XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

К. пед. наук Райковська Г.О. ПРОБЛЕМИ В ГРАФІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ФАХІВЦІВ

К. пед. наук, доцент Райковська Г.О.
Житомирський державний технологічний університет
ПРОБЛЕМИ В ГРАФІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ФАХІВЦІВ
Сьогодні ринкова економіка чітко визначає орієнтири професійної освіти, робить очевидним, що головна мета всіх суб’єктів освітнього процесу полягає у необхідності врахування сучасних соціально-економічних реалій ринку праці і трансформування їх у конкретні освітні програми професійної підготовки.
У той же час, немає необхідності доводити, що сучасні комп’ютеризовані інформаційно-технічні системи створили якісно нові умови праці, змінили середовище існування людини. І це, у свою чергу, суттєво вплинуло на професійну підготовку майбутніх фахівців. Проте, багато з того, що може забезпечити якісну освіту для вітчизняних вузів сьогодні скоріше за все перспектива, ніж реальність. Так як, традиційно недостатнє технічне забезпечення стримує впровадження найбільш ефективних методів організації занять.
Отже, активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання – одна з гострих і актуальних проблем, над розв’язуванням якої сьогодні працюють науковці і навчальні заклади. Тут, тісно переплітаються соціальні, психолого-педагогічні та методичні проблеми підготовки фахівця, який би відповідав вимогам сьогодення. На ці та інші труднощі в навчальній діяльності звертають увагу Г.Ф. Балькін, Л. Гриценко, О.М. Джеджула, В.І. Луговий, М.Ф. Юсупова та інші [1–5].
Зокрема, з точки зору М.Ф. Юсупової, одним із головних недоліків у навчальній діяльності з опанування графічних дисциплін є недотримання єдності у методиці викладання в середній та вищій школах, а також ігнорування особливостей роботи з студентами першого курсу та їх недостатньою фактичною підготовленістю до вивчення даного курсу. Все це призводить до того, що студентам на лекціях важко слідкувати за навчальним матеріалом та засвоювати теоретичний курс.
Проведене нами дослідження дає підстави констатувати, що проблеми практичної підготовки полягають не тільки у відсутності єдності між середньою і вищою школами.
На нашу думку, однією з вагомих причин є зменшення кількості аудиторних годин про, що свідчить аналіз навчальних планів за період з 1975 по 2007 рік, проведений за архівними даними Житомирського державного технологічного університету зі спеціальності "Технологія машинобудування". За даними аналізу, до 1994 року навчальні плани містили тільки аудиторні години: лекції і практичні заняття. На сьогоднішній день спостерігаються зміни у розподілі навчальних годин в межах дисципліни, більша частка їх, а це ⅔ від загальної кількості годин відведено на самостійне вивчення. Зокрема, слід зазначити, що до 2000 року курс з графічної підготовки включав в себе тільки нарисну геометрію та інженерну графіка, а з 2000–2001 навчального року до складу ввійшла комп’ютерна графіка.
Поряд з вище сказаним необхідно також відмітити: по-перше, обсяг знань і рівень вимог до фахової підготовки зростають; по-друге, засоби дидактичної підтримки навчання графічних дисциплін застаріли; по-третє, послаблено зв'язок навчального процесу з науково-дослідною діяльністю студентів.
Важливо підкреслити ще один аспект цього питання. А саме те, що на даний час практичні заняття недостатньо інтенсивні. Облік поточної успішності не забезпечується у повному об’ємі, і це призводить до того, що студенти не набувають необхідних навичок самостійного використання теорії під час розв’язання графічних завдань. І як наслідок незадовільні оцінки з курсу – 40–50%, особливо ця картина спостерігається при вивченні першої частини – нарисної геометрії.
Поряд з вище вказаним, слід відмітити ще одну з причин, а саме зниження рівня мотивації навчання про, що свідчать дані проведеного анкетування студентів першого курсу, на поставлене запитання „Чому я обрав технічний ВУЗ?”, тільки 44% студентів пов’язують свою майбутню діяльність з машинобудуванням.
Аналіз доуніверситетської графічної підготовки в середній школі, проведений за даними вхідного тестування дав наступні результати: досить часто учні не одержують достатньої графічної підготовки або вона взагалі відсутня (46% – не вивчали креслення в ЗОШ), а в зв’язку з цим не набувають необхідних графічних умінь: високий рівень знань – 3,5%; достатній – 17,5%; середній рівень знань – 43%; низький рівень знань – 36%). І ці проблеми, також, необхідно вирішувати у вищій школі.
Отже, структура навчальної діяльності потребує внутрішніх змін, а будь-яке закономірне і навіть незначне коригування навчальних планів і програм у ВНЗ пов’язане з розв’язанням низки питань, які в комплексі визначають складну дидактичну проблему.
Проте нині ця проблема у ВНЗ розв’язується найчастіше не дидактичними методами, а на основі емпіричних та інтуїтивних міркувань і у більшості випадках залежить від досвіду самих викладачів.
Сьогодні, використання лише традиційних форм, методів і засобів навчання не дає змогу усунути існуючі суперечності, зокрема в частині інтенсифікації процесу навчання, розвитку творчого мислення студентів, формування умінь працювати в безперервно змінному освітньому середовищі. Ці обставини ще більшою мірою вимагають змін у традиційній системі підготовки майбутніх інженерно-технічних фахівців, націлюють викладача на озброєння студентів дієвими технологічними знаннями і уміннями. При цьому, оволодіваючи технологічними знаннями у єдності предметної, мотиваційної й операційної сторін, студенти оволодівають таким стилем діяльності і творчого мислення, який зорієнтований на розв’язок комплексу завдань графічної діяльності.
Таким чином, проведений аналіз дає підстави констатувати, що розв’язання даної проблеми найбільш повно й успішно може бути реалізовано на основі запровадження інформаційно-комунікаційних технологій, створення нових інформаційних засобів навчання та розроблення методології їх застосування в навчальній діяльності.

Література:
1. Балькін Г.Ф. Труднощі навчання у студентів при Болонській системі організації навчального процесу // Сучасні тенденції розвитку вищої освіти, трансформація навчального процесу у технологію: Матеріали ІV Міжнародної конференції. – К.: ДУІКТ, 2007. – С. 15–16.
2. Гриценко Л. Актуальні проблеми впровадження інформаційно-педагогічних технологій в процесі вивчення ""Нарисної геометрії" // Інноваційні технології в професійній підготовці вчителя трудового навчання: проблеми теорії і практики: Зб. наук. праць. Вип. 2 / Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава: ПДПУ, 2007. – С. 446–450.
3. Джеджула О.М. Теорія і методика графічної підготовки студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів: Автореф. дис. … док-ра пед. наук: 13.00.04 / Тернопіль, 2007. – 42 с.
4. Луговий В.І. Сучасні тенденції розвитку вищої освіти та їх вплив на модернізацію вищої школи України // Сучасні тенденції розвитку вищої освіти, трансформація навчального процесу у технологію навчання: Матеріали ІV Міжнародної конференції. – К.: ДУІКТ, 2007. – С. 237–243.
5. Юсупова М.Ф. Компьютерные информационные технологии в обучении начертательной геометрии: Монографія. – К.: НПУ им. М.П. Драгоманова, 2006. – 280 с.

e-mail: G_A_Raykovskaya@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>