XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. економ. наук, Данік Н.В. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Кандидат економічних наук, Данік Наталія Вадимівна

Доцент кафедри обліку та фінансів Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Очевидно, немає особливої потреби зупинятись на важливості  сільського госпо­­дарства і всього агропромислового виробництва в житті людей. Вона обумовлюється об'єктивною реальністю - існуванням потреб людей в продуктах харчування і продуктах першої необхідності. Ці потреби є всезагальними, оскільки стосуються всіх людей, що існують на планеті. А вирішення їх з кожним днем стає все актуальнішим, оскільки друга половина нашого століття позначена небаченим раніше зростанням населення Землі. Темпи збільшення чисельності людей за цей час були вищі, ніж за всю попередню історію людства.

Розвиток сільського господарства і всього агропромислового комплексу є визна­­чальним у розвитку економіки України в цілому. В свій час ми досягли того, що на виробництво 1 кілограма свинини, яловичини, м'яса птиці, на десяток яєць затрати мали в два з половиною рази менші, аніж передові фермери США, Англії, Франції чи Німеччини. Кілограм хліба тоді у нас коштував 16-20 копійок, а в США - півтора долара. Незаперечним є й те, що солідні кошти пішли на соціальну сферу села - будівництво житла, шкіл, лікарень, закладів побутового обслуговування.

Але сьогодні сільське господарство як головна галузь агропромислового комплексу опинилось у надзвичайно важкому економічному становищі. У результаті руйнування технологічної інфраструктури на селі, деградації аграрного сектора економіки в Україні катастрофічно зменшилося виробництво сільсько­госпо­дарської продукції.

Головними причинами цього є відсутність достатнього рівня наукового обгрунтування економічних реформ і надмірна заполітизованість процесу їх реалізації. За час рефор­мування економічного механізму в Україні допущено ряд помилок, головними з яких є ігнорування дії об'єктивних економічних законів. Так, наприклад, порушено об'єктивний закон вартості, який передбачає, що ціни мають відповідати вартості продукції, тобто відшкодовувати витрати і приносити певні прибутки. Проте ціни на продукцію сільського господарства не забезпечують рентабельного виробництва. Вони нижчі світових у 2-3 рази, тоді як на промислові товари вони значно вищі від світових.

Не враховано також дії закону відповідності попиту і пропозиції, який проявив в таких умовах свій зворотний вплив. Через нерегульовану державою лібералізацію цін штучно втратили купівельну спроможність не тільки сільськогосподарське виробництво, а й населення.

В західному регіоні України ситуація ускладнюється ще й в зв'язку з потужним впливом на ринок продукції АПК економіки сусідніх європейських держав, що знижує конкурентоздатність вітчизняного виробника на внутрішньому ринку, а також тим, що рівень реалізації науково непродуманих і економічно необгрунтованих реформ у цьому регіоні є вже відносно вищим, ніж в інших регіонах.

Реформа взагалі означає певну зміну, причому, передбачається, що ця зміна повинна мати позитивний характер, тобто, забезпечувати прогресивні зрушення в процесах, в яких ця зміна відбувається. Згідно з об'єктивними законами діалектики, механізм реформування полягає в розробці і реалізації системи конкретних заходів з приведення продуктивних сил у відповідність з якісно новими виробничими відносинами, що відповідають вищому рівню економічної і політичної організації суспільства. В зв'язку з цим, реформування відносин власності в умовах переходу до ринкової економіки є найважливішою передумовою для майбутньої успішної роботи аграрного сектора економіки.

Важливість проведення аграрної реформи в Україні обумовлюється характером її економіки, основу якої, в силу об'єктивних природних умов і структури природно-ресурсного та виробничого потенціалу, становить аграрний сектор. Однак слід врахувати, що орієнтація на реформування лише аграрної економіки була б помилкою, оскільки забезпечити вихід країни з кризи неможливо лише за рахунок однієї галузі чи їх групи. Потрібний комплексний підхід до вирішення проблеми розвитку економіки країни. Але пріоритетність, без сумніву, повинна бути забезпечена за сільським господарством і агропромисловим комплексом в цілому.

З позицій інтересів регіону і розвитку АПК важливим є узгодження і об'єднання стратегічних цілей організацій галузі освіти, науки і наукового обслуговування сільськогосподарських виробництв і переробних підприємств, банківських організацій регіону.

Формування аграрної економіки нового типу, яка будувалась би на матеріальних інтересах і відбивала економічні інтереси сільськогосподарських товаровиробників та суспільства, неможливе без економічної та сільсько­господарської науки. Потрібні нові дієві механізми, методики, схеми, методи і важелі ефективного реформування та подальшого стійкого розвитку АПК. Поки ж що аграрний сектор отримує значні збитки, що є наслідком ігнорування об'єктивних економічних законів, ідеологічної короткозорості, небажання окремих політиків ввести економічну вартість землі у структуру капіталу. Без вирішення цієї проблеми сподіватися на залучення в сільське господарство інвестицій, "ноу-хау", машин, добрив, як і домогтися виробництва конкурентоспроможної продукції, неможливо. І якщо держава хоче виконати свою основну функцію - покращити рівень життя людей, вона зобов'язана домогтися вирішення цих проблем.

Консолідація зусиль науковців агроекономічного профілю незалежно від їх відомств та установ повинна здійснюватись не на основі пристосування до думок окремих партій і політиків минулого чи нинішнього часу, а навколо ефективного застосування об'єктивних економічних законів з урахуванням конкретної ситуації. Це сьогодні є головною умовою виконання наукою великої громадянської місії забезпечення розвитку економіки держави на науковій основі.

Література:

1. Вілонетова О. В. Розвиток села - визначальний чинник підвищення конкурентоспроможності аграрного виробництва /О. В. Вілонетова// Український соціум. - 2009. - № 3 (11). - C.22-27

e-mail: Da_Ni_Na@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>