XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. економ. наук, Квасницька Р.С., Козлова І.М. БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Кандидат економічних наук, доцент Квасницька Р.С., Козлова І.М.

Хмельницький національний університет

БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Розглянуто деякі трактування поняття бюджетування,визначено його  сутність, проаналізовано можливі результати від впровадження бюджетування.

Some interpretations of the concept of budgeting, its essence, and analyzed the possible outcome of the implementation of budgeting.

 

Постановка проблеми. Ринкові умови господарювання потребують ефективніших підходів до управління підприємством. Ефективність знаходить своє відображення у фінансових результатах роботи підприємства, їх досягнення є важливим питанням діючої системи управління. На багатьох українських підприємствах сьогодні відсутня ефективна система управління, що підтверджують  показники їх діяльності. Зміна принципів управління в останні роки обумовила актуальність проблеми розвитку бюджетування в Україні. Це зумовлює необхідність створення адаптованих до вітчизняних умов принципів бюджетування підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Протягом останніх років теоретико-практичним аспектам бюджетування присвячена значна кількість публікацій. Вагомий внесок в дослідженні питань бюджетування зробили такі вітчизняні та зарубіжні науковці: Т.Г. Бень, С.Б. Довбня, О.О. Терещенко, А.Ю. Харко, А.М. Кармінський, Є.І. Сапожніков, Д. Хан та інші. Але використовувати західні концепції без їх адаптації до вітчизняних умов господарювання є недоцільним через наявність низки істотних національних особливостей менеджменту, системи обліку й звітності, рівня інформаційного забезпечення.

Мета статті. Дослідження підходів до трактування поняття «бюджетування» та дослідження можливих переваг від впровадження бюджетування на підприємствах України.

Виклад основного матеріалу. На жаль, однозначного тлумачення терміна «бюджетування» немає, в літературі зустрічається багато схожих визначень, які підкреслюють різні сторони цього процесу. Бюджетування - це технологія управління бізнесом на всіх рівнях компанії, що забезпечує досягнення її стратегічних цілей за допомогою бюджетів на основі збалансованих фінансових показників. Це технологія фінансового планування, обліку і контролю доходів і видатків, одержуваних від бізнесу на всіх рівнях управління [1, с.161].

Бюджетування - це управлінська технологія, основа фінансової дисципліни. Воно використовується для підвищення відповідальності керівників різного рівня управління за фінансові результати, досягнуті очолюваними ними структурними підрозділами [2, с.3].

Загалом бюджетування визначають як  процес складання бюджетів підприємства, у результаті якого відбувається інтеграція планування, обліку, аналізу, управління діяльністю підприємств з метою забезпечення найоптимальніших фінансових результатів, а також контролю за його виробничою та фінансово-господарською діяльністю [3, с. 106].

Деякі науковці розглядають процес бюджетування на підприємствах дещо однобічно, що пов'язано з їх власним трактуванням  поняття «бюджетування».

Так, колектив авторів на чолі з В.А. Панковим тлумачить  бюджетування як інструмент реалізації оперативного й тактичного планування шляхом розробки комплексів цільових показників у кількісному виражені [4, с. 83].

А.Ю. Харко під бюджетуванням розуміє планування діяльності підприємства шляхом розроблення системи взаємопов'язаних бюджетів, комплексно  орієнтованих на ринкові потреби й покликаних забезпечити стійкий фінансовий стан і поступальний розвиток підприємства відповідно до його головної місії та статутних завдань[5, с. 87].

Отже, бюджетування являє собою стандартизований процес, який базується на самостійно розроблених підприємством і загально визначених вимогах і процедурах.

Сутність бюджетування полягає у плануванні діяльності підприємства відповідно до встановлених цілей, яке втілюється в конкретних показниках бюджетів, спрямованих на виконання конкретних завдань.

В основі побудови системи бюджетів підприємств повинні лежати науково-обґрунтовані принципи тому, що вони визначають характер та зміст діяльності підприємства, створюють умови для їх ефективної роботи і зменшується можливість впливу негативних факторів на процес виробництва та реалізації продукції.

У сучасній вітчизняній  та зарубіжній літературі не визначено єдиної думки щодо принципів бюджетування, що значною мірою впливає на якість процесу бюджетування на вітчизняних підприємствах.

Проаналізувавши принципи побудови системи бюджетування на підприємствах таких авторів, як О.О. Терещенко, А.Ю. Харко. Т.Г. Бень, С.Б. Довбня, А.М. Кармінський та інші, варто систематизовано використовувати такі основні з них : принцип повноти; принцип точності; принцип гнучкості; принцип періодичності; принцип спеціалізації; принцип декомпозиції; принцип економічності; принцип відповідальності; інформаційної безпеки.

Дія цих принципів дасть можливість здійснення  ефективного процесу бюджетування як інструменту оперативного управління, використання якого дозволить планувати фінансово-господарську діяльність, направити діяльність усіх підрозділів на досягнення певного фінансового результату, оптимізувати фінансові потоки і оперативно корегувати діяльність у разі необхідності. [2, с. 107].

Бюджетне планування на підприємстві складається з трьох етапів:

1) підготовка до планування;

2) планування - розроблення бюджетів;

3) контроль за виконанням бюджетів.

Бюджетування, на відміну від традиційних способів управління, ефективніше впливає на формування фінансових ресурсів, рух коштів і на фінансово-господарські результати внаслідок оперативнішого отримання інформації, яка є значною аналітичною цінністю для прийняття управлінських рішень. Сьогодні бюджет є невід'ємною частиною прогнозування та контролю основних показників діяльності підприємства, це інструмент бізнесу, технологія планування, обліку та контролю коштів і фінансових результатів.

Позитивними результатами впровадження бюджетування на підприємстві будуть: покращення фінансових результатів на основі управління прибутком і витратами, раціональніший розподіл і використання ресурсів, оптимізація витрат і впровадження оперативного контролю за постійними та змінними витратами; поліпшення платоспроможності підприємства на основі ефективного управління грошовими потоками; чіткість та цілеспрямованість діяльності організації, ритмічність та безперервність виробничо-господарських процесів; підвищення якості та оперативності прийняття управлінських рішень; узгодження, координація дій окремих підрозділів (філій, відділень та ін.) і відділів підприємств, а також окремих напрямів діяльності для досягнення поставлених глобальних завдань; поліпшення процесів комунікації на підприємстві; можливість стимулювання персоналу [6, с.105].

Таким чином, роль бюджетування в діяльності підприємства полягає у тому, що воно  сприяє росту ефективності використання ресурсів і витрат. Впровадження бюджетування є першочерговим для наших підприємств, оскільки ефективність їх діяльності знаходиться на дуже низькому рівні.

Прискорений економічний розвиток та жорстка конкуренція спонукають керівництво сучасних українських компаній все більше використовувати бюджетування у своїй діяльності. Сьогодні воно, в основному, виконує функцію інструменту управління рухом коштів, який дає можливість оперативно контролювати ліквідність компанії та максимально ефективно планувати грошові кошти. Однак, бюджет, з точки зору реалізації контрольної функції, має можливість стати найважливішою складовою внутрішнього контролю, яка здатна охарактеризувати і створити об'єктивну основу оцінки результатів діяльності підприємствах.

Висновки. За викладеним матеріалом можна узагальнити, що бюджетування сьогодні є найважливішою конкурентною перевагою українських підприємств, його роль  у діяльності вітчизняних підприємств полягає у визначені як, де і коли потрібно використовувати ресурси, що забезпечити зростання ефективності діяльності підприємства.

Бюджетування - це, з одного боку, процес складання фінансових планів і кошторисів, а з іншого - нова система фінансового планування, управлінська технологія, призначена для вироблення й підвищення фінансової обґрунтованості ухвалених управлінських рішень. Бюджетуванню притаманні певні принципи, які базуються на зальних принципах планування, але мають свою специфіку. Впровадження бюджетування на підприємстві дає йому змогу отримати інструмент оперативного управління, використання якого дозволить планувати фінансово-господарську діяльність, направити діяльність всіх підрозділів на досягнення певного фінансового результату, оптимізувати фінансові потоки і оперативно корегувати діяльність у разі необхідності

Література:

1. Міньковська М.В. Аспекти бюджетування: переваги та недоліки, успіхи та помилки // Економіка промисловості. - 2008. - №4. - С. 161-167.

2. Федосова В.М. Сутність і проблематика бюджетування: українські реалії // Фінанси України. - 2008. - №1. - С. 3-23.

3. Квасницька Р.С. Теоретичні аспекти та принципи ефективного бюджетування на підприємствах // Вісник Хмельницького національного університету/ Р.С. Квасницька, С.О. Джерелейко. - 2009. - Т.1, №3. - С. 105-110.

4. Панков В.А. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства: [навч. посібник] / В.А.  Панков, С.Я. Єлецьких, Н.М. Михайличенко. - К.: ЦУЛ. 2007. - 112 с.

5. Харко А.Ю. Бюджетування у процесі управліня фінансовою діяльністю підприємства / А.Ю. Харко // Фінанси України. - 2001 - №9. - С. 82-91.

6. Шумило Ю.О. Бюджетування як важливий елемент операційного планування // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - №7. - С. 105- 111


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>