XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. т. н., Палійчук В. К., к. т. н., Хоменко С. М., Боровський В. М. ВПЛИВ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ТРЕСТИ ЛЬОНУ НА ПРЯДИЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОЛОКНА

к. т. н., Палійчук В. К., к. т. н., Хоменко С. М., Боровський В. М.

Житомирський національний агроекологічний університет

ВПЛИВ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ТРЕСТИ ЛЬОНУ НА ПРЯДИЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОЛОКНА

Одним з важливих факторів збільшення об'єму виробництва виробів з льону є повне використання в текстильній промисловості низькосортного короткого льоноволокна. При цьому досить ефективним є використання короткого волокна у вигляді котоніну як сировини замість бавовни. При цьому технологія переробки короткого льоноволокна в котонін у значній мірі залежить від його фізико-механічних властивостей, що визначаються якістю трести льону і вплив між якими необхідно встановити.

В результаті аналізу відомих досліджень [1, 2, 3, 4, 6] встановлено, що такі зовнішні ознаки, як загальна та технічна довжина стебел, їх товщина, довжина розгалуженої частини, колір, ступінь розвитку кореневої системи, мають зв'язок з технологічними характеристиками волокна, що обумовлюють його придатність до застосування в текстильній промисловості.

В роботі [2] відзначено, що відомості про ступінь впливу особливостей будови стебел соломи луб'яних культур на якісні показники волокна мають несистематизований характер і не дозволяють зробити об'єктивні висновки про залежність виходу, міцності та прядильної здатності волокна від біометричних показників стебел. При цьому науковий інтерес становить вплив фізико-механічних властивостей трести льону на властивості прядильного волокна, адже зазначений в роботі [1] економічний ефект від використання низькосортного льняного волокна після очищення і штапелювання, як замінника бавовняного волокна в текстильному виробництві, складає 1,2 млн гривень на рік.

Оцінку якості трести проводили згідно ГОСТ 24383-89 „Треста льняная. Требования при заготовках", а короткого льняного волокна - згідно ГОСТ 9394-76 „Волокно льняное короткое. Технические условия». Розмір дослідної партії становив 300 кг, кількість партій - 5.

Для проведення досліджень були підготовлені дослідні партії трести льону з широким діапазоном фізико-механічних характеристик (табл. 1).

 

Таблиця 1 - Фізико-механічні характеристики трести і короткого льоноволокна

Номер партії Треста Волокно
Показник відокрем-леності, од. Розривне навантаження,

Н

Розривне навантаження

скрученої стрічки, Н

Вміст костри, %
1 2,6 126,4 88,2 28,0
2 5,5 74,5 62,7 26,0
3 6,0 79,4 72,5 25,5
4 4,6 114,7 128,4 24,5
5 4,5 112,7 109,8 21,5

 

Дослідні партії перероблялися в короноване льоноволокно, з якого за кільцевою системою прядіння була отримана пряжа лінійною щільністю 50 текс (№20). Фізико-механічні характеристики пряжі представлено в табл. 2.

Як показав аналіз, між фізико-механічними характеристиками пряжі, короткого волокна і трести існує певний зв'язок. Висока якість льняної пряжі може бути досягнута тільки при виробництві льоноволокна з трести, показник відокремленості якої складає 5,5...6,0 од., а міцність - 74,5...79,4 Н.

При цьому для номеру партії 1 (показник відокремленості - 2,6) отримати котоноване волокно виявилося неможливим.

 

Таблиця 2 - Фізико-механічні характеристики пряжі

Номер партії Питоме розривне навантаження, Н/текс Коефіцієнт варіації, % Видовження, % Обривність на 1000 веретен/год
1 - - - -
2 0,081 16,4 4,4 317
3 0,086 13,5 4,9 92
4 0,078 14,1 4,6 412
5 0,089 12,5 4,3 92

 

Основними недоліками короткого льняного волокна, що отримують на бавовнопрядильному обладнанні, у порівнянні з бавовняним є погана розчеплюємість луб'яних пучків елементарних волокон у процесі розрихлення і вичісування, а також висока ступінь засміченості.

Тому для підвищення якості короткого льняного волокна перед прядінням в умовах заводів первинної обробки льону проводили регулювання основних параметрів обробки волокна. Коротке льняне волокно обробляли при різних швидкісних режимах частин агрегату КПАЛ.

Порівняльний аналіз отриманих результатів показав, що найбільш висока ступінь очистки волокна досягається при обробці партії 5, при частоті обертання м'яльних вальців - 60 об/хв, а тріпальних вальців - 980 об/хв. При цьому вміст костри склав 18 %.

Пряжа, що була отримана з даного волокна, характеризувалася найбільш високими показниками: питоме розривне навантаження 0,093 Н/текс, коефіцієнт варіації - 11,8 %, видовження - 4,7 %, обривність на 1000 веретен/год - 67.

Тому необхідно більш ретельно виконувати підготовку короткого льняного волокна перед коронуванням з використанням високопродуктивного очисного обладнання або при багатократній обробці сировини при дотриманні раціональних режимів.

Література:

1. Литвин З.Л. Розробка ресурсозберігаючої технології переробки низькосортного короткого льняного волокна: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.03 «Первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва» / З.Л. Литвин; Херсон. держ. техн. ун-т. - Херсон, 2000. - 20 с.

2. Шудрік І.В. Визначення оптимальних параметрів заготівлі, розстилу та механічної обробки лляної соломи: автореф. дис... канд. техн. наук: спец. 05.18.03 «Первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва»  / І.В. Шудрік; Херсон. нац. техн. ун-т. -Херсон, 2007. - 23 с.

3. Палейчук В.К. Совершенствование и оптимизация технологических процессов получения короткого льяного волокна: Дис... канд. техн. наук: 05.19.02 / Палейчук Владимир Константинович; Херсонский индустриальный ин-т. - Херсон, 1997. - 126 л.

4. Палійчук В.К. Вдосконалення та оптимізація технологічних процесів підвищення якості короткого льняного волокна : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.19.02 / Палійчук Володимир Костянтинович; Херсонський індустріальний ін-т. - Херсон, 1997. - 26 с.

5. Волокно лляне коротке. Технічні умови. - К. : Держспоживстандарт України, 2009. - III. - 10 с.

6. Семченко В.І. Властивості котонізованого волокна залежно від селекційного сорту льону- довгунця та ступеня вилежки трести : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.03 / Семченко Володимир Іванович ; Херсонський держ. технічний ун-т. - Херсон, 1999. - 20 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>