XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. економ. наук, Боровик П. М., Захарчук О. А., Лелека В. І. ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Кандидат економічних наук, доцент Боровик П.М.,

викладач Захарчук О.А.,

студент факультету економіки і підприємництва Лелека В.І.,

Уманський національний університет садівництва,

м. Умань, Черкаська область

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Обмежена кількість як природних ресурсів загалом так і окремих їх видів а також нераціональне або часто хижацьке використання природних багатств спричинили сучасні енергетичну та продовольчу кризи. З цієї причини в більшості країн світу екологічним проблемам та питанням державного фінансового регулювання процесів раціонального природокористування приділяється значна увага. Слід зазначити, що розвинуті країни досягли значних успіхів в регулюванні процесів раціонального природокористування та фінансовому стимулюванні належного використання природних ресурсів.

В той же час, брудне узбіччя, засмічені ліси та водойми, відсутність сівозмін та недотримання інших технологій вирощування сільськогосподарських культур, неефективні технології видобутку окремих природних ресурсів, неналежний контроль за викидами та скидами забруднюючих речовин у водні ресурси і підземні горизонти свідчать про необхідність реформування механізму державного регулювання процесів вітчизняного природокористування, невід'ємними складовими якого є природно-ресурсне оподаткування, штрафи за нераціональне використання природних ресурсів та бюджетне фінансування процесів відтворення вітчизняного природно-ресурсного потенціалу.

Варто зазначити, що держава шляхом використання податкових важелів та інструментів намагається вплинути на процеси вітчизняного ресурсокористування та стимулювати належне використання, охорону та відтворення природних багатств. Зокрема, донедавна система вітчизняних ресурсних податків та податкових платежів включала податок за землю, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збори за спеціальне використання природних ресурсів (лісовий дохід, плату за воду, плату за видобуток корисних копалин, збір на геологорозвідувальні роботи), збір за забруднення навколишнього природного середовища, рентні платежі [2].

В той же час, завдяки низьким ставкам перелічених податкових форм, перелічені ресурсні платежі, що функціонували в Україні до 2011 року, не виконували ні свої фіскальні завдання ні регулюючі функції. Причиною цього, насамперед було те, що з одного боку низькі ставки платежів за використання ресурсів не дозволяли державі забезпечити стабільне фінансування заходів з охорони, поліпшення та відтворення природних ресурсів, а з іншого не дозволяли суттєво вплинути на використання природних багатств. Крім того, варто відзначити, що в цей період оподатковувалось використання далеко не всіх видів ресурсів.

З 2011 року з прийняттям Податкового кодексу України ресурсне оподаткування зазнало суттєвих змін. З цього періоду до складу ресурсних податкових платежів відносять екологічний податок, земельний податок, податок на нерухомість, рентні платежі, плату за користування надрами, збір за користування радіочастотним ресурсом України, збір за спеціальне використання води, збір за спеціальне використання лісових ресурсів [1].

Варто також зазначити що ставки окремих видів ресурсних платежів чи податків, що їх замінили, суттєво зросли порівняно з попереднім періодом (мова йде, насамперед, про екологічний податок).

В той же час проблеми недотримання в Україні вимог законодавства про охорону природи, монополізації окремих видів природних ресурсів а також недотримання технологій споживання та використання природних багатств з метою отримання більших прибутків на протязі обмеженого періоду продовжують залишатись невирішеними до цього часу [3]. Крім того, в Україні до цього часу не оподатковується використання всіх видів природних ресурсів (мова, насамперед, йде про оподаткування використання повітряних ресурсів з метою здійснення аероперевезень).

З цих причин, систему ресурсного оподаткування в Україні необхідно суттєво вдосконалювати. На наше переконання, шляхами вдосконалення вітчизняного ресурсного оподаткування та державного фінансового регулювання процесів використання природних ресурсів повинні бути запровадження податків на використання всіх без виключення природних ресурсів, в тому числі і на аероперевезення, запровадження платежів за монополізацію окремих видів природних ресурсів, запровадження штрафів за нецільове, неефективне використання природних ресурсів всіх видів та за використання їх з недотриманням відповідних технологій, забезпечення строго цільового використання мобілізованих сум ресурсних платежів на фінансування їх збереження, відтворення та забезпечення ефективного і раціонального використання.

Перелічені заходи значно підвищать регулюючі властивості вітчизняного ресурсного оподаткування, суттєво обмежать можливість нераціонального та хижацького використання природних багатств а також забезпечать цільовий харпактер використання ресурсних податкових платежів, що позитивно вплине на екологічну ситуацію в Україні.

Література:

•1.  Податковий Кодекс України - [Електронний ресурс] - Режим доступу : - // Ліга : еліт Закон Соруright : ІАЦ «Ліга». - 2012.

•2.  Про систему оподаткування : Закон України № 77/97-ВР від 18.02. 2001 р. - [Електронний ресурс] - Режим доступу :- // Ліга : еліт Закон Соруright : ІАЦ „Ліга". - 2012.

•3. Тулуш Л.Д. Ресурсное налогообложение: проблемы и перспективы развития / Л.Д. Тулуш, П.Н. Боровик // Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе : сборник научных статей 5-й Международной научно-практической конференции. Ч. 1. - Минск : БГАТУ, 2011. - С. 229-231.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>