XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кабаці Б.І., Легка В.М., Килипенко Н.Є. ФЕНОМЕН ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Кабаці Б.І., Легка В.М., Килипенко Н.Є.
Львівська комерційна академія

ФЕНОМЕН ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження феномену економічного зростання передбачає застосування комплексного, системного підходу до виявлення його структури, чинників, джерел та наслідків. Економічне зростання є поняттям набагато складнішим аніж просто динаміка зростання обсягу виробництва в країні. Лише за умови правильного та обґрунтованого виявлення основних факторів, що спричиняють зростання сукупного випуску в країні протягом довготривалого періоду та розробки дієвих механізмів державного регуляторного впливу на них, можливим є забезпечення стійкої динаміки економічного зростання.
Серед основних груп факторів або чинників економічного зростання виділяють фактори пропозиції, які визначають можливості фізичного збільшення обсягу продукції (кількісні та якісні характеристики трудових ресурсів; кількісні та якісні характеристики природних ресурсів; обсяг і структура інвестованого основного капіталу; особливості технологічних процесів; рівень розвитку підприємницьких здібностей у суспільстві); фактори попиту, які забезпечують зростання сукупних витрат з метою повного використання виробничого потенціалу (інструменти фінансово-податкового регулювання; інструменти грошово-кредитного регулювання; фактори, що впливають на зростання споживчих, інвестиційних та державних витрат; структура та обсяги експортно-імпортної діяльності); фактори розподілу забезпечують розподіл зростаючого обсягу економічних ресурсів з метою отримання максимальної кількості корисної продукції (перерозподіл виробничих ресурсів в економіці; діюча система розподілу та перерозподілу доходів).
Механізм державного регулювання економічного зростання повинен бути індивідуальним, специфічним для кожної країни і враховувати вплив чинників інституційного середовища: правових, економічних, політичних, соціокультурних, зовнішньоекономічних. В той же час інтеграційні процеси, що охоплюють все більшу і більшу кількість країн, потребують розробки глобальних моделей та варіантів вирішення поточних проблем державного регулювання економік країн, що значно відрізняються як ступенем економічного розвитку, так й інструментами та методами державного впливу. На перше місце виходить питання узгодженості дій з боку державної влади з потребами та принципами міжнаціональних, міждержавних відносин, розробки єдиного інструментарію державного впливу та побудови глобальних міждержавних інституцій.
Основними аналітичними функціями, що притаманні сучасному механізму державного регулювання є: законодавча (або функція ефективності), стабілізаційна, стимулююча та розподільча. Серед форм державного регуляторного впливу на динаміку економічного зростання слід виділяти: комплексне планування економічного та соціального розвитку; прогнозування розвитку народного господарства та кон’юнктури ринку; фінансово-податкове регулювання (через систему державних фінансів і податків); грошово-кредитне регулювання (через регулювання грошової маси і процентної ставки); структурне регулювання (через зміну структури економіки і, відповідно, структури попиту і пропозиції на ринку); соціальне регулювання (соціальний захист населення через державний перерозподіл доходів); регулювання зовнішньоекономічної діяльності та валютного курсу.
Фінансово-податкове та грошово-кредитне регулювання визначаються як основні форми державного регулювання економічного зростання. Їх інструменти можуть застосовуватися як відокремлено, так і паралельно з метою одночасного коригування більш широкого кола економічних проблем, що виникають в процесі стимулювання економічного зростання. Комплексне використання інструментарію зазначених форм державного регулювання ринкової економіки повинно враховувати пріоритетність вирішення поточних проблем соціального, економічного та міжнаціонального розвитку країни, та бути взаємоузгодженим та взаємодоповнюючим.

e-mail: b_kabaci@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>