XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. економ. наук, Скрипник Н. В., Скрипник М. Є. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК, ЯК СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

кандидат економічних наук, Скрипник Н. В.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

м. Чернівці

Скрипник М. Є.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

м. Чернівці

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК, ЯК СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Процес управління підприємством потребує забезпечення менеджерів усіх рівнів інформацією, необхідною для ефективної діяльності підприємства. Інформація надається у вигляді набору даних різного ступеня структурованості й обробки, тобто виходячи з основної мети функціонування підприємства і, отже, потреб управління. В даному полі економічна інформація займає найбільшу питому вагу за обсягом і значимістю при прийнятті управлінських рішень. В системі економічної інформації фінансовий, податковий і управлінський облік займають значне місце. Споконвіків метою управлінського обліку було забезпечення інформацією, необхідною для контролю виробничої діяльності підприємства. До такої інформації в першу чергу відносяться дані про витрати на виробництво, собівартість продукції та окремі її види, рентабельність продукції.

Система управління, включаючи, в себе мету, принципи, сукупність методів і засобів управління, необхідних для узгодження спільної діяльності людей, управлінських ділянок, зв'язків між ними, а також форм, за допомогою яких реалізується процес управління, має свою чітку структуру, утворену сукупністю стійких зв'язків об'єктів і суб'єктів управління підприємством [4].

Процес управління здійснюється шляхом взаємодії суб'єкта й об'єкта на основі інформації. Відсутність інформаційного простору підприємства призводить до неефективного управління на всіх рівнях прийняття рішень, а також до неефективного використання ресурсів. Однією з причин, які гальмують розвиток інформаційного простору, є відсутність розмежування між кількісними і якісними даними управлінського обліку, що призводить до неправильної інтерпретації цілей і завдань побудови систем, які забезпечують підтримку аналітичних та управлінських функцій керівництва. Через це виникають питання, пов'язані з відсутністю необхідної інформації, великими витратами часу на одержання відповідей на питання, які стосуються управління підприємством, і, як наслідок, неможливість об'єктивного вирішення проблем.

Кількісна і якісна інформація існують нерозривно і взаємозалежні між собою, проте, на різних стадіях управління і прийняття управлінських рішень превалює лише одна з них. Під впливом сукупності факторів в особи, що приймає рішення, виникає необхідність у прийнятті цього рішення. Це може бути поява конкретної проблеми виникнення нової ідеї або бажання суб'єкта.

Для реалізації рішення суб'єкту необхідно довести його до виконавця, тобто виразити його в письмовій або усній формі. Після чого відбувається процес реалізації рішення, коли інформація про нього найчастіше починає здобувати не тільки якісне, але і кількісне вираження, наприклад, при обчисленні необхідної кількості часу, матеріальних, трудових або фінансових ресурсів на реалізацію рішення. Після його виконання є певний результат, для оцінки якого необхідне проведення збору, формалізації, фільтрації та групування даних. Інформація, що містить у собі результат виконання рішення так само носить як кількісний, так і якісний характер, проте тільки на етапі одержання обробленої інформації про результати рішення кількісна сторона інформації візуалізується шляхом числового вираження і здобуває цілком кількісний характер. Коли суб'єкт, що приймав рішення, одержує згруповані кількісні дані, то, аналізуючи їх і роблячи відповідні висновки, він синтезує якісну інформацію на основі кількісної [1].

Для того, щоб інформація про об'єкт була повною в обліково-аналітичній системі необхідно використовувати не тільки кількісну, але й якісну інформацію. Під такою інформацією прийнято розуміти дані, які мають певний набір властивостей: актуальність, точність, своєчасність [2]. З іншого боку, часто якісну інформацію визначають як некількісну - інформація нефінансового характеру, яка доповнює картину (усна інформація, думки фахівців, результати опитувань тощо).

Для визначення поняття «якісна інформація управлінського обліку» варто розглянути окремо поняття «якість» та «інформація управлінського обліку». Узагальнюючи думку вчених-економістів щодо цих двох понять можна визначити якісну інформацію як ті дані управлінського обліку, виражені в нефінансовому і некількісному вигляді, що мають здатність безпосередньо впливати на прийняті рішення, тобто відіграють роль ключових факторів, на які спирається особа, яка приймає рішення. Нерідко керівники підприємства ігнорують якісні фактори, що відбувається, коли дані, підготовлені у вигляді допоміжного матеріалу для ухвалення рішення вказують безпосередньо на одне рішення. Подібна практика не є ефективна, тому що якісні аспекти рішень є такі ж важливі, як і кількісні, і найбільш кваліфіковані рішення можуть бути прийняті тільки при врахуванні всієї наявної інформації [2].

При побудові об'єктивної обліково-аналітичної системи, здатної створювати якісну інформацію виникають певні проблеми, наприклад, великі витрати часу на одержання обґрунтованих відповідей на питання, які стосуються управління, при обробці величезної кількості розрізнених даних; наявність великої кількості посередників між необхідною інформацією й особою, що приймає рішення тощо. Проте, в силу потенційної здатності підприємства до поліпшення своїх показників функціонування, що, в свою чергу, можливо завдяки удосконаленню управління діяльністю, деякі іноземні експерти висловлюють думку, що підприємства повинні, збирати та аналізувати некількісну інформацію за видами діяльності. Така інформація не тільки допомагає виявити проблеми, але й у багатьох випадках пропонує їх вирішення.

Проблема визначення якісної інформації повинна ґрунтуватися також на способах обробки інформації людиною, оскільки такі властивості інформації як, наприклад, корисність, суб'єктивні і ґрунтуються на індивідуальних характеристиках керівника. У зв'язку з цим виникають певні проблеми обліку якісної інформації. Можна виділити наступні: технічна проблема: наскільки точно може бути передана якісна інформація; прагматична проблема: наскільки ефективно відтворюється якісна інформація суб'єктом.

Для вирішення цих проблем необхідно, спираючись на специфіку сприйняття інформації людиною, висунути наступні вимоги для кількісної інформація: дані не повинні суперечити один одному і повинні узгоджуватися з законами логіки; ймовірна цінність інформації повинна відповідати думці особи, яка приймає рішення щодо її важливості; інформація повинна бути агрегована таким чином, щоб отримані судження відповідали реальності.

Таким чином, якісну інформацію управлінського обліку можна визначити як інформацію, на основі якої, може бути прийнято об'єктивне, адекватне поставленим цілям, оперативне і найбільш ефективне управлінське рішення. Якісна інформація управлінського обліку повинна відповідати тій меті, для якої вона призначена; повинна бути чіткою, не містити нічого зайвого; може носити як кількісний, так і не кількісний характер. Сучасним підприємствам необхідна така обліково-аналітична система, що усуне існуючі витрати при прийнятті рішення, надасть механізм об'єктивного управлінського аналізу, дозволить формувати управлінські запити до системи та одержувати адекватні за часом і повні по аналітиці відповіді.

Література:

1. Ивашкевич В. Б. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. для вузов / В.Б. Ивашкевич. - М.: Экономистъ, 2007. - 618с.

2. Кондратова И. Г. Основы управленческого учета / И.Г. Кондратова. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 114 с.

3. Нападовська Л. В. Управлінський облік: підруч. Для вузів / Л.В. Нападовська. - 2-ге вид., доопрац та допов. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. - 648 с.

4. Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посіб. / В. В.  Сопко. - К.: КНЕУ, 2006. - 526 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>