XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. економ. наук, Клименко С. О., Мікрюкова Л. В. ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК

канд. економ. наук, Клименко Світлана Олександрівна, старший викладач кафедри обліку та економічного аналізу,

Мікрюкова Людмила Василівна, старший викладач  кафедри обліку та економічного аналізу                     

Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського,                           

м. Миколаїв

ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Постановка проблеми. Дослідження тенденцій розвитку ринку продукції переробних підприємств АПК Миколаївської області необхідне для фінансової стабільності підприємств галузі та дозволяє прогнозувати їх життєвий цикл. Виклад основного матеріалу. Зменшення сумарних розрахункових реальних збитків від реалізації продукції переробних підприємств АПК обумовлює покращення реального фінансового стану підприємств, однак, стан найманих працівників переробних підприємств, цехів чи ліній, практично не змінився. Зростання сумарного розрахункового прибутку від продажу означає, що реальний фінансовий стан власників цих підприємств покращився. Протягом аналізованого періоду  спостерігалася ситуація, коли динаміка прибутку від продажу продуктів на внутрішньому ринку мала протилежне спрямування, що свідчило про антагоністичність інтересів виробників. 

Економічна модель зміни розрахункового реального прибутку та виручки від продажу продукції переробних підприємств АПК Миколаївської області на внутрішньому ринку має вигляд:

          image002517.gif                                               (1.1)

де: image002518.gif  - зміна розрахункового реального прибутку та виручки від продажу продукції переробних підприємств N-го підприємства, уn - питома вага факторів, що зумовлюють зміну показників, розрахована як середня хро-нологічна за досліджуваний період по кожному з розглянутих підприємств.

 Отримані економічні моделі дозволяють кількісно визначити всі системні наслідки від зміни кожного з чинників екзогенного і ендогенного походження на ринку, тобто, розрахувати зміни не тільки  результативних показників, які безпосередньо пов'язані з даними чинниками в одній чи де-кількох моделях, але й усіх інших, які пов'язані вже не з самим цим чинником, а з залежними від нього іншими результативними показниками.

Таблиця 1.1

Економічна модель зміни розрахункового реального прибутку та виручки від продажу продукції переробних підприємств АПК Миколаївської області на внутрішньому ринку

Формула для розрахунку
image002519.gif
image002520.gif
image002521.gif
image002522.gif
image002523.gif
image002525.gif
image002526.gif
image002527.gif
image002528.gif
image002529.gif
image002530.gif

 

ZPROD - oбсяги виробництва, Rso - розрахункова собівартість, Csp - споживання продукції переробних підприємств на душу населення.

У результаті проведеної оцінки ринкових тенденцій продукції перероб-них підприємств АПК Миколаївської області, варто відзначити зростання реаль-них внутрішніх цін на продукцію, що призвело до  зменшення обсягів виробництва та обсягів споживання. Наслідками зростання ціни на закупівлю сировини  виявились логічні процеси, а саме: собівартість і ціна продукції зросли, обсяги реального прибутку в гривневому виразі від продажу продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках зменшились, збитки зросли.

Висновки. Реальна фінансова ситуація для переробних підприємств АПК погіршилась, що зумовлено недостатністю власних оборотних засобів, неефек-тивним використанням наявних фінансових ресурсів, низьким рівнем доступності кредитних ресурсів, зумовлено зростанням відсотків за кредитами банківських установ для розвитку виробництва підприємств, що обумовлює необхідність проведення фінансової реструктуризації щодо переробних підприємств АПК, зокрема, їхнього капіталу. Узагальнення економічних моделей зміни ринкових тенденцій на ринку продукції переробних підприємств Миколаївської області для кожного з досліджуваних підприємств  дозволить знайти оптимальний варіант їх розвитку.

Література:

1. Ареф'єва О.В. Бізнес-процеси підприємств сфери послуг: фактори, формування, конкурентоспроможність / О. В. Ареф'єва, Т. Луцька / Монографія. К. Вид-во Європ. ун-ту, 2009. - 96 с.

2. Квасницька Р.С. Управління цільовою структурою капіталу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. - Хмельницький : Хмельницький НУ, 2005. - 18 с.

3. Клименко С. А. Капитал как определяющий фактор эффективности деятельности предприятия [Текст] / С. А.Клименко // Экономика и управление. - 2011. - № 2. - С. 113 - 117.

4. Клименко С. О. Методичний підхід до визначення потреби в капіталі переробних підприємств АПК [Текст] / С. О.Клименко // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 4. - С. 56 - 59.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>