XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. економ. наук Назарова Л.В. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ АПК

Назарова Л.В. кандидат економічних наук, доцент

докторант науково-дослідного центру

індустріальних проблем розвитку НАН України, м.Харків

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ АПК

Світове господарство сьогодні характеризується процесами, пов'язаними з глобалізацією господарських зв'язків, посиленням взаємозалежності країн та регіонів світу, поглибленням міжнародного поділу і кооперації праці. Реальне входження країни у світовий політичний та економічний простір потребує адаптованості її національної економіки до найважливіших тенденцій зовнішнього середовища. І якщо Україна прагне реалізувати перехід від ізольованої економіки Радянського Союзу до ринково відкритого національного господарювання, необхідно враховувати ці тенденції. Одним із важливих завдань реформування економіки України є трансформація агропромислового комплексу. У світовому співтоваристві Україну визнають як потенційного лідера з виробництва сільськогосподарської продукції та основних продуктів харчування: зерна, цукру, олії, м'яса, продуктів переробки молока тощо. Але реалізація цього потенціалу вимагає докладання великих зусиль.

Дослідження проблем здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів національної економіки, шляхів та методів їх вирішення та їх ролі у фомуванні конкурентоспроможності аграрних підприємств знайшли відповідне відображення в наукових працях відомих учених-економістів - М. Туган-Барановського, П.Т. Саблука, В.Г. Андрійчука, М.Й. Маліка, В.В. Юрчишина, Т.Ю. Богомолової, В.І. Бойка, В.П. Галушки, В.І. Губенка, А.М. Кандиби, Лукінова, Ю.П. Макогона, О.М. Онищенко, Б.Й. Пасхавера, А.П. Румянцева, Ю.І. Скирка, О.В. Шубравської, А.Є. Юзефовича, та інших вчених.

Проблема експортної спроможності агропромислового комплексу та загалом лібералізації зовнішньоекономічної діяльності набула особливої актуальності для України, зважаючи на її членство в СОТ. Набуття членства України у СОТ має дуже велике значення для розвитку економіки держави, особливо агропромислового комплексу, оскільки останній має величезний експортний потенціал. Однак процес лібералізації національної економіки слід здійснювати відповідно до результатів структурної перебудови, поетапно і зважено, з урахуванням особливостей України. Такий процес повинен відповідати конкурентоспроможності національної економіки, інакше під тиском сильних зарубіжних конкурентів вітчизняні виробники будуть витіснені не тільки із зовнішнього але і внутрішнього ринку. Крім того, важливо визначити перелік продукції, яка повинна вироблятись в Україні незалежно від стану кон'юнктури світового ринку і конкурентного середовища на внутрішньому ринку [1].

Про низький рівень конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції на закордонних ринках сільськогосподарської продукції ринку свідчать такі фактори як низька ефективність цієї галузі порівняно з іншими країнами; невідповідність структури українського експорту попиту країн ЄС на сільськогосподарську продукцію; невелика частка підприємств, сертифікованих згідно міжнародних стандартів. Значною мірою перешкоджають зміцненню конкурентоспроможності такі чинники, як низький рівень розвитку вітчизняної фінансово-кредитної системи; нерозвиненість інфраструктури АПК; недостатня гармонізація українських стандартів якості з міжнародними; недостатність державного цільового фінансування науково-прикладних розробок [2].

Важливість та актуальність посилення конкурентоспроможності продукції АПК на закордонних ринках пояснюється, багатьма факторами. Серед них основним є підвищення цін на сільськогосподарську продукцію (40% за 2007 - 2009рр.) внаслідок загострення світової продовольчої кризи та збільшення виробництва й використання біологічного палива, що обумовлює збільшення потенційного попиту на вітчизняну продукцію. Зростання попиту у розвинутих країнах на органічну продукцію, вирощену без використання синтетичних хімікатів, гормонів росту, генетично модифікованих організмів (ГМО) та яка переробляється без використання консервантів, барвників, стабілізаторів, причому ціни на таку продукцію вищі на 20-50%, а для її вирощування, наприклад, в країнах ЄС  використовується лише 3,5% загальних сільськогосподарських площ. Зважаючи на те, що в Україні майже вся вироблена сільськогосподарська продукція є органічною, вітчизняні агропідприємства є потенційними експортерами цієї продукції на ринки розвинутих країн, перш за все країн Європейського Союзу. Крім того, експорт сільськогосподарської продукції становить 21% усього експорту України до країн ЄС, причому країни ЄС є найбільшим імпортером сільськогосподарської продукції у світі і обсяги імпорту цієї продукції країн ЄС більші, ніж США, Японії, Канади, Австралії, Нової Зеландії разом, і сягнули 67 трлн євро у 2008 р.

Ефективна інтеграція вітчизняної економіки у світове господарство може відбутися лише за рахунок досягнення високого рівня загальної конкурентоспроможності країни, регіону, галузі, конкурентоспроможності її господарюючих суб'єктів, а також конкурентоспроможності продукції та послуг, що виробляються вітчизняними підприємствами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Розвиток економіки України значною мірою залежить від результатів діяльності аграрного сектора, який є одним з найперспективніших експортних галузей України.

Література:

1. Паска І.М., Губенко В.І. Тенденції розвитку експорту сільськогосподарської продукції / Паска І.М., Губенко В.І. // Вісн. БІлоцерків. держ. аграр. ун-ту.-Біла Церква.- Вип. 1., 2006. - С. 153-155

2.Фоміна К. Конкурентоспроможність АПК в контексті євроінтеграційних процесів України / Фоміна К. // Правовий тиждень. - №22(95). - 27 травня 2008 р.

 

e-mail: nazarova@mdau.mk.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>