XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. т. н., Швець Г. С. ВИВЧЕННЯ ВИМОГ ВАГІТНИХ ЖІНОК ДО КОНСТРУКТИВНО-КОМПОЗИЦІЙНИХ РІШЕНЬ ОДЯГУ

к. т. н., Швець Г. С.

Хмельницький національний університет

ВИВЧЕННЯ ВИМОГ ВАГІТНИХ ЖІНОК ДО КОНСТРУКТИВНО-КОМПОЗИЦІЙНИХ РІШЕНЬ ОДЯГУ

Встановлено, що у вагітних жінок відбуваються значні зміни психоемоційного, психофізіологічного, антропометричного характеру, змінюються біосоціальні ознаки, що здійснюють значний вплив на прийняття рішень при виборі одягу. Однак відсутність інформації про характер їх впливу на вимоги до одягу ускладнює проектування конкурентоспроможних швейних виробів для вагітних жінок.

Метою даного дослідження є вивчення вимог вагітних жінок до конструктивно-композиційних рішень одягу та виявлення факторів, які впливають на формування їх купівельного попиту.

Предметом дослідження є вивчення найбільш значущих з практичної точки зору властивостей та особливостей одягу, які забезпечують психологічний, соціальний, індивідуально-психологічний і фізіологічний комфорт жінок у період вагітності.

Формування купівельного попиту відбувається під впливом великої кількості факторів, тому його вивчення необхідно вести з урахуванням тільки тих з них, які здійснюють або можуть здійснити вплив на вимоги до одягу.

На основі аналізу [1,2] встановлено, що значний вплив на конструктивно-композиційні рішення моделей одягу мають такі фактори, як характер, вік, місце проживання, соціальний стан, освіта, а також розміри і форма тіла людини. Відомо, що на вибір кольорового вирішення костюма впливають колір волосся, очей та шкіри.

Встановлено, що найкращим для даного виду дослідження є метод анкетного опитування.

При розробці програми соціологічного дослідження одним із основних є питання про чисельність вибірки. З точки зору математичної статистики, найбільш надійною вважається випадкова вибірка, що вимагає великої кількості спостережень [3].

Обсяг вибірки для проведення дослідження розрахований з урахування можливості появи частки зіпсованих анкет і становить 100 одиниць спостережень.

Дослідження проводилося в жіночих консультаціях м. Хмельницького. У вибірку увійшли жінки, які мають різні терміни вагітності у віці від 20 до 40 років.

У дослідженні був застосований метод роздаточного анкетування, який гарантує заповнення анкет і майже повне їх повернення. Анкета заповнювалася респондентом самостійно. В анкеті представлені більше 40 питань, що дозволяють одержати інформацію, необхідну для вироблення рішень з досліджуваної проблеми. Також в анкеті наведені питання для визначення біосоціальних характеристик респондентів, що здійснюють значний вплив на ставлення жінок до моди, зручності, новизни, комфортності тощо.

Згідно з [1,2] до біосоціальних характеристик відносять освіту, середньомісячний дохід на одного члена сім'ї, соціальний статус, сімейний стан, наявність у сім'ї дітей, місце проживання, психологічний тип особистості, вік, кольоровий тон образу. Передбачається, що на сприйняття одягу також впливє термін вагітності. Ці характеристики особистості враховані при розробці анкети.

При формулюванні питання про освіту використовувалася універсальна класифікація: середня; середня спеціальна; незакінчена вища; вища освіта.

Соціальний статус визначався по запропонованих варіантах відповідей: службовець на державному підприємстві; службовець в комерційній установі; студентка; домогосподарка; робітниця.

При групуванні респондентів за ознакою „середньомісячний дохід на одного члена сім'ї" були виділені наступні групи: до 800 грн.; 800 - 1200 грн.; 1200 - 1600 грн.; 1600 - 2000 грн.; понад 2000 грн.

Сімейний стан визначався за варіантами відповідей: заміжня з дітьми; незаміжня з дітьми; заміжня без дітей; незаміжня без дітей.

Для визначення місця проживання пропонувалися два варіанти відповідей: місто і сільська місцевість.

Групування респондентів по терміну вагітності здійснювалось по триместрах: перший триместр; другий триместр; третій триместр.

При групуванні по числу вагітностей були виділені три групи респондентів: перша вагітність; друга вагітність; третя і більше вагітностей.

При визначенні характеру особистості, у відповідності з методикою Г. Айзенка [4], були виділені п'ять психологічних типів: меланхолік; флегматик; сангвінік; холерик; центроверт.

При групуванні за віком, респонденти були поділені на групи: від 20 до 25 років; 26 - 30 років; 31 - 35 років; 36 - 40 років.

Для визначення кольорового тону образу, відповідно до рекомендацій РосЗІТЛП [1,2], були виділені групи жінок кольору волосся, очей та шкіри: холодний; теплий; змішаний.

В анкеті використані питання закритого типу. Респондентам було запропоновано оцінити ознаки наведених властивостей за п'ятибальною шкалою.

За результатами опитування були розроблені статистичні таблиці та побудовані графіки, які показують, що у вибірці респондентів значно переважають жінки з вищою освітою (38%), службовці комерційних установ (40%), заміжні без дітей (32%), які мають одну вагітність (48,7%), змішаного кольорового тону образу (51%), з доходом вище 2000 грн. (32,5%), які проживають в місті (95,8%), сангвініки (24%), у віці від 20 до 25 років (39,2%). У групі респондентів, які оцінюють ознаки властивостей одягу, переважають жінки, які перебувають на другому триместрі вагітності (40,3%).

Для встановлення найбільш вагомих для споживача властивостей одягу були розраховані середні бали по кожній групі і підгрупі питань, а також за кожною ознакою всередині групи.

В результаті було встановлено, що для вагітних жінок найбільш важливими є фізіологічний (4,51 бал) і психологічний (4,0 бал) комфорт, а також зручність в статиці і динаміці (4,83 бал), при надяганні і зніманні (4,52 бал) виробу. Перевага надається універсальному одягу промислового виробництва (4,6 бал). Актуальним в цей період життя жінки є одяг повсякденного призначення (4,8 бал), середнього об'єму (3,5 бал), елегантного стильового вирішення, з трикотажних матеріалів (4,64 бал). Опитані жінки віддають перевагу м'яким пастельним кольорам матеріалів.

Для виявлення впливу біосоціальних ознак особистості на вимоги до одягу був проведений дисперсійний аналіз. В результаті аналізу було встановлено, що найбільш активно на вимоги до властивостей одягу для вагітних жінок впливають термін вагітності, освіта, соціальний статус і тип статури. Ці біосоціальні ознаки були проаналізовані та відібрані для подальших досліджень.

Середні значення оцінок респондентів по групах біосоціальних ознак відображені в спеціально розроблених таблицях. На основі аналізу цих таблиць встановлено, що найбільш високо оцінюють соціальну та індивідуально-психологічну комфортність одягу службовці державних і комерційних установ. Зручності одягу в статиці і динаміці, при надяганні і зніманні та при виконанні профілактичних операцій особливу увагу приділяють домогосподарки і робітниці.

Комфортності та захищеності від навколишнього середовища значну увагу приділяють жінки на першому триместрі вагітності. Представники всіх психологічних типів надають перевагу універсальному одягу.

Література:

•1.     Шершнева JI.П. Конструирование женских платьев / JI.П. Шершнева - М.: Легпромбытиздат, 1991. - 256 с.

•2.     Шершнева Л.П. Основы морфологии и биомеханики человека: Учеб. пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина, Т.В. Пирязева - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. - 144 с.

•3.     Елисеева И.И. Общая теория статистики: Учебник / И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев; Под ред. И.И. Елисеевой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 480 с.

•4.     Айзенк Г.Ю. Проверь свои способности / Пер. с англ. А.Н. Лука и И.С. Хорола - М.: Мир, 1972. - 175 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>