно робітничих професій пропонується також виділяти професійно найважливіші для кожної конкретної професії фізичні якості. [ 6 ]

       Звичайно, підхід за принципом аналогії до визначення змісту ППФП цілком виправданий і заслуговує увагу, але має один дуже суттєвий недолік: у ньому відсутні достатньо чіткі критерії, відштовхуючись від яких можна було б обґрунтовано вести підбір вправ ППФП стосовно тієї чи іншої професії.

      Отже, сказане наводить на думку, що треба зробити спробу глибше розглянути взаємозв'язок між фізичною культурою, спортом і трудовою діяльністю.

      Майбутні професії студентів факультету інформаційних технологій і систем характеризуються гіподинамією, бо за енерготратами дані спеціальності належать до категорії легкої фізичної праці. Основні вимоги пред'являються тут до зорового і тактильного аналізаторів, швидкості розрізнення і переадаптації, тонкої координації м'язів кисті і чутливості пальців рук. Робота пов'язана з вимушеними позами при нахилі тулуба й голови, з фіксацією грудної клітки, що призводить до поверхового дихання з періодичною його затримкою і застійних явищ в області тазу, черевної порожнини, до погіршення постачання головного мозку киснем. [ 4 ]

      Певний перенос фізичних якостей на підвищення професійної діяльності  можливий при використанні таких ігор, як баскетбол, волейбол, рухливих ігор та ігор-естафет із спеціально підібраними завданнями  (різні передачі м'яча, кидки в кошик однією і двома руками, ведення м'яча із зміною напрямку і швидкості руху, зупинки за сигналом і т.п.).

      Суттєвий вплив на професійні здібності можливий при моделюванні різних завдань на точність, координацію на спеціальних пристроях, апаратах з використанням комп'ютерів. Тут є багато чого, що можна запозичити із комп'ютерних ігор.

      Щодо спеціальної витривалості, то вона багато в чому залежить від гармонійного і достатнього розвитку всіх м'язів тулуба і шиї, здатних витримувати тривалі статичні навантаження. Таким чином, тут підійдуть загально-розвиваючі вправи на гнучкість (особливо для грудного і шийного відділів хребта) як засіб профілактики остеохондрозу. Також добре для цієї профілактики підійдуть спеціально підібрані асани (пози) із хатха-йоги.

Отже, сказане дає нам підставу зробити спробу глибше розглянути взаємозв'язок між фізичною підготовкою студентів та їх майбутньою професією.

Методи та організація дослідження. При дослідженні даної теми, ми використовували метод аналізу літературних джерел та анкетування.

В вересні 2012 р. нами було проведено анкетування студентів І-го курсу факультету інформаційних технологій і систем в кількості 128 чоловік, за  станом здоров'я віднесених до основної медичної групи. Анкета включала в себе 4 блоки питань. Студентам пропонувалось визначити в кожному блоці по дві основні якості, які необхідні для їхньої майбутньої професії, або написати свій варіант.

Перший, необхідні загальні фізичні якості: високий рівень загальної сили, швидкості, витривалості, спритності, гнучкості, статичної витривалості м'язів шиї, тулуба, ніг.

Свій варіант.

Другий, необхідні спеціальні фізичні якості: високій рівень витривалості м'язів зорового аналізатора. Статична витривалість тулуба, спритність рук, точна маніпуляція, сила верхнього плечового пояса.

Свій варіант.

Третій, необхідні психічні якості: спостережливість, високий обсяг розподілення, переключення, концентрація, стійкість уваги, розвинута короткочасна і довготривала пам'ять. Операційне мислення: словесна й емоційна стійкість, витримка, самовладання, наявність логічного мислення при високому рівні розвитку творчого мислення. Високий рівень аналітичного, синтетичного, дедуктивного мислення, креативність.

Свій варіант.

Четвертий, інтегральні якості: комунікативність, колективізм, уміння спілкуватися і взаємодіяти; ерудиція, широкий кругозір, урівноваженість, активність. Уміння висловлювати свої думки (вербальні якості), схильність до самоосвіти. Високий рівень розвитку понятійного мислення, володіння науковими поняттями, здатність сприймати і розуміти різноманітні терміни.

Свій варіант.

Як бачимо анкета складена з прямих питань на які потрібно дати самостійні відповіді досліджуваних, де опитуваному в кожному із 4-х блоків пропонується на вибір декілька відповідей або запропонувати свій варіант.

Перевага цього методу полягає, по-перше, у відвертості студентів, по-друге, анкетування шляхом роздачі листків з наперед запропонованими питаннями дозволяє зібрати інформацію за невеликий період часу, по-третє, практично виключає нещирість і підгін відповідей, оскільки даний метод перешкоджає будь-яким діям на студентів зі сторони (кожен працює мовчки тільки зі своєю анкетою). [ 3 ]

Як відомо, для розвитку фізичних якостей використовуються такі методи як рівномірний, перемінний, повторюваний, інтервальний. Окрім наведених 4-х методів які передбачають чітку регламентацію навантаження, останніми роками у студентської молоді під-час занять з фізичного виховання особливої популярності набули вправи змагально-ігрової спрямованості, де регламентація зазначених методів лише часткова, це на наш погляд є досить важливим при проведенні занять з фізичного виховання. [ 1, 2 ]

Результати дослідження. При аналізі даних анкетного опитування встановлено, що тільки 28% студентів-першокурсників не залежно від рівня фізичної підготовленості дали позитивну відповідь стосовно тих загальних і спеціальних фізичних якостей необхідних для їх майбутньої професії, 46% респондентів не достатньо орієнтуються в тих фізичних якостях. які взаємопов'язані з їхньою професійною діяльністю, 23% студентів в своїх відповідях вказали на ті якості, які практично не впливають на рівень професійної підготовки, 3% студентів написали власний варіант відповіді, однак ці якості не можна віднести до необхідних.

На нашу думку, цікавим є той факт, що серед психічних та інтегральних якостей, необхідних для їх майбутньої професії 52% студентів дали позитивну відповідь, 36% респондентів вказали на ті якості якості які не в значній мірі взаємопов'язані з професією, а 12% студентів в своїх відповідях не могли визначитися з якостями, при цьому жоден студент не запропонував свій варіант.

Висновки. Недостатній рівень знань по критеріям необхідних фізичних і спеціальних якостей випускників шкіл до тієї чи іншої професії свідчать про те, що вони лише мріють про майбутню професію, а то взагалі не мають ніякого уявлення про неї.

Для позитивного рішення даного питання в робочу програму по дисципліні "Фізичне виховання" починаючи з І-го курсу необхідно вносити корекцію в розділ теоретичних відомостей по кожній спеціальності, які потребують зворотнього зв'язку по засвоєнню цієї інформації студентами, для чого необхідний періодичний педагогічний контроль.

Моделювання вимог професійної діяльності при побудові ППФП виправдане, по скільки воно забезпечує ефективність використаних засобів і методів фізичної підготовки, що сприяють не тільки адаптації до професійної діяльності, але і збільшення її результативності.

Узагальнення. Розглядаючи питання, передбачені в даній статті, ми переконалися, що професійно-прикладна фізична підготовка є спеціалізованим процесом фізичного виховання, в межах якого вирішується два головних завдання: сприяти розвитку професійних здібностей і забезпечити такий рівень спеціальної працездатності (спеціальної витривалості), який давав би можливість запобігати або ж успішно боротися з втомою, яка виникає через тривале виконання трудових операцій.

Вирішення першого завдання досягається шляхом застосування таких фізичних вправ, які забезпечують найбільший позитивний перенос на професійні здібності, сприяють розвитку предметної спритності стосовно трудових операцій, характерних для даної професії. Вони, як це було показано, повинні будуватися і здійснюватися за таким же планом, що й трудові операції, тобто рухи-ланки і для перших, і для других продукуються тими ж самими рівнями чи підрівнями побудови рухових актів.

Друге завдання вирішується за допомогою фізичних вправ, що сприяють розвитку таких фізичних якостей, від яких найбільшою мірою залежить рівень спеціальної витривалості в даній, конкретній сфері трудової діяльності.

Ефективність вирішення цих завдань дуже сильно залежить від того, яка була створена для цього основа, котра, як відомо, визначається рівнем розвитку загальних здібностей і забезпечується на заняттях з фізичного виховання через фізичну освіту і загальну фізичну підготовку.

Саме для створення такої основи і призначене фізичне виховання у ВНЗ. Якщо як слід вирішуються завдання фізичної освіти і їй відводиться провідна роль і вона оптимально поєднується з роботою над зміцненням здоров'я і гармонійним розвитком фізичних якостей, то включення в програми з фізичного виховання ВНЗ професійно-прикладної фізичної підготовки повинно починатися з І курсу. ППФП - це спеціалізований процес, який обумовлюється конкретними вимогами тієї чи іншої професійної діяльності. Отже, теоретичні знання та фізична підготовка студентів в даному випадку виглядає цілком доцільною і викладач фізичного виховання повинен бути достатньо підготовленим для проведення цих занять.  

Література:

1.Войнов В.М., Ярославська Л.П., Кандиба П.О., Щириця В.В. Змагально-

ігровий метод у системі фізичного виховання студентів. Навчальний посібник.-Черкаси:ЧДТУ, 2011.­- 299с.

2. Войнов В.М. Эфективность соревновательно-игрового метода в повышении уровня физической подготовленности студентов на занятиях по физическому воспитанию // Актуальні проблеми фізичного виховання студентів умовах кредитно-модульної системи навчання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.- Дніпропетровськ, 2010.-с.48-50.

3. Гуменний В.С. Напрями підготовки студентів у політехнічних вищих навчальних закладах та їх систематизації залежно від вимог освітньо-професійних характеристик і майбутньої професійної діяльності // Матеріали IV-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції " Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та валеології ": збірник наукових праць.- Кременчук: КрНУ,2012.с. 43-49.

4. Зеер Э.Ф. Психология профессий

: учебное пособие для вузов/ Є.Ф.Зеер.-4-е изд., перераб. и доп.-М.: Академический проспект; Фонд" Мир", 2006. - 336с.

5. Іващенко В.П. та ін., Теоретичні основи та передумови професійно-прикладної фізичної підготовки: Методичний посібник.- Черкаси: ЧДУ ім. Б.Хмельницького, 1997. - 93с.

6. Кабачков В.А. Профессионально-прикладная физическая подготовка. История развития и современное представление//. Физическая культура в школе, - 1989, - №11. - с.9 - 14.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>