XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. економ. наук, Хмелюк А. В. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЗГІДНО З ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

канд. економ. наук Хмелюк А. В.

Дніпродзержинський державний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЗГІДНО З ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ  УКРАЇНИ

Малі та середні підприємства відіграють важливу роль у глобальній економіці. Зокрема, малі та середні підприємства становлять 95,77% бізнесу в ЄС, понад 97% усіх компаній азіатсько-тихоокеанського регіону та охоплюють 99,7% усіх працівників США. В Україні МСП реалізують 54,4% продукції, охоплюють 61% усіх зайнятих працівників.

Поряд із тим гармонізація фінансової звітності на основі МСФЗ та відсутність окремих законодавчих вимог для обліку діяльності малих підприємств у багатьох країнах і в Україні потребує диференційного підходу до регулювання цих питань.

Диференціація вимог щодо обліку та звітності передбачає вирішення низки практичних питань, зокрема визначення критеріїв МСП, діапазонів значень у межах обраних критеріїв, підходів і сфер спрощення, правил аудиту. Найдискусійнішим залишається питання щодо критеріїв виокремлення МСП.

Поняття "мале підприємство" було введене в Україні в 1991 році п.2 ст.2 Закону України "Про підприємства в Україні".

З 1.01.2004 р. Закон №887 утратив свою дію з вступом в силу Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. №436 - IV. Так, згідно з п.7 ст. 63  малими підприємствами (не залежно від форми власності) є підприємства. В яких за звітний (фінансовий) рік:

•-          середньооблікова чисельність робітників не перевищує 50 чоловік;

•-          обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) не перевищує 70 мільйонів гривень.

Таким чином, критеріями для віднесення підприємства до малих є чисельність працюючих і обсяг валового доходу від реалізації продукції (табл.1).

Таблиця 1- Класифікація підприємств за їх розміром згідно із Господарським кодексом України

Тип підприємства Критерії визнання
Середньооблікова чисельність працюючих за звітний рік, осіб Обсяг валового доходу від реалізації продукції, 

млн. грн.

Велике >250 Сума >100
Середнє 50-250 70< Сума<100
Мале 50< 70< Сума

Слід відмітити, що в Європейській практиці найпоширенішими є три критерії: чисельність працівників, підсумок балансу та оборот [2]. До малих підприємств відносять підприємства з кількістю працівників 50 осіб, оборотом 10 млн. євро та підсумком балансу 10 млн. євро.

В законодавстві України існують непорозуміння щодо критеріїв віднесення до малих підприємств. Податковий кодекс України, що набув чинності з 1.01.2011 року не містить окремих положень для малих підприємств (розділ було вилучено) [1]. Але в статті 154 Податкового кодексу відмічено умови звільнення від податку на прибуток. В той же час вступає в дію з 1.04.2011 року Наказ «Про внесення змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва».  В стандарті вказано, що суб'єктами малого підприємництва є юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу.

Отже, критерії віднесення до суб'єктів малого підприємництва згідно з Податковим кодексом України:

- підприємства, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду відображається наростаючим підсумком з початку року та не перевищує трьох мільйонів гривень; нарахована за кожний місяць звітного періоду заробітна плата (дохід) працівників, які перебувають у трудових відносинах, є не менш, ніж дві мінімальні заробітні плати;

- утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року;

- діючі підприємства, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років), щорічний обсяг доходів задекларовано у сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом періоду не перевищувала 20 осіб.

Зауважимо, що саме для таких підприємств застосовується на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток [1].

Малі підприємства мають право самі вибирати форму обліку, вони можуть пристосовувати реєстри обліку до специфіки своєї роботи.

Аналітичний і синтетичний облік на малих підприємствах можна вести у  типових реєстрах, що рекомендовані Міністерством фінансів України наказом від 25.06.2003 р. №422. (табл.2).

Таблиця 2 - Реєстри аналітичного і синтетичного обліку малих підприємств за спрощеною формою

  

Назва реєстрів

Рахунки, які ведуть в цих реєстрах 

 

Журнал обліку господарських операцій 

 

Всі рахунки 

 

Відомість 1М обліку готівки і грошових документів 30, 31 

 

Відомість 2М обліку запасів 20, 21, 26
Відомість ЗМ обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами, за податками й платежами, довгострокових зобов'язань і доходів майбутніх періодів 37, 55, 64, 66, 68, 69 

 

Відомість 4М обліку необоротних активів та амортизації (зносу), капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротних активів 10, 13, 14, 15, 16, 18, 35
Відомість 5М обліку витрат, доходів і фінансових результатів, власного капіталу, витрат майбутніх періодів, забезпечення майбутніх витрат і платежів 23, 39, 40, 44, 47, 70, 79, 84, 85
Оборотно-сальдова відомість Всі рахунки

Спрощена форма обліку передбачає застосовування замість журналів або журналів - ордерів Відомостей (всього 5). Крім того даним положенням передбачено введення простої форми обліку з використанням тільки Журналу господарських операцій та Відомості 3М. Застосування спрощеної або простої форми обліку передбачає використання Спрощеного Плану рахунків (всього 27 рахунків).

Малі підприємства в Україні можуть використовувати і загальний план рахунків, яким рекомендовано застосування 8 класу рахунків «Витрати за елементами».

Дослідивши основні принципи організації обліку малих підприємств маємо відмітити:

- бухгалтерський облік малих приватних підприємств здійснюється з використанням загального Плану рахунків та журнальної форми обліку або автоматизованої;

- фінансова звітність складається відповідно до П(С)БО 25 у вигляді двох форм - Баланс (ф.№1-м) та Звіт про фінансові результати (ф.№2-м).

Такий підхід до ведення обліку, на нашу думку лише ускладнює відображення господарських операцій та призводить до не співставлення показників, адже фінансову звітність підприємства складають спрощену, що потребує застосування спрощеного, а не загального Плану рахунків.

 Література:

1. Податковий кодекс України: чинне законодавство станом на 10 грудня 2010 року:- К.: Алеута; Центр учбової літератури, 2011. - 488с.

2. Сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:www.ukrstat.gov.ua/

3. Пактер П. Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств (МСФЗ для МСП): проблеми країн з економікою, що розвивається// Школа професійного бухгалтера. - 2008, лютий. - №2. - С.4-14.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>