XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. економ. наук Коваленко О.Ю. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСВА МЕТОДАМИ ЕКСПЕРТНОГО АНАЛІЗУ

Кандидат економічних наук Коваленко О.Ю.

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСВА МЕТОДАМИ ЕКСПЕРТНОГО АНАЛІЗУ

Методи експертної оцінки відносяться до методів економічного прогнозування, які ґрунтуються на припущенні, що на основі аналізу думок експертів можна побудувати адекватну модель господарської діяльності підприємства та основі цієї моделі розробляти можливі варіанти розвитку цього підприємства.

Використання методів експертної оцінки є доцільним у випадках, коли відсутня достатня кількість економічних показників для проведення економічного аналізу традиційними методами, бракує достовірної інформації для дослідження того чи економічного процесу на підприємстві, виникли певні складності при виявленні факторів, що спричинили відхилення від бажаного стану у господарській діяльності підприємства. Роль цих методів особливо зростає у період нестабільного розвитку підприємства, який обумовлений впливом соціальних, політичних, економічних та інших процесів у країні.

Методи експертної оцінки передбачають використання при розв'язанні аналітичних задач професійного опиту та інтуїції спеціалістів, які розробляють кваліфікаційний аргументований висновок як з окремих поточних питань підприємства (наприклад, висновки доцільність зносу будівель, споруд тощо) так і стосовно аналізу розвитку і прогнозу на майбутнє. За допомогою методів експертної оцінки виявляється єдина колективна думка експертів з того чи іншого питання результаті певних компромісів.

Для кожного економічного об'єкта визначається множина альтернативних варіантів його розвитку, які попередньо вивчають експерти і оцінюють. Проведення експертної оцінки варіантів здійснюється за таким алгоритмом: створення експертної групи, визначення методики експертного оцінювання і способів вираження експертних оцінок; опис об'єктів оцінювання та їх характеристик; проведення експертизи та одержання її результатів; обробка та аналіз одержаних результатів експертизи.

Як правило, експерти визначають ранги об'єктів або варіантів. Це означає, що вони вибирають найкращий за певними показниками варіант, потім другий, третій і т.д. Таке дослідження здійснюється для кожного підприємства. У підсумку отримуємо рангові оцінки. Основними завданнями аналізу рангових оцінок є:

1) визначення частоти присвоєння варіантам першого рангу;

2) виявлення частоти присвоєння варіантам високого рангу;

3) визначення зв'язків між висновками різних експертів.

Методи експертних оцінок поділяють колективні та індивідуальні в залежності від того, розробляється прогноз на основі висновків одного експерта або експертної групи.

Індивідуальні методи експертної оцінки існують таких типів: оцінка типу "інтерв'ю", парні порівняння та аналітичні записки (аналітичні огляди).

Метод "інтерв'ю" - це співбесіда організатора експертизи зі спеціалістом певної галузі національного господарства, яка проводиться згідно з певним, раніше розробленим планом її проведення. Метод має свої переваги та недоліки. Перевагами методу є той факт, що організатор може у процесі співбесіди уточнювати та корегувати відповіді. Недоліки полягають у тому, що у експерта не залишається часу для міркування над поставленими питаннями і результат залежить від здатності експерта точно висловити свою думку. Крім того, думки лише одного експерта є суто суб'єктивними.

Метод парних порівнянь - метод, який дозволяє експерту визначити ступінь привабливості для споживачів параметрів хі (і = 1,2,   , n) продукції.

Експерт порівнює ці параметри попарно, виконуючи при цьому критерії "краще" ( > ), "гірше" ( < ), "однаково" ( = ). За результатами оцінювання будують матрицю оцінок [1, 2]:

                                      image002156.gif                                                                 (1)

Далі експерт припускає, що Р(0) - це вектор-стовбець, який складається з одиниць і має розмір Р(0) = n ∙ 1. Тоді Р(k) = AP∙(k-1), k ≥ 1. Аналітик сам визначає значення k. Чим більше число, що знаходиться на і-тому місці у вектор-стовпці, тим більш привабливий для споживачів параметр хі.

Метод аналітичних записок - це систематична, довгострокова роботи експерта над поставленими питаннями, яка дозволяє отримувати та використовувати необхідну інформацію для оцінки тенденцій, альтернатив розвитку досліджуваного підприємства та оформлюється у вигляді аналітичної записки. Суттєвим недоліком методу є те, що спеціаліст-експерт не завжди здатен брати на себе відповідальність при оцінці складних, ризикованих ситуацій на підприємстві без урахування думки інших експертiв.

Серед колективних методів експертної оцінки розрізняють:

•1.     метод комісії (дискусії);

•2.     методи генерування ідей: метод "мозкової атаки" - автор Алекс Осборн (США); метод "синектика" - автор Уільям Дж. Гордон (США); метод "морфологічного анализу" - автор Ф. Цвіккі (Швейцарія).

•3.     метод Дельфи;

•4.     метод сценаріїв.

Метод комісії (дискусії) - це розробка експертами аналітичних висновків за круглим столом у процесі аналітичної дискусії стосовно стану господарської діяльності підприємства, яка дозволяє впливати експертам один на одного таким чином, щоб компенсувати помилки одне одного.

До переваг методу комісії можна віднести наступне: сукупність інформації, якою володіють експерти, не може бути менше обсягу інформації, якою володіє навіть самий досвідчений експерт; експерти, які в більшою мірою знайомі з об'єктом дослідження ніж решта членів групи, дають можливість всій групі зробити адекватний аналітичний висновок; група експертів легше бере на себе сміливість прийняття ризикованих рішень, ніж окремий спеціаліст.

Недоліками методу комісії є: частина групи, яка є найменш досвідченою, може мати певний вплив на решту членів групи; можливі випадки коли на думку групи серйозний вплив має окремий авторитетний спеціаліст, що володіє здатністю впроваджувати лише свої ідеї; група експертів, може вважати, що досягти згоди більш важливо, нiж розробити адекватні висновки.

Метод "мозкової атаки" - розробка продуктивних ідей (неординарних управлінських рішень) стосовно покращення господарської діяльності підприємства в умовах невизначеності групою з 10-15 спеціалістів високого рівня.

Засновник методу А. Осборн пропонував при колективній генерації нових ідей і рішень заборонити критику і проводити пошук послідовно в два етапи, двома групами. Перша група - "генератори" - пропонують ідеї, суворо дотримуючись правила "заборони критики". Друга група - "експерти" - обмірковують та аналізують ідеї, висунуті генераторами [1, c. 50].

Цей метод передбачає декілька етапів [1, c. 52-53].

•1.     формування групи учасників за кількістю і складом (одного рангу, якщо учасники між знайомі між собою різного рангу, якщо учасники не знайомі);

•2.     постановка задачі перед учасниками "мозкової атаки", яка оформлена у вигляді проблемної записки (опису проблемної ситуації);

•3.     генерація ідей за такими правилами: вислови учасників повинні бути чіткими і стислими; не допускаються скептичні зауваження і критика попередніх виступів; кожний учасник має право виступати багато разів, але не підряд; не дозволяється зачитувати підряд список ідей, який може бути підготовлений учасниками заздалегідь; ведучий своїми активними діями повинен сприяти висуванню продуктивних ідей;

•4.     систематизація ідей, які висловлені на етапі генерації;

•5.     руйнування систематизованих ідей, що означає їх всебічну критику з боку учасників "мозкової атаки" на предмет можливості її реалізації;

•6.     ретельна оцінка зауважень і складання списку ідей, які можуть бути використані;

•7.     складання кінцевого списку ідей, які не спростовані критичними зауваженнями.

Метод "синетика" (у перекладі з грецького означає поєднання різнорідних елементів) - об'єднання експертів різних галузей національного господарства або різних напрямків знань у кількості 5-7 чоловік для вирішення певної проблеми у господарській діяльності підприємства з орієнтацією на аналогічні проблеми на інших підприємствах. Послідовність етапів проведення економічного аналізу господарської діяльності підприємства цим методом аналогічна методу "мозкової атаки".

Метод морфологічного аналізу - метод творчого пошуку ефективного рішення, який базується на класифікації багатоаспектної проблеми на відносно незалежні частини та пошуку всіх можливих рішень для практичної реалізації кожної із частин [1, c. 57].

На першому етапі загальне число всіх можливих рішень дорівнює числу можливих комбінацій. Всі частини проблеми і підходи до їх вирішення розміщуються у вигляді матриці (морфологічного ящика). У кожному рядку матриці записується частина проблеми, а в клітинках - всі альтернативні шляхи їх вирішення.

Завдання експертів полягає в тому, щоб для вирішення кожної частини проблеми залишити тільки один варіант рішення. При побудові морфологічного ящика мета не повинна обмежуватись лише знаходженням окремих рішень, а має передбачати нові ідей щодо можливих рішень, до принципово нових технічних і організаційних нововведень [1, c. 58].

Метод Дельфи - унікальний метод узагальнення оцінок експертів, перспектив розвитку того або іншого економічного суб'єкта, розроблений американською незалежною корпорацією РЕНД (RAND Corporation), яка починаючи з 1940 року виконує для міністерства оборони США стратегічні аналітичні дослідження.

Цей метод отримав свою назву від міста Дельфи, яке було відоме в Стародавній Греції завдяки своїм віщунам-оракулам, що жили там і мали здібності передбачати майбутнє. Особливість методу полягає у відмові від прямих колективних обговорень та заміні їх індивідуальними у формі таблиць індивідуальної оцінки - послідовному, індивідуальному анонімному опиті експертів. Така методика виключає безпосередній контакт експертів між собою і, таким чином, груповий вплив, що виникає при спільній роботі і полягає в пристосуванні до думки більшості.

Економічний аналіз за допомогою методу Дельфи проводиться у декілька етапів, результати обробляються статистичними методами. Виявляються переважаючі думки експертів, зближуються їх точки зору. Всіх експертів знайомлять з доводами тих, думки яких відрізняються від інших. Після цього всі експерти можуть змінювати думку, а процедура повторюється [2, c. 33].

Метод сценаріїв - вид ситуаційного аналізу для прогнозування можливих дій, який передбачає існування трьох типів ситуацій, в яких необхідно проводити економічний аналіз і ухвалювати управлінські рішення, у тому числі і на рівні підприємства: в умовах визначеності, ризику (невизначеності) і конфлікту.

Метод сценаріїв застосовує підхід теорії ймовірності, що припускає прогнозування можливих результатів і привласнення їм ймовірності, тобто розробка певних сценаріїв розвитку подій. При цьому використовуються: відомі, типові ситуації; попередні розподіли ймовірності (наприклад, з вибіркових обстежень або статистики попередніх періодів відома вірогідність появи бракованої деталі); в) суб'єктивні оцінки, зроблені аналітиком самостійно або із залученням групи експертів.

Послідовність дій аналітика при проведенні аналізу ситуації в умовах невизначеності така:

•1.     прогнозуються можливі результати Rk k = 1,2,.... n; у якості R можуть виступати різні показники, наприклад, дохід, прибуток, приведена вартість очікуваних надходжень і ін.;

•2.     кожному результату привласнюється відповідна ймовірність Rk, причому сума ймовірностей дорівнює одиниці [2, с. 35]:

                                                 image002157.gif         (2)

•3.     обирається критерій (наприклад, максимізація математичного очікування прибутку) [5, с. 35]:

                    image002158.gif               (3)

•4.     обирається варіант, що задовольняє обраному критерію.

 Література:

•1.     Грабовецький, Б.Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання : [монография] / Б. Є. Грабовецький. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 171 с.

•2.     Ковалёв В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: [учебник] / В.В. Ковалёв, О.Н. Волкова. - M.: OOO "ТК Вели", 2002. - 424 с.

 

e-mail: shamaty@mail.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>