XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. економ. наук, Клименко С. О., Мікрюкова Л. В. НЕОБХІДНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ КАПІТАЛУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК

канд. економ. наук,  Клименко Світлана Олександрівна, старший викладач кафедри обліку та економічного аналізу,

Мікрюкова Людмила Василівна, старший викладач  кафедри обліку та економічного аналізу                     

Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського,                           

м. Миколаїв

НЕОБХІДНІСТЬ  ФІНАНСОВОЇ  РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ  КАПІТАЛУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Постановка проблеми. Нестабільність ринкового середовища, крім всього, викликане і фінансово-економічною кризою, обумовлює необхідність перегляду джерел фінансування виробничої діяльності переробних підприємств АПК, з огляду на зміни умов економічного середовища та під впливом економічних, політичних і науково-технічних факторів, необхідно вирішувати, зокрема, питання формування та використання капіталу підприємств галузі.

Виклад основного матеріалу. Прогнозовані обсяги виробництва основних видів продукції переробних підприємств Миколаївської області на 2012 - 2014 роки, дозволяють стверджувати, що при умові стовідсоткової реалізації виробленої продукції,   підприємства галузі можуть збільшити обсяги виробництва. Це зумовлює потребу у визначенні необхідних обсягів капіталу для збільшення прогнозованих обсягів, за умов вирішення проблем, які стримують ефективний розвиток підприємств галузі. Фінансовий аспект реструктуризації капіталу переробних підприємств АПК полягає у використанні різноманітних методів та інструментів щодо підвищення ефективності формування та використання власного капіталу та отримання оптимальних умов залучення позикового капіталу, зокрема, при реалізації взаємовідносин із банком та іншими кредиторами з метою уникнення або мінімізації потреби у додатковому капіталі.  

Відповідно до алгоритму проведення фінансової реструктуризації капіта-лу переробних підприємств АПК, визначимо максимальну суму власного капіталу переробних підприємств АПК, сформованого за рахунок внутрішніх джерел, розрахунок якого можливо провести в наступний спосіб:

                 image002514.gif                       (1.1)

де: а - відсоток приросту оборотного капіталу переробного підприємства АПК; ВОК - власний оборотний капітал; ВОК*а  - приріст власного оборотного капіталу підприємства; НП - нерозподілений прибуток; НП*а - приріст нерозподіленого прибутку підприємства; Δ ЗП - додатково залучені позикові кошти, у тому числі кредити й позики, неплатежі, податкові пільги; Δ ВК  - приріст власного капіталу за рахунок коштів власників.

Попередньо необхідно визначити прогнозований дефіцит капіталу переробних підприємств АПК на 2012 - 2014 роки,  для можливого збільшення капіталу, за умов формування капіталу у вигляді нерозподіленого прибутку (НП = 0), стандартна формула потребує відповідних змін та матиме наступний вигляд:

             image002515.gif                                         (1.2)

 

де: а- відсоток приросту оборотного капіталу переробного підприємства АПК; ВК - власний капітал; Δ ЗП - додатково залучені позикові кошти, у тому числі кредити й позики, неплатежі, податкові пільги; Δ ВК - приріст власного капіталу за рахунок коштів власників.

У випадку, якщо сума залучених за рахунок внутрішніх джерел власного капіталу коштів повністю забезпечує загальну потребу переробних підприємств АПК, в зовнішніх джерелах фінансування немає потреби і формула 1.3 має наступний вигляд:

                  image002516.gif                                 (1.3)

де: а - відсоток приросту оборотного капіталу переробного підприємства АПК; ВК - власний капітал; НП - нерозподілений прибуток.

Проведення фінансової реструктуризації капіталу переробними підприємствами АПК шляхом оптимізації його наявної структури по кожному з  підприємств, дозволить забезпечити необхідний обсяг капіталу для підвищення ефективності виробничої та фінансової діяльності, і тим самим, збільшити обсяги виробленої та реалізованої продукції, знизити тиск зовнішніх чинників, зокрема, інфляції, шляхом збільшення запасів, сировини, ресурсів, використовуючи в договорах з продажу готової продукції рухомі ціни, які дозволяють змінити ціну на продукт у разі зростання інфляції, податків, що в подальшому забезпечить збільшення прибутковості та рентабельності та зміцнить  фінансову стійкість підприємства.

Висновки і перспективи подальших досліджень.   Фінансова реструктуризація капіталу переробними підприємствами АПК розглядається нами як заходи щодо оптимізації наявної структури капіталу по кожному з досліджуваних підприємств. Вона забезпечить необхідний обсяг капіталу для підвищення ефективності їх виробничої та фінансової діяльності.

Література:

•1.     1. Ареф'єва О.В. Контролінг / О.В. Ареф'єва, Л. Дякон / Монографія. К. Вид-во Європ. ун-ту, 2008. - 96 с.

•2.      Квасницька Р. Інструментарій та методи оптимізації цільової структури капіталу підприємства / Р. Квасницька // Економіка підприємств. - 2005. - № 5 - С. 73-75.

•3.      Клименко С. А. Капитал как определяющий фактор эффективности деятельности предприятия [Текст] / С. А. Клименко // Экономика и управление. - 2011. - № 2. - С. 113 - 117.

•4.     Клименко С. О. Дослідження ризиків формування і використання капіталу переробних підприємств АПК [Текст] / С. О. Клименко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 5. - С. 124 - 127.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>