XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Камінська І., к.пед.н., Дмитрова Т. В. ОСОБЛИВОСТІ ГАЗЕТНО-ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ ЯК СИСТЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ МОВНИХ ЖАНРІВ

Камінська Іванна

Студентка 5-го курсу

Відділення іноземних мов

Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж

науковий керівник: к. пед. н., доц., Дмитрова Т. В.

ОСОБЛИВОСТІ ГАЗЕТНО-ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ ЯК СИСТЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ МОВНИХ ЖАНРІВ

     Мовні стилі виділяються як певні системи в літературній мові,перш за все з метою повідомлення. Кожен мовний стиль має мету,яка зумовлює його функціонування та його мовні особливості.

     Газетно-публіцистичний стиль можна охарактеризувати як функціональний стиль мови, який обслуговує  широку сферу суспільних стосунків, і найповніше він використовується в газетах, суспільно - політичних журналах, на радіо, телебаченні, у документальному кіно.

     У публіцистичному стилі реалізується функція впливу (агітації і пропаганди) мови,з якою поєднується інформативна функція.

     До основних рис газетно-публіцистичного стилю належать:

1) економія мовних засобів,лаконічність викладу при інформативній насиченості;

2) відбір мовних засобів з установкою на їх дохідливість(газета-найбільш поширений вид масової інформації);

3) використання суспільно-політичної лексики і фразеології,переосмислення лексики інших стилів (термінологічної лексики) для цілей публіцистики;

4) використання характерних для даного стилю мовних стереотипів,кліше;

5) жанрова різноманітність та стилістичне використання мовних засобів:багатозначності слова,ресурсів словотворення (авторські неологізми),емоційно-експресивної лексики;

6) поєднання рис публіцистичного стилю з рисами інших стилів (наукового,офіційно-ділового,літературно-художнього,розмовного),обумовлене різноманітність тематики і жанрів;

7) використання зображально-виражальних засобів мови,зокрема засобів стилістичного синтаксису (риторичні питання і вигуки,паралелізм побудови,повтори,інверсія)

     Функція повідомлення обумовлює вживання нейтральної,загально-стильової лексики,в якій особливу роль відіграє політична та економічна лексика,тому що головний інтерес публіцистики-суспільно-політичні проблеми(marketing,business,mankind,statesman,budget,security,ideology,wages).

     Функція впливу,найважливіша для газетно-публіцистичного стилю,зумовлює гостру потребу в оціночних засобах висловлювання (ruling clique, scribbler, rush work, political volte-faces)

     Публіцистика перетворює слова з різних сфер мови,надаючи їм оцінне значення,при цьому використовуючи спеціальну лексику в переносному значенні (reservation of apartheid and racism, incubator of criminality, political farce, legal tragedy)

     Різна стилістична характеристика окремих газетних жанрів пов'язана з їх призначенням. Репортаж дає читачеві наочне уявлення про подію. У нарисі подія не тільки відтворюється, але і ж приводом для авторських роздумів. Фейлетон відрізняється сатиричним зображенням дійсності,сатиричним аналізом явищ,фактів,осіб.

Отже,публіцистика-особливий рід літератури,своєрідний за формою, методом підходу до дійсності,засобами впливу. Публіцистика тематично невичерпна, а за силою впливу на читача не поступається художній літературі.

      Мова газетних статей часто емоційно насичена порівняннями,метафорами,ідіомами елементами гумору,сарказму,іронії,що наближає її до мови художньої літератури. Газетний текст насичений політичними термінами (House of Commons, cold war, mission of good will).

     Для газетного тексту характерні такі специфічні особливості:

А)часте вживання фразеологічних сполучень,що носять характер мовних штамів(on the occasion of, in reply to, to attach the importance, to take into account);

Б)використання конструкцій типу «дієслово + that» при викладі чужого висловлювання (The paper argues that this decision will seriously handicap the country's economy);

В)вживання фразеологічних сполучень типу «дієслово+іменник»(to have a discussion замість to discuss,to give support замість to support)

Г)вживання неологізмів,утворених за допомогою деяких продуктивних суфіксів (-Bevinism,marshallization,Glazgovite) та префіксів( anti-American campaign,inter-European relations);

Д)широке використання безособових оборотів в якості вступної частини повідомлень(it is generally believed that...,it is rumored that...);

Е)часте вживання скорочень: T.U.C.=Trades Union Congress.

Література:

1. Алексеева И. С. Профессиональный тренинг переводчика. - СПб.: Союз, 2001. - 288 с.

2. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык. Учебник для ВУЗ - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Флинта, 2002. - 384 с.

3. Гвенцадзе М. А. Коммуникативная лингвистика и типология текста. -  Тбилиси: Изд-во Тбил. ун-та, 1986. - 315 с.

4. Павленко Н.О. Збереження поетичного п тенціалу метафор при п рекладних трансформаціях [Електронний ресурс] / Н.О. Павленко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2004. - N 17. - С. 200-202. - Бібліогр.: 6 назв.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>