XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кадубовська С. С. ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ ПОНЯТЬ З ХУДОЖНЬОГО ПРОЕКТУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Кадубовська  С. С.

аспірантка кафедри  теорії і методики професійної освіти

 Інституту гуманітарно-технічної  освіти

НПУ імені М.П.Драгоманова

 ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ ПОНЯТЬ З ХУДОЖНЬОГО ПРОЕКТУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

У підготовці майбутніх учителів технологій формування фахових понять має посідати особливе місце, бо володіння професійною термінологією є одним з показників фахової підготовки та компетентності спеціаліста.

Аналіз стану підготовки майбутніх учителів технологій  показав, що найменше уваги під час їхньої підготовки з фахових дисциплін приділяється формуванню у них понятійно-термінологічного апарату з художнього проектування. Під кутом досліджуваної проблеми було проаналізовано навчальні плани [3], типові навчальні програми, підручники, навчальні й методичні посібники вищих педагогічних навчальних закладів. Нами було виявлено, що вивчення змісту циклу художнього проектування  є необґрунтовано роздрібненим та несистематизованим, що погіршує сприйняття та засвоєння матеріалу. 

Такі основні поняття як «художнє проектування»,  «художнє конструювання» та «дизайн», «проект» через погрішності у перекладі з англійської мови  вживаються не у відповідності до свого змісту та понять які вони позначають. Це дало змогу з'ясувати, що в системі вищої освіти не достатньо приділяється увага формуванню професійної лексики, що в результаті призводить до використання вчителями технологій невідповідної термінології та плутанини у поняттях.

Так, наприклад, широко вживане поняття «проект» є терміном професійно-технічної освіти і виробництва. Цей термін притаманний інженеру-конструктору. Проект (від лат. projectus) - це діяльність, яка має початок і кінець у часі, яка спрямована на створення певного, особливого продукту чи послуги, при певних обмеженнях  у  ресурсах та строках, а також у вимогах до якості і  допустимому рівні ризику [1].

У контексті дослідження важливо зазначити його ключові поняття, які нами розглядаються як синонімічні: дизайн, художнє проектування, дизайн-діяльність. Дизайн є творчим методом художнього проектування, яким задовольняються естетичні потреби виробника і споживача.

У той же час, важливим фактором активізації формування фахових понять з художнього проектування  у майбутніх учителів технологій є сучасна світова тенденція щодо ролі проектно-художніх технологій в освітньому процесі. Світова конференція з мистецької освіти "Cтворення творчого потенціалу для XXI століття" (Лісабон, 6-9 березня 2006 р.) сформулювала рекомендації для освітян та виокремила орієнтовний перелік видів мистецтв, сприятливих для художнього проектування: прикладне мистецтво, дизайн, цифрові мистецтва, медійні засоби і фотографія.

Проблемам професійної підготовки вчителя технологій у сучасній педагогічній науці присвячено праці таких науковців, як М.Близнюка, В.Васенка, О.Гнеденко, П.Дзюби, П.Дмитренка, В.Зінченка,  К.Карбовоса, Н.Кардаш, А.Касперського, В.І. Коваленка, М.Корця, В.Кузьменка, Є.Кулика, В.Курок, О.Лихолат, Г.Мамус, І.Носової, С.Павх, А.Плутка, Л.Савки, В.Сидоренка, Б.Семенача, Ф.Скотинянський, Д.Тхоржевського, Л.Хоменко.

Серед значної кількості досліджень, що присвячені підготовці вчителя технологій є й такі, що присвячені підготовці майбутнього вчителя з художнього проектування, а саме: А.Бровченка, О.Гервас, Л.Оршанський,  Р.Силка, В.Тягура.

Загальні питання формування понять розглядались у дослідженнях  С.Гончаренка, В.Криворотька, Я.Олійника, В.Онищука, М. Москаленка, О.Падалки, М.Ярмаченка, Б.Яценка.

Проблеми сприймання і засвоєння понять висвітлювались у працях таких психологів, як М.Вильова, Г.Костюка, М.Кругляк, М.Шардакова, а також зарубіжних дослідників: П.Блонського, М.Верзіліна, П.Гальперіна, Г.Герасимова, А.Даринського, А.Дістерверга, Дж. Дюї, Л.Занкова, О.Кабанової-Меллер, В.Максаковського, Н.Менчинської, Л.Панчешнікова, Л.Рубінштейна, С.Хапатрян; дидактів В.Паламарчука, М.Скаткіна, А.Усової та інших.

Не зважаючи на значну кількість досліджень, між теорією і практикою формування базових понять з дизайну у майбутніх учителів технологій склалися серйозні суперечності. Так, потреба в ефективній підготовці майбутнього вчителя до навчання учнів проектно-художніх технологій вимагає розроблення наукових педагогічних теорій з формування фахових понять з проектно-художніх  дисциплін: основ дизайну, архітектури, декоративно ужиткового мистецтва. Зазначені дисципліни є видами архітектонічної творчості, але у підготовці майбутніх учителів технологій формування фахових понять з основ архітектонічної творчості явно недооцінюється.

      У стандартах базової  і повної  середньої  освіти з технологій (2011р.) [2] виокремлено базові поняття з художнього проектування: проектні технології як засіб  інтелектуальної діяльності людини у сфері матеріального виробництва, технічна та художня творчість у продуктивній творчій діяльності людини, творчість у трудових традиціях українського народу, найбільш поширені ремесла та види декоративно-ужиткового мистецтва, загальні відомості про дизайн як провідний засіб формотворення предметного середовища, використання інформаційно-комунікаційних технологій у проектній діяльності, етнодизайн. Але у програмах фахової підготовки майбутніх учителів технологій такі базові поняття не узагальнені і не систематизовані. Така ситуація не сприяє підготовці майбутніх вчителів технологій до практичної реалізації вимог Державного освітнього стандарту.
проектування предметів навколишнього природного  середовища. Але у програмах фахової підготовки майбутніх учителів технологій такі базові поняття не узагальнені і не систематизовані.

З огляду на вище зазначене й було визначено тему дисертаційного дослідження: «Формування фахових понять з художнього проектування у майбутніх вчителів технологій», метою якого є теоретичне обґрунтування і розробка методики формування фахових понять з художнього проектування та експериментальна перевірка ефективності методики у процесі фахової підготовки майбутніх учителів технологій.

Література:

•1.     Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод.і допов.) / Укл. і голов.ред.В.Т. Бусел. - К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. - 1728 с. (1152)

•2.     Державний стандарт базової і повної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004р. №24 [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=242004%EF&new=1&p=1301387 250437416

•3.     Технологія: освітньо-професійний комплекс (частина І): галузь знань 0101 - Педагогічна освіта, напрям підготовки 010103 - Технологічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень -6.010103 «Бакалавр педагогічної освіти»: Посібник /Упоряд.: М.С. Корець, Т.Б. Гуменюк, А.І. Макаренко, О.П. Гнеденко / За ред. доктора пед. наук, проф. М.С. Корця. - ЮНПУ, 2010-368с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>