XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. економ. наук, доц., Хачатрян В.В., Штурма Х.І. УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Кандидат економічних наук, доц., Хачатрян В.В., Штурма Х.І.

 Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

     Складна економічна ситуація в країні та кардинальні зміни в суспільстві не могли не зачепити одну з найважливіших сфер суспільства, що характеризує ефективність економіки підприємства - трудові ресурси. Велике значення має управління трудовими ресурсами торговельного підприємства, яке охоплює  формування, раціональне використання трудових ресурсів, регулювання, контроль трудового потенціалу, розробка новітніх методів покращення показників продуктивності праці.

    Я вважаю, що на сьогоднішній час проблема управління трудовими ресурсами  підприємства є недостатньо дослідженою . Отже, доцільно буде чітко визначити мету даної роботи, яка полягає у  дослідженні  процесу управління трудовими ресурсами.

      Існує багато підходів щодо визначення поняття «трудові ресурси», але ,на мою думку, найкраще розкриває усю глибинну суть саме таке визначення поняття трудові ресурси підприємства.

      Трудові ресурси (персонал) підприємства - загальна кількість осіб, які працюють на підприємстві і вкладають власний труд, фізичні і розумові здібності, знання і навички в процесі діяльності підприємства і забезпечують виконання поставлених перед ним цілей (закупівля і реалізація товарів).

Саме персонал нині являється однією з найголовніших запорук успіху будь-якого підприємства, проте для того, щоб повністю використовувати потенціал наявних трудових ресурсів необхідно оволодіти мистецтвом управління персоналом [5, с. 19]. Тому  питанням управління трудовими ресурсами підприємства займалися як  українські , так і зарубіжні вчені, а саме: Маршалл А., Портер М., Воронін А., Замора О.І.,  Качан Є.П., Шушпанов Д.Г., Крушельницька О.В., Жуковський М.О., Шевченко Л.С.

          Управління персоналом підприємства є основою його діяльності, про ефективність якого свідчать високі результати підприємницької діяльності та конкурентноздатність. Основною метою управління трудовими ресурсами є забезпечення мінімізації витрат підприємства на формування та утримання трудових ресурсів та максимізація результатів від їх використання[4, с.32].

Завдання управління трудовими ресурсами:

•§       формування чисельності та складу працівників підприємства, які відповідають специфіці його діяльності та здатні забезпечувати реалізацію завдань з його розвитку;

•§       вибір найбільш ефективних форм залучення трудових ресурсів на підприємство;

•§       створення необхідних організаційних та економічних умов для поєднання економічних інтересів працівників з інтересами підприємства та його власників;

•§       забезпечення високих та сталих темпів зростання продуктивності та ефективності праці;

•§       пошук та застосування ефективних форм мотивації та матеріального стимулювання персоналу.

      Таким чином, трудові ресурси - це частина населення країни, яка має здібності щодо суспільно-корисної праці в різних галузях економіки. В умовах економічної нестабільності актуальним є перехід до прогресивних методів підготовки, підтримки і розвитку, раціонального використання, виявлення резервів трудових ресурсів, збільшення зайнятості, удосконалення управління трудовими ресурсами, розвиток ринку праці, забезпечення збалансованості кількості робочих місць, трудових ресурсів і капіталовкладень.

Отже, підсумовуючи усе вищезгадане, можна зробити висновок, що насамперед  необхідно розробляти стратегії управління трудовими ресурсами з урахуванням  особливостей підприємства. Вкладення в людські ресурси стають довгостроковим фактором конкурентоспроможності і виживання фірми. У зв'язку з цим затрати, пов'язані з персоналом, розглядаються вже не як прикрі втрати, а як інвестиції в людський капітал  - основне джерело прибутку.

Література:

•1.     Воронин А. Эффективность производства и распределение экономии общественного труда между субъектами рынка / А. Воронин, А. Пастух // Экономика Украины.  - 2009. - №3. - С. 27 - 37.

•2.     Жуковський М.О. Трудові ресурси як складова конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми економіки №2 (68), 2007р., 182 с.

•3.     Замора О.І. Основні тенденції формування і використання трудових ресурсів / О.І. Замора // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №4. - С. 85-91.

•4.     Качан Є.П. Управління трудовими ресурсами / Є.П. Качан: навч. посібник. - К.: Видавничий дім «Юридична книга», 2005. - 358с.

•5.     Травин В.В. Кадрова політика в сучасних умовах / В.Травин. - М., 2006.- 364с.

•6.     Храмов В.О. Основи управління персоналом: [навчально-методичний посібник] / В.О. Храмов, А.П. Бовтрук. - К.: МАУП, 2001. - 321с.

e-mail: shturma_91@mail.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>