XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. с.-г. н. Валерко Р.А., Лівашевська І.Ю. ФІТОТОКСИЧНІСТЬ КАДМІЮ СТОСОВНО ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ ВRASSICACEAE

К. с.-г. н. Валерко Р. А.,

Лівашевська І. Ю.

Житомирський національний агроекологічний університет

ФІТОТОКСИЧНІСТЬ КАДМІЮ СТОСОВНО ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ ВRASSICACEAE

Серед забруднювачів хімічної природи важкі метали мають особливе екологічне та біологічне значення. Кадмій належить до 10 хімічних елементів, що визнані пріоритетними полютантами біосфери. Для оцінки ступеня забруднення сільськогосподарських культур, зниження їх поживної цінності і розробки заходів, скерованих на отримання екологічно чистої продукції, зростає необхідність детального вивчення особливостей надходження і нагромадження кадмію в рослині. При цьому негативну дію вказаного елементу доцільно розглядати в плані його фітотоксичності [1].

Тому метою наших досліджень була фітотоксична оцінка дії кадмію на рослинний організм в модельних системах з урахуванням рівня забруднення ґрунту. В якості тест-культури були обрані представники родини Вrassicaceae, зокрема досліджувались: гірчиця листова, капуста білоголова сорту «Харківська зимова», редиска сорту «Французький сніданок», капуста броколі сорту «Тонус», капуста брюссельська сорту «Мачуга», капуста савойська, капуста цвітна сорту «Піонер», капуста кольрабі сорту «Глобус» та капуста пекінська сорту «Вонг Бок». Вибір саме цієї родини зумовлений її широким сільськогосподарським використанням. Дослідження виконували згідно методики, яка прописана у [2]. Досліджувані рослини вирощували на трьох середовищах: контрольному (вода); дерново-підзолистому глеюватому супіщаному не забрудненому ґрунті; дерново-підзолистому глеюватому супіщаному ґрунті, забрудненому кадмієм, який вносили у вигляді ацетатів і сульфатів на рівні 1, 5, 10 та 15 ГДК. Для оцінки впливу забруднення ґрунту кадмієм враховували схожість насіння, як один із найбільш інформативних показників фітотоксичності.

Встановлено, що різні сполуки кадмію відрізняються за фітотоксичним ефектом по відношенню до представників родини Хрестоцвітих (табл. 1, 2). Загалом же більш токсичними виявились ацетати кадмію, вочевидь через кращу їх розчинність порівняно з сульфатами.

Для насінин капусти пекінської та кольрабі концентрації ацетату кадмію, еквівалентні 5 та 10 ГДК, спричиняли зниження схожості на 27-39 % порівняно із контролем, а за концентрації Cd(C2H3O2)2 на рівні 15 ГДК відмічалась повна загибель насінин. При ацетатному забрудненні ґрунту для насінин гірчиці листової та редиски було характерним стимулювання проростання насіння на рівнях забруднення 1, 5 ГДК на 6-14 % порівняно із контролем. Це можна пояснити тим, що, по-перше, ацетати є легкорозчинними сполуками, а по-друге, редиска та гірчиця характеризуються коротким періодом вегетації і тому інтенсивно накопичують забруднюючі речовини із ґрунту.

Таблиця 1

Вплив Cd(C2H3O2)2 на схожість насіння представників родини Вrassicaceae

Варіант досліду Гірчиця листова Капуста білоголова Редиска Капуста броколі Капуста брюссельська Капуста савойська Капуста цвітна Капуста кольрабі Капуста пекінська
1 ГДК 83
 • 106

 • *
 • 72

  87

  95

  114

  50

  67

  33

  40

  63

  70

  55

  82

  50

  64

  67

  93

  5 ГДК 83

  106

  72

  87

  95

  114

  38

  51

  28

  34

  40

  44

  33

  49

  33

  42

  45

  63

  10 ГДК 72

  92

  83

  100

  67

  81

  55

  73

  22

  27

  27

  30

  27

  33

  33

  42

  38

  61

  15 ГДК 72

  92

  50

  60

  67

  81

  62

  83

  28

  34

  25

  28

  17

  25

  - -
  Контроль (без важких металів) 75

  96

  83

  100

  83

  100

  67

  89

  83

  100

  90

  100

  67

  100

  72

  92

  72

  100

  Котроль* 78 83 83 75 83 90 67 78 72

  Примітка: * - абсолютний контроль (вода);

 • - схожість насіння, %;
 • * - схожість відносно контролю, %.

  При забрудненні ґрунту сполуками сульфатів кадмію за всіх рівнів забруднення спостерігалось стимулювання схожості насінин редиски на 4-22 % порівняно із контролем. Концентрації CdSO4 на рівні 1 та 5 ГДК стимулювали схожість насіння капусти кольрабі та цвітної капусти на 9 і 3 % відповідно порівняно із контролем. Вочевидь, це пов`язано із тим, що всі рослини родини Капустяних, особливо редиска, містять велику кількість тіоглікозидів - сірчаних сполук, що пояснює використання ними сірки із сульфатів кадмію для власного розвитку.

  Таблиця 2

  Вплив CdSO4 на схожість насіння представників родини Вrassicaceae

  Варіант досліду Гірчиця листова Капуста білоголова Редиска Капуста броколі Капуста брюссельська Капуста савойська Капуста цвітна Капуста кольрабі Капуста пекінська
  1 ГДК 62
 • 75

 • *
 • 62

  86

  95

  122

  45

  49

  33

  40

  50

  54

  84

  87

  95

  109

  67

  81

  5 ГДК 72

  87

  55

  76

  88

  113

  72

  78

  28

  34

  47

  51

  100

  103

  78

  90

  78

  94

  10 ГДК 38

  46

  50

  69

  83

  104

  50

  54

  25

  30

  42

  46

  88

  91

  72

  83

  55

  66

  15 ГДК 38

  46

  33

  46

  78

  100

  17

  18

  27

  33

  28

  30

  78

  80

  67

  77

  50

  60

  Контроль (без важких металів) 72

  87

  72

  100

  78

  100

  83

  90

  83

  100

  92

  100

  95

  98

  83

  95

  88

  106

  Котроль* 83 72 78 92 83 92 97 87 83

  Примітка: * - абсолютний контроль (вода);

 • - схожість насіння, %;
 • * - схожість відносно контролю, %.

  Враховуючи різну чутливість представників родини Вrassicaceae до забруднення ґрунту кадмієм, можна рекомендувати використовувати капусту пекінську та кольрабі в якості індикатора ацетатного забруднення кадмієм за рівнів вмісту елемента, що перевищують 15 ГДК.

  Література:

   1. Лозовицька Т. М. Міграційні та екотоксикологічні властивості свинцю і кадмію в системі "ґрунт-рослина" в умовах західного лісостепу України : автореф. Дис. На здобуття наук. Ступеня канд. С.-г. наук: спец. 03.00.16 «Екологія» / Т. М. Лозовицька. - Дніпропетровськ, 2006. - 20 с.

  •2.     Якість ґрунту. Визначання дії забруднювачів на флору ґрунту. Частина 2. Вплив хімічних речовин на проростання та ріст вищих рослин (ISO 11269-2:1995, IDT) : ДСТУ ISO 11269-2:2002. - [Чинний від 2004-07-01]. - К. : Держспоживстандарт України, 2004. - 14 с. - (Національний стандарт України).

  e-mail: valerko_ruslana@mail.ru


  Залиште коментар!

  Дозволено використання тегів:
  <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>