XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. економ. наук, Квасницька Р.С., Матейко Л.О. ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Кандидат економічних наук, доцент Квасницька Р.С., Матейко Л.О.

Хмельницький національний університет

ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

В статті визначена сутність бюджетування, його основні цілі та принципи, розглянуті особливості бюджетування у сучасних умовах господарювання та особливості його впровадження на українських підприємствах.

Актуальність теми. На сьогоднішній день однією з основних проблем в економіці України є незадовільний фінансовий стан, що проявляється в неефективному розміщенні фінансових ресурсів, незадовільною платіжною дисципліною, заборгованістю перед бюджетом та іншими контрагентами ринку, недостатнім фінансовим забезпеченням подальшого розвитку у зв'язку з несприятливими тенденціями в операційній діяльності, неправильно обраною фінансовою стратегією та тактикою, неадекватних управлінських рішень відповідно до умов діяльності підприємства.

Для вирішення вказаних проблем необхідні різні підходи щодо управління підприємствами, зокрема повинен управлінський облік витрат та доходів. Одним з елементів управлінського обліку, який усе частіше впроваджується в роботу вітчизняних підприємств, є бюджетування.

Постановка проблеми. З огляду на науково-практичну актуальність теми і враховуючи результати дослідження окремих її аспектів у економічній літературі, проблемою є теоретичне осмислення особливостей бюджетування підприємств в Україні. За умов впровадження системи бюджетування для українських підприємств вітчизняні науковці проводять багато теоретичних досліджень для визначення важливих аспектів процесу бюджетування.

Метою даної статті є дослідження теоретичних аспектів здійснення бюджетування на підприємстві та надання практичних рекомендацій щодо застосування цього методу на підприємствах України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розроблення теоретико-методологічних та практичних засад бюджетування на підприємстві здійснили такі вітчизняні та іноземні науковці: О.Амоша, Є.Ананькіна, І.Балабанов, М.Білик, І.Бланк, Ф.Бутинець, В.Гамаюнов, В.Геєць, С.Голов, М.Данилюк, Р.Дафт, Т. Дикки, М.Долішній, К.Друрі, О.Жамойда, А.Загородній, А.Іонова, Д.Ірвин, А.Калюкін, І.Луніна, С.Майерс, І.Мейтленд, В.Мікловда, Д.Новіков, Г.Партин, Ю.Прінін, М.Романовський, В.Самочкін, О.Терещенко, О.Тимофеєва, Д.Хан, В.Хруцький, Л.Чижевська, А.Чухно, А.Шеремет, К.Щіборщ та інші. В опублікованих працях висвітлено погляди авторів на сутність бюджетування та бюджетів, розкриті окремі теоретичні та практичні аспекти бюджетування як ефективного напряму вдосконалення системи управління, запропоновано різні підходи до класифікації бюджетів, визначено проблеми та позитивні результати впровадження бюджетування на підприємствах, розглянуто методики аналізу виконання бюджетів, охарактеризовано порядок формування бюджетів за центрами відповідальності тощо.

Виклад основного матеріалу. Бюджетування, як сучасна управлінська технологія, передбачає розроблення, реалізацію й аналіз виконання бюджетів на підприємстві і допомагає оптимізувати ресурсні потоки, забезпечити економію, удосконалити управління грошовими ресурсами, зміцнити фінансову дисципліну, підвищити рівень інвестиційної привабливості й конкурентоспроможності суб'єкту господарювання. Бюджетування - процес організації управління фінансово-господарською діяльністю суб'єктів господарювання, який ґрунтується на розробці бюджетів у розрізі центрів відповідальності чи/та напрямів діяльності підприємства, контролю за їх виконанням, аналізу відхилень від бюджетних показників та регулюванні на цій основі господарської діяльності з метою узгодження й досягнення намічених результатів на всіх рівнях управління [1].

Бюджетування - це планування майбутніх операцій підприємства, представлене у вигляді системи бюджетів. Період, для якого складено бюджет, називається бюджетним періодом (або періодом планування). Найчастіше застосовуються рік з поділом на квартали та квартал з поділом на місяці. Ф.Ф. Бутинець вважає, що «кошторис (або бюджет) - це фінансовий документ, створений до виконання передбачених дій, це прогноз майбутніх фінансових операцій» [2].

Бюджетування являє собою стандартизований процес, що базується як на самостійно розроблених підприємством, так і на загальновизнаних вимогах і процедурах. До останніх належать: розроблення бюджетів усіма підрозділами; забезпечення єдиного порядку підготовки, аналізу й затвердження бюджетів; координація діяльності підрозділів підприємства в процесі розроблення бюджетів; структурованість бюджетів; обґрунтованість показників бюджетів; відкритість бюджетів до змін; участь у бюджетуванні менеджерів усіх підрозділів, що відповідають за виконання бюджету [3].

Загалом бюджетування визначають як процес складання бюджетів підприємства, у результаті якого відбувається інтеграція планування, обліку, аналізу, управління діяльністю підприємств з метою забезпечення найоптимальніших фінансових результатів, а також контролю за його виробничою та фінансово-господарською діяльністю [3]

Бюджетне планування на підприємстві складається з трьох етапів, що в сукупності представляють собою складну соціально-економічну систему: підготовка до планування; планування - розроблення бюджетів; контроль за виконанням бюджетів [4].

Бюджетування як особливий вид планування має здійснюватись у відповідності з вимогами та принципами, які стали об'єктом наукових досліджень науковців. Так Вербовецька С.Г., досліджуючи питання бюджетування, виділяє наступні принципи бюджетування: повнота, координація, централізація, спеціалізація бюджетів, періодичність бюджетування, прозорість, точність, економічність [5].

Зазначені принципи є загальними за змістом, але відображають різний рівень деталізації напрямків та особливостей процесу бюджетування, що необхідно враховувати в процесі окремих етапів розробки бюджетів.

Для бюджетного періоду готують генеральний бюджет підприємства, що являє собою скоординований за всіма підрозділами і функціями план роботи всього підприємства. Він складається з сукупності операційних і фінансових бюджетів. Мінімально достатня кількість бюджетів генерального бюджету торговельного підприємства: бюджет продажу, бюджет товарних запасів, бюджет закупівель, бюджет витрат обігу, бюджет доходів і витрат - операційні бюджети, а бюджет інвестицій, бюджет руху коштів, баланс - фінансові бюджети [6].

Поточний (операційний) бюджет виробничого підприємства включає [7]:

1. Бюджет реалізації.

2. Бюджет виробництва (виробнича програма).

3. Бюджет запасів.

4. Бюджет потреби в матеріалах.

5. Бюджет прямих витрат на оплату праці.

6. Бюджет загальновиробничих витрат.

7. Бюджет виробничої собівартості продукції.

8. Бюджет витрат на збут.

9. Бюджет адміністративних витрат.

10. Бюджет прибутків та збитків.

Фінансовий бюджет включає [7]:

1. План грошових потоків.

2. Прогнозний баланс.

3. План капіталовкладень.

Цікавим є момент визначення цільової функції процесу бюджетування. Фахівці вважають, що нею можуть бути кінцеві фінансові результати діяльності підприємства, а саме, відносний (чистий прибуток/власні кошти), та абсолютний (величина чистого прибутку за бюджетний період). Це твердження є спірним, оскільки визначальним моментом в діяльності підприємства є його операційна, виробнича діяльність, а фінансова діяльність носить підпорядкований характер. Хоча окремі види фінансової діяльності можуть на різних відокремлених етапах бюджетного періоду приносити більший прибуток  головною стратегічною задачею підприємства є розвиток і диверсифікація саме операційної, виробничої діяльності.

Отже, ще в деяких періодах не буде відбуватися максимізація кінцевих фінансових результатів, а діяльність підприємства і цільова функція бюджетування має бути спрямована на забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів у виробничому процесі і подальше її зростання. Тобто, прибуток на вітчизняних підприємствах повинен отримуватися не будь-якою ціною, а з мінімальними коштами, вкладеними у основні засоби та обігові кошти, з мінімальною чисельністю виробничо-промислового персоналу та з мінімальними поточними витратами в кожній гривні прибутку [7].

Впровадження системи бюджетування викликає зміни в документообігу та інформаційних потоках підприємства, так як підрозділи підприємства групуються в центри фінансової відповідальності. Процес становлення системи бюджетування потребує внесення змін до облікової політики підприємства, розробки відповідних нормативних положень та посадових інструкцій. Також потребують змін форми первинних документів. Наприклад первинні документи, якими оформлюються витрати на заробітну плату, матеріали повинні містити код відповідної статті бюджету та назву центру фінансової відповідальності. Успішне впровадження таких змін у первинних документах потребує створення відповідної системи кодифікації статей бюджету та центрів фінансової відповідальності. Для цього слід вести автоматизований облік, тому що здійснити оперативний збір, оброблення і консолідування фактичних даних без автоматизації практично неможливо. Необхідною є також розробка аналітичних форм для цілей періодичного аналізу відхилень від бюджету [8].

З метою підвищення ефективності бюджетування необхідно забезпечити скоординовану та обґрунтовану діяльність по його впровадженню. Розробники бюджетів мають вчасно інформувати менеджерів вищої ланки про можливість досягнення ними показників. У бюджетах, представлених на розгляд керівництва, учасники процесу бюджетування мусять не лише відображати кількісні показники, а й доповнювати їх необхідними до них поясненнями - як до окремих показників, так і до зведених підсумків, що дозволить керівництву проводити більш детальний аналіз з метою оцінки доцільності цього процесу [8].

Висновки. Роль бюджетування в діяльності підприємств України насамперед полягає в тому, що воно сприяє росту ефективності використання ресурсів та витрат. Ця задача бюджетування є першочерговою для наших підприємств, оскільки ефективність їх діяльності, використання ресурсів і витрат знаходиться на дуже низькому рівні та відбувається їх порівняння із досягнутим результатом в попередньому періоді. Методологічні та практичні засади бюджетування потребують ретельного опрацювання, оскільки зарубіжні розробки, які не враховують особливостей розвитку національної економіки, не можуть знайти застосування на українських підприємствах. За таких умов необхідне уточнення категорії бюджетування, виокремлення місця бюджетування в системі управління підприємством та більш чіткого усвідомлення його необхідності.

Література:

1. Петришина Я.О. Етапи бюджетування в системі фінансового управління підприємством [Текст] / Я.О. Петришина // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://udau.edu.ua/library.php?pid=1076.

2. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник. [Текст] / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В. Герасимчук. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 448 с.

3. Квасницька Р.С. Теоретичні аспекти та принципи ефективного бюджетування на підприємствах // Вісник Хмельницького національного університету / Р.С. Квасницька, С.О.Джерелейко. -2009. - Т.1, №3. - С. 105-110.

4. Макух Ю.В. Бюджетування як інструмент фінансового управління підприємством [Текст] / Ю.В. Макух // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://intkonf.org/makuh-yuv-byudzhetuvannya-yak-instrument-finansovogo-upravlinnya-pidpriemstvom.

5. Вербовецька С.Г. Принципи бюджетування підприємства [Текст] / С.Г.Вербовецька // Економічний простір. - 2008. - №19. - С.267-273.

6. Бюджетування і бюджетний контроль на підприємстві за допомогою конфігурації «1С:Фінансове планування» [Текст] // Дебет - Кредит. - 2003. - № 23. - С. 2-31.

7. Судакова О.І. Особливості бюджетування українських підприємств [Текст] / О.І.Судакова // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/NNM_2006/Economics/17385.doc.htm.

8. Барабаш Ю.О. Необхідність бюджетування на підприємстві [Текст] / Ю.О.Барабаш // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2007. - №3, Т.1. - С. 110-112.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>