XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. економ. наук Хмелюк А.В. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

канд. економ. наук Хмелюк А. В.

Дніпродзержинський державний технічний університет

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів пов'язаний із дослідженням рівня витрат матеріальних ресурсів та пошуком джерел економії цих ресурсів і зниженням матеріаломісткості продукції.

Для характеристики ефективності використання матеріальних ресурсів  пропонуємо здійснювати системний аналіз у декілька етапів:

•1)  апріорний аналіз матеріальних ресурсів;

•2)  моделювання причинно-наслідкових зв'язків між показниками матеріальних витрат та вартістю виготовленої продукції;

•3)  аналіз матеріальних витрат на виробництво окремих видів готової продукції;

•4)  підрахунок резервів зростання обсягів виробництва продукції (результативний аналіз).

Апріорний аналіз матеріальних ресурсів здійснюється з використанням системи узагальнюючих та часткових показників. У загальному випадку всі показники відображають рівень та суму матеріальних витрат, а не суму матеріальних ресурсів. Вони показують вартість матеріальних ресурсів, використаних на виробництво продукції, а рівень їх витрачання - питому вагу матеріальних витрат у вартості виробленої продукції.

До узагальнюючих показників відносяться: прибуток на гривню матеріальних витрат, матеріаловіддача, матеріалоємність, коефіцієнт співвідношення темпів росту обсягу виробництва й матеріальних витрат, питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції, коефіцієнт використання матеріалів.

Матеріаломісткість продукції є вартісним показником, який відображає рівень матеріальних витрат (без амортизації) на кож­ну гривню товарної продукції та розраховується як відношення суми всіх матеріальних витрат до вартості товарної продукції.

Матеріаловіддача продукції (зворотний показник до показ­ника матеріаломісткості) характеризує вихід продукції з кожної гривні витрачених матеріальних ресурсів та розраховується як відношення вартості товарної продукції до суми матеріальних витрат.

Одним із джерел економії матеріальних ресурсів є зниження питомої матеріаломісткості продукції, що відображає рівень ви­користання матеріальних ресурсів на окремий n- вид продукції і розраховується як відношення кількості або вартості витрачених матеріальних ресурсів на окремий n- вид продукції до кількості або вартості виробленої продукції цього виду.

 Також у ході апріорного аналізу необхідно приділити увагу питомій вазі матеріальних витрат у собівартості продукції, яка характеризує рівень використання матеріальних ресурсів за структурою випуску продукції та розраховується як відношення суми матеріальних витрат до повної собівартості продукції.

У процесі виробничої діяльності завжди виникають відхилення фактичних показників від планових. Коефіцієнт споживання матеріалів відображає рівень ефективності фактичного витрачан­ня матеріальних ресурсів та показує економію або перевитрату матеріалів проти встановлених норм. Розрахунок цього коефіціє­нта потребує перерахунку планової суми матеріальних витрат на фактичний обсяг виробництва. Цей коефіцієнт обчислюється як відношення фактичних матеріальних витрат до планових, пере­рахованих на фактичний обсяг випуску та асортимент продукції, Оптимальне значення цього коефіцієнта має бути не більшим за 1.

Частинні показники ма­теріаломісткості характеризують рівень використання окре­мих видів матеріальних ресурсів (металомісткість, паливомістікість, сировинномісткість, енергоємність тощо). Для оцінки ефективності використання матеріальних ресур­сів на підприємстві необхідно також розраховувати такі показ­ники:

1) - швидкість обороту матеріальних запасів, який обчислюється діленням середнього (за період) залишку матеріальних запасів грошовому виразі на середнє добове споживання в цьому самому періоді;

2) оборотність матеріальних запасів, яка розраховується ділен­ням вартості товарної продукції на середній залишок запасів;

3) термін зберігання запасів, який дорівнює відношенню кален­дарної кількості днів у періоді, що розглядається, до оборотності матеріальних цінностей.

 Наступним етапом аналізу ефективного використання матері­альних ресурсів є моделювання причинно-наслідкових зв'язків між показниками матеріальних витрат та вартістю виготовленої продукції з метою виявлення відхилень фактичних витрат від но­рмативних та факторів, що впливають на величину цих відхи­лень, а також на зміну обсягу виробництва. У процесі моделювання факторних систем до моделі включають такі фактори, які відображають причинно-наслідковий зв'язок між показниками та є необхідними елементами математичної формули.

Перша факторна модель, яку будують у процесі аналізу використання матеріальних ресурсів, передбачає встановлення причинно-наслідкового зв'язку між матеріаломісткістю продукції та факторами, що впливають на її зміну.         Розрахунок нормативної матеріаломісткості передбачає вико­ристання планових показників:

   image00227.gif                                                    (1.1)

Отже, зміна суми матеріальних витрат є наслідком дії таких причин, як зміна обсягу виробленої продукції та її структури (К), зміна норм витрачання матеріалів на одиницю продукції (Рn), а також зміна ціни одиниці матеріалу (Цn). У свою чергу, зміна обсягу товарної продукції залежить від кількості одиниць виробленої продукції, її структури (К) та рівня відпускних цін на продукцію ( image00228.gif).

Після аналізу матеріаломісткості продукції необхідно про­аналізувати матеріальні витрати на виробництво окремих ви­робів. Об'єктами такого аналізу є вироби, які займають значну питому вагу в загальному обсязі випуску продукції, а також нова продукція. Джерелом аналізу є калькуляція собівартості одиниці продукції.

Матеріальні витрати залежать від кількості (маси) витрачених матеріальних ресурсів на випуск цих виробів (Нn) та вартості їх придбання (Цn).      Факторна модель, яка відображає причинно-наслідковий зв'язок між сумою матеріальних витрат та фактора­ми, які на неї впливають, матиме вигляд:

 image00229.gif     (1.2)                                                                                                     

де М - сума матеріальних витрат, грн.;

Нn - норма витрачання матеріалів на виріб (у натуральних одиницях);

Цn - ціна матеріалів, грн.

Суть аналізу полягає у визначенні відхилення фактичних ма­теріальних витрат на окремий виріб від нормативних та розраху­нку впливу факторів на це відхилення.

Кінцевим етапом аналізу ефективного використання матеріа­льних ресурсів є підрахунок резервів зростання обсягів виробни­цтва продукції. З цією метою моделюють взаємозв'язки між обсягом виробництва продукції та показниками матеріальних ви­трат і ефективності їх використання, розраховують вплив зміни цих факторів на зміну обсягу виробництва.

Для підрахунку впливу факторів на зміну обсягу випуску про­дукції будують таку факторну модель:

image00230.gif,                                                                                                (1.3)                                      

де V- обсяг випуску продукції, грн.;

М - витрати матеріальних ресурсів на виробництво продук­ції, грн.;

Мв - матеріаловіддача (або вихід продукції з одиниці матері­алу), грн.

        Вимірювання впливу факторів за цією моделлю можна прово­дити способом ланцюгових підстановок, способами абсолютних та відносних різниць, індексним методом.

Визначимо також економію або перевитрату матеріалів за рахунок змен­шення чи збільшення матеріаломісткості продукції:

image00231.gif                                   (1.4)

де Е - економія (-) або перевитрата (+) матеріалів внаслідок зміни матеріаломісткості, тис. грн.; ∆ Мм - зміна матеріаломісткості, грн.

Отже, запропонований поетапний аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів надасть змогу здійснити їх комплексну оцінку з метою управління матеріальними потоками на промислових підприємствах.

Література:

•1.  Економічний аналіз: Навч. посібник/ М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбаток; За ред.. акад.. НАНУ, проф.. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001. - 540с.

•2.     Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 170 с.

•3.     Теория статистики: Учебник/ Под ред. Проф. Р.А.Шмойловой. - 3-е изд., перераб. - М.:Финансы и статистика, 2001. - 560с.

•4.     Попович П.Я. Економічний аналіз суб'єктів господарювання. Підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 416с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>