XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. економ. наук, Хмелюк А. В., Жидкова Ю. В. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ВИРОБНИЦТВА Й РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

канд. економ. наук Хмелюк А. В., Жидкова Ю. В.

Дніпродзержинський державний технічний університет

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ВИРОБНИЦТВА Й РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Забезпечення ефективного функціонування підприємств вимагає економічно грамотного керування їх діяльністю, що багато в чому визначається умінням її аналізувати. Сьогодні українським підприємствам надається самостійність в розробці власних самостійних програм, планів виробничого і соціального розвитку, у визначенні стратегії цінової політики, а отже, суттєво зростає відповідальність керівників за управлінські рішення, які вони приймають.

Аналіз господарської діяльності як одна з підсистем керування енергетичним виробництвом охоплює всі його елементи і забезпечує інформацією всі інші підсистеми керування. Висока ефективність аналітичної роботи може бути досягнута тільки в тому випадку, якщо методологія аналізу буде враховувати повною мірою всі особливості керування виробництвом в енергетиці. Ця обставина унеможливлює «механічне» застосування в енергетику методів економічного аналізу, використовуваних в інших галузях промисловості. Задачі економічного аналізу виробничо-господарської діяльності в електроенергетиці в загальному збігаються з задачами аналізу в інших галузях промисловості. Однак ці задачі, так само як і вибір показників ефективності господарської діяльності, методика і прийоми аналізу мають свою специфіку, що відбиває особливості електроенергетичної галузі промисловості й особливості виробничо-розподільного процесу електроенергетики, що відрізняють її від інших галузей промисловості. Тільки при обліку специфіки енергетичної галузі й енергетичного виробництва аналіз може сприяти виявленню факторів, що роблять вплив на показники, що характеризують виробничо-господарську діяльність енергетичних підприємств [1].

Під обсягом  виробництва в енергетиці розуміється загальний обсяг зробленої  електричної енергії і теплоти, обчислений у натуральних одиницях виміру (кВт*год і ГДж ), або у вартісних (грн.).

Для компаній, що генерують,  обсягом виробництва енергії, є кількість зробленої електроенергії і теплоти, на різних типах електростанцій: КЕС, ТЕЦ, АЕС, ГЕС.

Обсяг виробництва на електростанціях залежить від споживачів  оптового  енергоринку України (ОЕРУ) і диспетчерського розподілу навантаження (НДЦ).

Показниками обсягу виробництва енергії на електростанціях є :

-  кількість зробленої електроенергії  вироблення  і теплоти;

-  корисна відпустка енергії і теплоти в натуральних одиницях;

-  обсяг  товарної  продукції;

-  обсяг реалізованої продукції.

При обліку  й аналізі обсягу виробництва електроенергії розділяють кількість зробленої на електростанціях  електроенергії  і  кількість  відпущеної  електроенергії   із шин цих станцій. Остання величина відрізняється від обсягу виробництва на величину  витрати  електроенергії на власні нестатки .

Основними задачами економічного аналізу обсягу виробництва є: оцінка динаміки і виконання плану за основними показниками обсягу продукції;   перевірка  якості самих планових показників, їхньої напруженості і реальності;  визначення впливу основних факторів на показники обсягу виробництва;  вироблення найважливіших заходів щодо використання внутрішньогосподарських резервів для підвищення  темпів приросту продукції і поліпшення її якості.

Джерелами інформації для аналізу виробництва і реалізації енергії служать, оперативні плани - графіки, статистична звітність Публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська ТЕЦ», «Звіт про виробництво промислової продукції» ф. №1П-НПП, «Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт» ф. №11- МТП, «Звіт про постачання теплоенергії» ф.№1-ТЕП.

Аналіз розпочнемо з вивчення динаміки виробництва та реалізації продукції електричної та теплової енергії в натуральному виразі.

У табл.1  представлена динаміка виробництва і реалізації продукції за 2005-2008 роки на ПАТ "ДТЕЦ" в натуральному виразі.

Таблиця 3.6 - Динаміка виробництва і реалізації продукції на ПАТ "ДТЕЦ"

 

 

Рік

Обсяг виробництва продукції Обсяг реалізації продукції Коефіцієнт реалізації, %
Електроенергії, тис. кВт год. Тепло енергії, Гкал. Електроенергії, тис. кВт год. Тепло енергії, Гкал. Електро-енергії Тепло-енергії
2005 164529 553465 136589 378086 83,02 68,31
2006 100319 454588 81440 253938 81,18 55,86
2007 67704 329527 52382 292089 77,37 88,63
2008 74410 303400 62504 273060 84,00 90,00

 

Як свідчать дані розрахунків обсяг виробництва електроенергії та теплоенергії в натуральному виразі мають тенденцію зниження. Так в 2008 році обсяг виробництва електроенергії ПАТ «ДТЕЦ» склав 74410 тис. кВт год., що на 90119 тис. кВт год. менше ніж у 2005 році. Спад виробництва електроенергії складає 45,23%. Аналогічна тенденція спостерігається і з обсягом виробництва теплової енергії. В 2008 році обсяг виробництва теплової енергії знизився в порівнянні з 2005 роком на 250065 Гкал та склав 303400 Гкал. Спад виробництва теплової енергії складає 55%.

Оцінка обсягу реалізації електроенергії та теплової енергії мають аналогічні тенденції спаду. Так, реалізація електроенергії підприємством скоротилась за аналізований період на 54,24%, теплової енергії на 27,78%. Не вся вироблена електроенергія підлягає реалізації. Певна частина електроенергії йде на власне споживання та мають місце втрати. Маємо відзначити, що коефіцієнт реалізації електроенергії був найнижчим у 2007 році та складав 77,37% реалізованої електроенергії у виробленій, а найоптимальнішим він був у 2008 році - 84% електроенергії було реалізовано.

Оцінка обсягу реалізації теплової енергії ПАТ «ДТЕЦ» за досліджуваний період дозволяє зробити висновки про деяке пожвавлення процесу реалізації та зменшення втрат (рис.3.4). Так, в 2008 році коефіцієнт реалізації теплової енергії склав 90%, що на 34,14 п.п. більше ніж у 2006 році.

З метою комплексного аналізу виробництва й реалізації продукції ПАТ «ДТЕЦ», на нашу думку,  необхідно поряд з оцінкою динаміки в натуральному виразі здійснити аналіз досліджуваних показників у вартісному виразі. Адже тарифи на послуги з транспортування й постачання енергії щорічно збільшуються. Результати аналізу свідчать, що  в 2008 році в порівнянні з 2007 роком  обсяг виробництва продукції за видами діяльності на ПАТ «ДТЕЦ» зменшився на 5263,7 тис. грн. (9,6%). Аналіз виробництва продукції за видами діяльності свідчить, що виробництво електроенергії у вартісному виразі збільшилося на 5791,1 тис. грн., а виробництво постачання пару та гарячої води скоротилось на 12325,9 тис. грн. (32%).

Аналізуючи динаміку обсягів виробництва, треба обов'язково визначити, які фактори спричинили саме таку тенденцію розвитку, й відокремити ті з них, що діяли на державному рівні, тобто не залежали від підприємства. Проте внутрішні фактори заслуговують на особливу увагу. Обсяг виробництва можна збільшити, використовуючи дорожчі матеріали і відповідно піднімаючи ціну, або навпаки, збільшувати в складі операційних витрат дешевші компоненти.

Оцінку тенденцій обсягу й реалізації продукції ПАТ «ДТЕЦ» в натуральному та вартісному виразі здійснимо за допомогою коефіцієнта випередження. Коефіцієнт випередження визначається як співвідношення темпів зростання одного показника за різними об'єктами або різних показників за одним об'єктом (k1:kII) (табл.2.).

Таблиця 2 -Аналіз інтенсивності динаміки виробництва й реалізації

 

Показники

 

2007 рік

 

2008 рік

 

Темп зміни, %

Коефіцієнт випередження, %
1. Обсяг виробництва електроенергії:

- тис.кВтгод

 

67704

 

74410

 

109,9

 

80,2

- тис. грн. 15641,9 21433,0 137,02 Х
2. Обсяг реалізації електроенергії:

- тис.кВтгод

 

52382

 

62504

 

119,32

 

75,59

- тис. грн. 15733,5 25862,8 164,38 Х
3. Обсяг виробництва теплової енергії:

- Гкал

 

329527

 

303400

 

92,07

 

135,42

- тис. грн. 38501,9 26176,0 67,99 Х
4. Обсяг реалізації теплової енергії:

- Гкал

 

292089

 

273060

 

93,49

 

149,82

- тис. грн. 27048,6 16879,5 62,40 Х

Отже, порівняльний аналіз інтенсивності динаміки показників виробництва й реалізації продукції ПАТ «ДТЕЦ» в 2008 році свідчить, що лише темпи зміни обсягу виробництва й реалізації теплової енергії в натуральному виразі перевищують темпи зміни у вартісному виразі на 35,42% та 49,82% відповідно. Темпи зміни динаміки виробництва й реалізації електроенергії в натуральному виразі значно нижчі ніж темпи зміни в вартісному виразі. Такі зміни повністю обумовлені необґрунтованою ціновою політикою та явним завищенням тарифів за електроенергію.

Література:

1. Г.П.Домбровська, М.С. Пантелєєв. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємств (енергетичне виробництво). Навчальний посібник. - Харків: УПТА, 2003.

2. Економічний аналіз: Навч. посібник/ М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбаток; За ред.. акад.. НАНУ, проф.. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001. - 540с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>