XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. економ. наук, Новікова Н.М. ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ОБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Кандидат економічних наук,  Новікова Н.М.

Київський національний торговельно-економічний університет

м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ОБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Об'єктивність та необхідність моніторингу як функції управління діяльністю визначається дією ряду наступних факторів: невизначеністю середовища, небезпекою виникнення кризових ситуацій, доцільністю підтримки успіху підприємства, тиском з боку конкурентів.

Моніторинг формування витрат обігу має на меті не лише визначити існуючий стан даного показника, наявні і потенційні проблеми в формуванні витрат обігу, а й мати актуалізовану інформацію про усі зміни, що відбуваються та обумовлюють зміну обсягу та складу витрат обігу. Дана інформація необхідна для обґрунтованого вибору часу та засобів управління витратами.

Основною задачею проведення моніторингу формування витрат обігу є відстеження змін у даного показника та формування інформаційної бази для подальшого корегування існуючих відхилень.

Основна функція моніторингу витрат обігу - отримання своєчасної інформації щодо тенденцій у формуванні витрат, що потенційно можуть привести до перевитрат.

Система моніторингу  витрат обігу має будуватися на таких принципах:

•·       управління цілями;

•·       щомісячний, квартальний та річний аналіз даних;

•·       відстеження показників "план-факт" та виявлення відхилень прогнозних показників від фактичних даних;

•·       прийняття управлінських рішень за результатами моніторингу.

Моніторинг витрат обігу пропонується організувати на підприємстві в наступній послідовності.

Етап1. Визначення стратегічної мети щодо процесу управління витратами обігу. Це можуть бути різні варіанти стратегій: просування на ринок, захоплення певного сегменту ринку, збільшення рентабельності продажу, зростання обсягу продажу, збільшення ринкової вартості підприємства. Організація роботи структурних підрозділів по формуванню витрат обігу буде визначатися стратегічними цілями.    

Етап 2. Визначення показників контролю за процесами формування витрат обігу- являє собою процес побудови системи показників, що дозволять контролювати процеси і тенденції формування витрат обігу на торговельному підприємстві. Доцільним є моніторинг тих показників, які слугують інформаційною основою для прийняття управлінських рішень

         Така система показників допоможе сигналізувати про потенційні небезпеки та кризові явища при формуванні кожної статті, до того, як вони встигнуть отримати значний вплив на господарську діяльність в цілому, на підприємстві.

Найбільш значимими показниками щодо контролю за станом формування витрат є: виручка від реалізації, загальний обсяг витрат обігу, обсяг умовно- постійних та змінних витрат, рівень витрат умовно-змінних в товарообороті, тощо. Ця інформація представляє основу для наступного розрахунку окремих аналітичних показників

Етап 3. Формування системи інформаційного забезпечення управління обсягом витрат обігу на торговельному підприємстві представляє собою процес цілеспрямованого підбору відповідних інформативних показників, що характеризують стан і обсяг витрат обігу. Інформаційне забезпечення для розрахунку показників, пов'язаних з формуванням витрат обігу становлять матеріали бухгалтерського та оперативного обліку.

 Ця інформація представляє основу для наступного розрахунку окремих аналітичних показників.

Етап 4. Розробка системи аналітичних показників управління витратами обігу являє собою створення системи аналітичних показників та їх граничних значень, використовуючи які, можна буде робити висновок про стан, динаміку та тенденції формування витрат обігу. До таких показників пропонується віднести наступні: приріст (зменшення) загального обігу витрат обігу, приріст (зменшення) умовно-постійних та змінних витрат, питома вага витрат обігу у виручці від реалізації, темп зміни витрат обігу, коефіцієнт реагування витрат обігу на зміну товарообороту, тощо [1].

Така система допоможе проводити аналіз та систематично визначати стан, динаміку та тенденції формування витрат обігу, які мають місце на підприємстві.

Етап 5. Визначення періодичності формування інформації -дозволить визначити періодичність формування бази моніторингу. Поновлення інформаційної бази даних доцільно здійснювати за допомогою бухгалтерських і логістичних програм на торговельному підприємстві.

Етап 6. Порівняння показників контролю та аналітичних показників з нормованими (запланованими) значеннями. Дана робота проводиться з метою допущення неконтрольованого зростання дебіторської заборгованості.

Система моніторингу дає уявлення про поведінку кожного контрольованого показника та фіксує їх відхилення від допустимого рівня. Контролювати значення показників допомагає складання графіку. Точки, що знаходяться вище або нижче допустимого рівня сигналізують про особливу увагу до стану формування витрат обігу та потребують прийняття відповідних заходів. В такому разі, якщо значення показника за межами допустимого рівня, слід діяти згідно плану дій у випадку непередбаченості. Тобто, це повинна бути завчасно розроблена схема послідовності операцій по виявленню критичного стану, що дає можливість вжити заходи по врегулюванню процесу.

Наступним кроком моніторингу дебіторської заборгованості є аналіз причин, що викликали відхилення фактичних результатів від запланованих. В процесі такого аналізу в першу чергу виділяються ті показники, що вийшли за межі допустимого рівня відхилення від цільових нормативів. По кожному відхиленню за межі допустимого рівня повинні бути виявленні причини, що їх спричинили.

В подальшому визначається план заходів при виявленні відхилень фактичних результатів від запланованих. Так, Бланком І.О. визначено три алгоритма дій керівництва: нічого не робити, усунути відхилення, змінити систему планових показників [2,3].       

Проведення моніторингу на підприємстві допомагає керівництву визначити наскільки правильні його, а також підлеглих прийняті та реалізовані управлінські рішення, а також напрямки здійснення необхідних коректив.

Розробка моніторингу - це в значній мірі творчий процес і кожне підприємство повинне пройти його самостійно, спираючись на викладені теоретичні розробки з цього питання, світову та вітчизняну практику.

Отже, підводячи підсумки вищевикладеного, система моніторингу формування витрат обігу, реалізована з дотриманням наданих пропозицій та інтегрована в автоматизовану систему управління підприємством, дозволяє оперативно виявляти негативні наслідки управління витратами обігу, вчасно на них реагувати.

Література:

1.       Марцин В.С. Економіка торгівлі // Київ, «Знання».-2006.-402с.

•2.     Бланк І.О., Ситник Г.В. Управління фінансами підприємств: підручник // К.:КНТЕУ,2006.-780с.

•3.     Джеймс Харрингтон. Оптимизация бизнес-процесов. Документирование, анализ, управление, оптимизация //С-Пб.:Азбука,2002.-328с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>