XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Камінська Ю. С. ПРОБЛЕМИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

студентка групи ОМО-54, Камінська Юлія Сергіївна

Національний університет ДПС України

м. Ірпінь

ПРОБЛЕМИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

У сучасних умовах зростає інтерес до практичного використання показників фінансової звітності суб'єктів господарювання, яка в свою чергу, є основним джерелом інформації про господарську діяльність і фінансовий стан будь-якого підприємства за умови вірогідності його показників. Безпосереднє підтвердження вірогідності такої інформації входить до компетенції авторів.

Малий бізнес є найважливішим елементом ринкової економіки, без якого не може гармонійно розвиватися держава. За даним ООН, у цілому на малих і середніх підприємствах у світі зайнято майже 50% трудового населення та виробляється 33-60% національного продукту [1, с.45].

Отже, у сучасних умовах проблеми аудиту фінансової звітності суб'єктів малого підприємництва є актуальними. В той же час аудит фінансово-господарської діяльності малих підприємств ускладнено у зв'язку з недосконалістю побудови форм фінансової звітності даних суб'єктів господарювання.

Проблеми вдосконалення аудиту в Україні вирішують вчені Білуха М.Т., Бачинський В.І., Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Голов С.Ф., Гуцайлюк З.В., Давидов Р.М., Дорош Н.І., Єфіменко В.І., Зубілевич С.Я., Мних Є.В., Пархоменко В.М., Петрик О., Рудницький В.С., Сопко В.В., Шкарабан С.І., Усач Б.Ф. та інші [2]. Питанням методики та організації обліку на малих підприємствах присвячені роботи Бабіча В.В., Ластовецького В.О., Свідерського Е.І., Трофімової Т.В. Проблеми і особливості аудиту на малих підприємствах не знайшли належного відображення на сторінках вітчизняних наукових видань.

На даний час у аудиті малих підприємств існують такі ключові проблеми:

неузгодженість критеріїв визначення малих підприємств у чинних нормативних документах з підприємництва, бухгалтерського обліку, оподаткування, аудиту;

складність застосування окремих П(С)БО та формування облікової політики малого підприємства;

надмірна складність методик обліку витрат для малих підприємств;

 недосконалість спрощених форм обліку для малих підприємств;

неадекватність фінансової звітності різних за розміром, обсягом, видами діяльності підприємств малого бізнесу;

відсутність єдиної комплексної методики аудиту фінансової звітності малих підприємств.

Актуальність зазначених проблем, їх практичне значення і недостатня теоретична розробка обумовили вибір теми і мету наукового дослідження.

Складання фінансової звітності СМП в Україні регламентовано П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» [8].

В Україні серед малих підприємств ключову позицію займають торгівельні підприємства.

Так, за даними Держкомстату України, кількість малих підприємств, що займаються оптовою торгівлею та посередництвом в оптовій торгівлі, в 2009 році становила 95,3% усіх українських підприємств, що функціонували в оптовій торгівлі. У роздрібній торгівлі функціонувало 94,8%, у торгівлі автотранспортними  засобами - 93,5% [1, с. 23].

Основним активом торгівельних підприємств є товари. При проведенні аудиту товарів виникають певні проблеми, пов'язані з відображенням їхньої балансової вартості у Ф. №1-м «Баланс».

При заповнені Ф. 1-м відповідно до п. 11 П(С)БО №25 у статті «Готова продукція» відображається собівартість виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані  згідно з умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам.

У сучасному економічному словнику зазначено, що готова продукція - продукція, завершена у виробництві та підготовлена до продажу або відправлення замовнику, до вивозу з підприємства-виготовлювача [10].

Згідно з п. 25 П(С)БО №2 у статті «Товари» показується без суми торгових націнок вартість товарів, які придбані підприємствами для наступного продажу[9].

Таким чином, оскільки терміни «готова продукція» та «товари» мають різне значення, вказувати дані про їхню балансову вартість в одному рядку Ф. №1-м

не досить коректно. Так, у більшості торгівельних підприємств сума , зазначена в рядку «Готова продукція», фактично є тільки купівельною вартістю товарів. Готової продукції на таких підприємствах взагалі може не існувати.

Таким чином, з метою підвищення інформативності фінансової звітності СМП  для проведення аудита пропонується внести такі зміни до П(С)БО № 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства»:

         Для відбиття купівельної вартості товарів  у Ф. 1-м увести рядок 140 «Товари»;

        Рядку 140 Ф. 2 № 2-м надати назву «Собівартість реалізації товарів»;

Оскільки Планом рахунків для суб'єктів малого підприємства передбачено вартість товарів обліковувати на рахунку 26 «Готова продукція», то для зручності заповнення Ф. 1-м для обліку товарів пропонується застосовувати окремий рахунок. Даний рахунок може мати шифр 28 «Товари».

Запропоновані зміни щодо ведення синтетичного обліку та складання фінансової звітності СМП забезпечать більш високу вірогідність аудиту, підвищать аналітичне значення звітності, як для самого підприємства, так і для контролюючих органів і зовнішніх користувачів.

У науковій роботі наведено теоретичне узагальнення і вирішення наукової задачі, що полягає у недосконалості існуючої в Україні методики та організації бухгалтерського обліку на малих підприємствах та відсутності цілісної методики аудиту їх фінансової звітності

Отже є потреба у наявності окремого керівництва, рекомендацій по застосуванню існуючих Національних нормативів аудиту при аудиті звітності малих підприємств. Представлена у науковій роботі методика аудиту може бути використана у вигляді окремого нормативу аудиту за назвою "Аудит звітності малих підприємств" або у вигляді додатку до існуючих нормативів.

Література:

•1.     Статистичний збірник. Діяльність малих підприємств 2009/ Жук І.М. - К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009.

•2.     Бевз Н. О. Методика і організація аудиту фінансової звітності суб'єктів малого підприємництва.

•3.     Сердюк О.М. Аудит фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва./ Формування ринкових відносин в Україні №1 (116)/2011.

•4.      Суха Олена Ростиславівна. Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах: Дис. канд. екон. наук: 08.06.04 / Український держ. ун-т водного господарства та природокористування. - Рівне, 2002. - 241арк. - Бібліогр.: арк. 180-193.Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підруч. для студ. спец. «Облік і аудит» вищ. навч. закладів - 2-ге вид., доп. В перероб. - Житомир: ПП «Рута» 2002. - 671с.

•5.     П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства» [Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. №39]


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>