XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Калиновський А.О. ПОКРАЩЕННЯ МЕТОДИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

асистент кафедри маркетингу  Калиновський Андрій Олегович

 ЛДІНТУ ім. В`ячеслава Чорновола

ПОКРАЩЕННЯ МЕТОДИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

 Для управління якістю технічного обслуговування і відновлення авіаційної техніки надзвичайно важливого значення набувають показники, на основі яких робиться вибір прийнятих рішень і оцінка їхньої ефективності. Не випадково в різних моделях керування ефективність та її показники включені в якість їхніх основних елементів. Хоча на різних рівнях керування цілі, задачі і показники різні, існує загальна вимога: незалежно від цих особливостей показники ефективності повинні об'єктивно відбивати наслідки прийнятих рішень. В остаточному підсумку нас цікавить, наскільки в результаті керування наблизилися до цілі в умовах впливу на систему як керованих, так і некерованих перемінних. Серед фахівців немає єдиної думки про те, які показники придатні для адекватного відображення найважливіших сторін процесу по підтримці працездатного стану авіаційної техніки.

Як узагальнюючий показник якості технічного обслуговування і відновлення авіаційної техніки деякі економісти пропонують використовувати „умовний коефіцієнт рентабельності", що представляє відношення різниці планової і фактичної величини питомих витрат на відновлення до питомої вартості виробничих фондів ремонтного виробництва; „рівень рентабельності", обумовлений відношенням прибутку, створеної в результаті виробничо-господарської діяльності ремонтного підрозділу, до фактичних витрат; добуток коефіцієнтів часу простою авіаційної техніки в ремонті і витрат на ремонтні роботи [4]. Навряд чи можна погодитися з універсальністю запропонованих показників, з їхньою можливістю об'єктивної оцінки ефективності робіт з технічного обслуговування і відновлення авіаційної техніки справа в тому, що „умовний коефіцієнт рентабельності" припускає безпосередню залежність обсягів відновлювальних робіт від величини виробничих фондів. Практично значний обсяг відновлювальних робіт може виконуватися без зв'язку з виробничими фондами ремонтного виробництва.

На деяких авіаремонтних заводах для оцінки якості відновлення і технічного обслуговування поряд з показниками, що відображають обсяги ремонтних робіт, використовують показники, що характеризують тривалість міжремонтних циклів і періодів [5]. У цьому випадку роботи з технічного обслуговування і відновлення визнаються задовільними, якщо при виконаному плані по обсягах ремонтних робіт фактична тривалість міжремонтних циклів авіаційної техніки виявиться не менше нормативної.

Деякі вчені пропонують для оцінки, що характеризує в найбільш загальному виді якість технічного обслуговування і відновлення авіаційної техніки використовувати заробітну плату ремонтного й обслуговуючого персоналу; накладні витрати; трудомісткість відновлення та інші. Усі ці показники розраховуються на приведену одиницю складності відновлення авіаційної техніки стосовно до кожного виду витрат, виду авіаційної техніки і видам відновлення і технічного обслуговування.

Заслуговує на увагу оцінка якості технічного обслуговування і відновлення авіаційної техніки шляхом аналізу ремонтних витрат. Для цього розраховуються показники ремонтоємності продукції й основних виробничих фондів підприємства. Однак у зв'язку з тим, що між показниками ремонтоємності продукції і ремонтоємності фондів може існувати зворотний зв'язок (як результат росту або зменшення фондовіддачі), одночасне їхнє використання для планування витрат на відновлення навряд чи є можливим, тому що виключає об'єктивну оцінку оптимальності витрат на відновлення і технічне обслуговування авіаційної техніки. У той же час не викликає сумнівів закономірність їхнього застосування, оскільки кожний з них відбиває зв'язок витрат на відновлення і технічне обслуговування з найважливішими показниками виробництва.

Обстеження ряду авіаційних підприємств а також дані досліджень інших авторів [5] свідчить про те, що економічна оцінка якості технічного обслуговування і відновлення авіаційної техніки на підприємствах у цілому обмежується лише аналізом виконання план-графіка планово-попереджувального відновлення авіаційної техніки. Однак такий метод узагальнення оцінки якості технічного обслуговування і відновлення авіаційної техніки невдалий. Відсутність аварійних і позапланових відновлень свідчить лише про те, що забезпечено працездатний стан авіаційної техніки.

Своєрідний підхід до економічної оцінки забезпечення якості технічного обслуговування і відновлення техніки характерний для методики оцінки роботи ремонтної служби, розроблено для підприємств хімічної промисловості. Особливістю її є те, що для всіх оціночних показників встановлені нормовані значення [6]. Сутність оцінки роботи ремонтної служби, відповідно і якості відновлення і технічного обслуговування техніки зводиться до порівняння досягнутих значень техніко-економічних показників і середньогалузевих значень цих же показників. Порівняння проводиться по всіх техніко-економічних показниках. Усі  вони (а їх 46) вважаються основними і рівноцінними.

Трохи відмінна методика, розроблена в суднобудівній промисловості. Її відмінною рисою є те, що обмежено коло оціночних показників. Загальна кількість техніко-економічних показників у методиці дорівнює 29, у якості основних оцінних прийнято шість. До них віднесені: трудомісткість і собівартість відновлення, час простою техніки в ремонтах у розрахунку на одиницю ремонтної складності при капітальному ремонті на ці ж показники при середньому ремонті [5].

В даний час серед економістів ведеться дискусія про те, чи можна оцінювати діяльність по забезпеченню якості технічного обслуговування і відновлення авіаційної техніки за допомогою одного показника або потрібна система показників.

Ми думаємо, що більш доцільно підходити до оцінки, як ефективності відновлювального виробництва, так і діяльності по забезпеченню якості відновлення і технічного обслуговування, автори [4,5], що пропонують як абсолютний показник якості технічного забезпечення і відновлення, так і показник ефективності використання засобів для цього забезпечення. Він визначається на підставі питомих витрат на ремонт і технічне обслуговування всієї авіаційної техніки підприємства в розрахунку на 1 годину фонду часу роботи авіаційної техніки. Даний показник дозволяє дати об'єктивну оцінку діяльності по забезпеченню якості відновлення і технічного обслуговування авіаційної техніки. Однак при оцінці якості відновлення і технічного обслуговування важливо знати не тільки величину витрат, але й отримані економічні результати від забезпечення заданого рівня працездатного стану парку авіаційної техніки. Задачу дослідження економічних питань якості обслуговування і відновлення авіаційної техніки можна розкласти в наступній послідовності „якість технічного обслуговування і відновлення авіаційної техніки" → „працездатний стан авіаційної техніки" → „ефективність використання авіаційної техніки".

Література:

•1. Безпека авіації/ В. П. Бабак, В. П. Харченко В.О. Максимов та ін.;   За ред. В.П. Бабака. - К.: Техніка, 2004. - 584 с.

•2. Водчиць О.Г. Експлуатація та ремонт авіаційного озброєння: навч. посіб.  - К.: НАУ, 2008.- 252 с.

•3. Кривов Г.А. Система управления качеством производства авиационной техники // Г.А. Кривов, В.А. Матвиенко. - К: Техніка, 2004. - 272 с.

•4. Колегаев Р.Н. Экономическая оценка качества и оптимизация  системы ремонта машин. - М. : Машиностроение, 1980. - 239 с.

•5. Колегаев Р.Н., Мельникова К.И., Кривоборец Б.И. Эффективность работы ремонтной службы предприятия и объединения. - К. : Техника,1976.-160 с.

•6. Смирницкий Е.К., Акбердин Р.З. Повышение эффективности ремонтного производства. М. : Машиностроение, 1970. - 264 с.

•7. Типові технологічні процеси відновлення авіаційної техніки: навч. посіб. / А.П. Кудрін, Г.А. Волосовий, В.В. Луб'яний [та ін.]. - К.: НАУ, 2008.-243 с.

e-mail: akalinowskiy@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>