XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. психол. н. Переверзєва В.М. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ У СТАРШОКЛАСНИКІВ

к. психол. н. Переверзєва В.М.

Слов'янський державний педагогічний університет

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ У СТАРШОКЛАСНИКІВ

  Проблема дослідження полягала в тому, щоб вивчити особливості становлення професійної самосвідомості у старшокласників. Структура самосвідомості є важливою проблемою в психології. Як відомо, що в старшому шкільному віці юнаки і дівчата обирають професію, яку хочуть опанувати в процесі навчання. Для цього повинні бути розвинуті свідомість і самосвідомість для правильного вибору професії і професійної орієнтації, подальшого професійного становлення особистості, для свідомого професійного самовизначення.

Як показали дослідження Клімова Е.О., Об носова В.І., Паригіна Г.С., Степанського В.М., Титаренко Т.М., та інших, що професійна самосвідомість включає усвідомлення людиною норм, правил, моделі своєї професії, як еталонів для усвідомлення своїх якостей, розуміння себе як професіонала з певним рівнем самосвідомості, впевненості в собі, намагання до самореалізації. Професійне становлення в своєму розвитку проходить наступні стадії: формування професійних намірів, що виникає вже на етапі старшокласника, професійне навчання, професійна адаптація в більш пізньому періоді становлення, часткова чи повна реалізація особистості в професійній праці.

В досліджені були поставлені наступні завдання - вивчити особливості становлення професійної самосвідомості у старшокласників, сприяти розвитку у них особливостей професійної самосвідомості в навчанні, в процесі професійної орієнтації. В дослідженні приймали участь учні 11-А і 11-Б класу однієї з шкіл м. Слов'янська, дослідження проводилось за стандартизованими методиками по визначенню рівня самооцінки, само відношення, ступеню вираженості соціально-психологічних установок, особливостей прояву емпатії, визначення комунікативних установок на вибір професії тощо. Аналіз результатів показав, що у старшокласників домінує високий рівень самооцінки в 11-А 57%, в 11-Б 64% по показникам розумові здібності, авторитет серед однокласників, вмілі руки, впевненість в собі, в результатах навчальної діяльності. Середній рівень самооцінки виявили 23% і 26% відповідно, хоч дещо занижені рівні самооцінки по показнику мотивація і потреба в самостійному виборі майбутньої професії і аналіз якостей особистості необхідних для даної професії.

Низький рівень самооцінки виявлено відповідно у 20% і 10% старшокласників, що є важливим показником слабкого розвитку самосвідомості, її незрілості і слабкості вираження. Результати по визначенню особливостей само відношення отримано наступні: досить високі рівні прояву самовпевненості, самосприйняття 62% і 65% відповідно по класам. Показники внутрішньої конфліктності і самозвинувачення на нашу думку дещо занижені. Так, по внутрішнім конфліктам виявлено відповідно 23% і 22%, по показнику самовизначення відповідно 18% і 21%. Таким чином, для старшокласників притаманні особливості позитивного само сприйняття себе, самовпевненості в результатах навчальної діяльності і самоствердження в житті.

Ці завищені показники самовпевненості і самосприйняття на нашу думку пов'язані з незрілістю самосвідомості і професійної самосвідомості зокрема, невмінням себе критично оцінити, самоконтролю і саморегуляції.

Розглянемо результати вираженості соціально-психологічних установок, так , в старшокласників домінують установки, що пов'язані з орієнтацією на вибір професії 73% і 61% відповідно, орієнтацією на результат навчання відповідно 56% і 75%, орієнтацією на працю 51% і 66% відповідно, орієнтацією на свободу самовираженості відповідно 70% і 65%. Менше вираженими виявились соціально-психологічні установки на егоїзм, гроші тощо, відповідно 46% і 42%, 34% і 44%. Все це свідчить про те, що в структурі професійної діяльності самосвідомісті, що починає розвиватись у старшокласників, домінують соціально-ціннісні орієнтири в навчанні, вибори професії, житті.

Так, на основі опитування старшокласників 72% вибрали професію психолога, педагога, вчителя, вихователя, з них 14% випадково, 9% за вимогою батьків, 4% за порадою знайомих, 20% свідомо, інші на основі наслідування. Визначення рівнів розвитку емпатії показало, що емпатійні тенденції в діяльності і поведінці виявляються відповідно у 43% і 42% старшокласників, співчуття, тенденція до приєднання відповідно 37% і 35%, сенситивність відторгнення у 24%. Аналіз показав, що були виявлені рівні емпатійних здібностей: раціональний, емоційний, інтуїтивний. Так, емоційний рівень емпатійних переживань в 11-а класі виявився вище і склав 53%, в 11-б класі лише 43%, але інтуїтивний рівень емпатійних переживань вище виявився в 11-б класі і склав 47%, в 11-а класі лише 37%, щодо раціонального рівня, то він виявився однаковий в обох класах. Всі ці рівні показують, що емпатійні тенденції досить розвинуті, але в одному класі на емоційному рівні, в другому на інтуїтивному, що свідчить про те, що учні 11-а класу більш співчутливі, співпереживаючи емоційно, мають більше можливостей для опанування фахом психолога, педагога. Це виявилось також при вивченні комунікативних установок в спілкуванні, так в 11-а класі лише 15% учнів виявили жорстокість, 22% негативізм, в 11-б класі відповідно 18% і 23%. Це свідчить про те, що в 11-а класі більш виражені комунікативні установки в спілкуванні позитивної спрямованості. Результати показали, що в 11-а, і в 11-б класі домінують вибори професії в сфері «людина - людина» 57% і 43% відповідно, але в 11-б класі третина учнів вибирає професії в сфері «людина - техніка», коли в 11-а класі лише четверта частина учнів. В 11-а класі більше вибирають професії психолога, педагога, вихователя, медичного працівника, в 11-б класі орієнтуються на технічні професії. Ось чому було виявлено в 11-а класі більше учнів з емоційним рівнем емпатії, в 11-б класі з інтуїтивним рівнем емпатії. По результатам творів учнів можна сказати, що вони більше свідомо уявляють своє професійне майбутнє, професійні інтереси, бажання, наміри, установки, але необхідно розвивати професійну свідомість і самосвідомість.

З метою розвитку критичної самооцінки своїх можливостей, задатків, властивостей, розвитку професійної самосвідомості зі старшокласниками проведено психокорекційну роботу. Основні завдання були саморозвиток професійної самосвідомості формування «Я-образу», розвиток вміння формувати свої життєві плани, розвиток вмінь самопізнання і пізнання інших людей, методи психологічної саморегуляції: проводились індивідуальні і групові бесіди «Хто ви і що можете про себе розповісти?», «Яку професію я хочу обрати і чому?», аутотренінг, ігри-драматизації, обмін думками, з чого починається моє доросле життя, аналіз внутрішнього стану особистості.

Дослідження показало, що важливими якостями в розвитку професійної самосвідомості, в виборі майбутньої професії для старшокласників важливими є вміння критичного, адекватного само оцінювання, адекватного рівня домагань, розвитку емпатійних здібностей, комунікативних та соціально-психологічних установок, розвиток позитивного відношення особистості до інших та само відношення, сприйняття себе та інших такими якими вони є.

Таким чином, в результаті дослідження виявились важливі якості старшокласників, які допомагають в професійному самовизначенні, особистісному самовираженні і розвитку початкових основ професійної самосвідомості в виборі майбутньої професії і підготовки себе в особистісному відношенні до опанування обраним фахом. Вираження позитивного відношення до вибору професії пов'язано з професійною зрілістю особистості, її самосвідомості, становлення як майбутнього фахівця.

Література:

•1.     Климов Е.А. Путь в профессию. Л. 1974.

•2.     Обносов В.И. Динамика профессиональных представлений учащихся. //Вопросы психологии// 1986, №6.

•3.     Парыгин Г.С., Степанский ВМ. Влияние особенностей саморегуляции деятельности на профессиональное самоопределение старшеклассников. //Вопросы психологии // 1987, №4.

•4.     Титаренко Т.М. Смисл буття. В кн.. «Основи психології», Київ, 2000.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>