XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. економ. наук Ткаліч Т.І., Ткаченко С.Ю. МІСЦЕ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У МІЖНАРОДНИХ КЛАСИФІКАЦІЯХ

Кандидат економічних наук  Ткаліч Тетяна Іванівна,
доцент кафедри економічної теорії і міжнародної економіки,
студентка V курсу Ткаченко Світлана Юріївна
Миколаївський державний університет ім. В. О. Сухомлинського,
м. Миколаїв
 МІСЦЕ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У МІЖНАРОДНИХ КЛАСИФІКАЦІЯХ
Актуальність теми. Неприбуткові організації виконують роль посередників, що беруть участь у суспільних процесах і розвивають громадянське суспільство. Вони знімають з держави цілу низку обтяжливих завдань і можуть надавати суспільно значимі послуги набагато ефективніше за державу та істотно допомагати їй при підготовці програм захисту навколишнього середовища та зниження рівня бідності.
Аналіз останніх досліджень: дослідженням даної теми займалися  такі вітчизняні та іноземні науковці: Н. Парфенцева, М. Сидоренко, О. Осауленко, В. Гладкова, О. Давидова, М. Сидоренко, К. Хербст,  Дж. Лі і т.д. Однак ґрунтовний аналіз місця неприбуткових організацій у міжнародних класифікаціях  і їх співставлення з національними класифікаціями відсутні.
Мета досліджень. Порівняльний аналіз галузевого складу неприбуткового сектору в системі міжнародних класифікацій.
Основний зміст. Свого часу перехід України до ринкових відносин створив умови для докорінного реформування статистики та наближення її до світових стандартів. Цей процес у нашій країні розпочався з 1993 року, з підписанням Указу Президента України про потребу переходу країни на міжнародні стандарти в галузі обліку і статистики. [1]
Одним з основних питань програми було створення і впровадження національних класифікацій, гармонізованих з уже наявними в міжнародній статистичній практиці аналогічними класифікаторами.
Саме поставлене завдання виявилось досить нелегким, оскільки в усіх країнах колишнього Радянського Союзу існували два основних класифікатори, що не мали аналогів у жодній країні світу: ЗКГНГ (Загальносоюзний класифікатор галузей народного господарства) і ЗКП (Загальний класифікатор продукції). [4, С. 26]
Ці  класифікатори раніше відображали реалії свого часу – особливості планової економіки, але з розвитком ринкових відносин перестали адекватно характеризувати галузеву структуру сучасної економіки. За ЗКГНГ більше не можна було закодувати нові види діяльності, непритаманні плановій економіці (операції з нерухомістю, послуги юридичним особам; колективні, цивільні, індивідуальні послуги тощо). Водночас ЗКГНГ містив галузі, що були деструктуровані в умовах ринку (матеріально-технічне постачання і збут, житлово-комунальне господарство тощо).
У статистичній практиці країн із розвиненою рин­ковою економікою нині існує ціла низка міжнарод­них статистичних класифікацій. Організацією Об'єднаних Націй та Європейським Союзом викорис­товуються центральні статистичні класифікації: Міжнародна стандартна галузева кла­сифікація усіх видів економічної діяльності (МСГК) та Класифікація економічної діяльності Європейського Союзу (КДЄС). [3, С. 4-5]
Основна мета МСГК полягає в тому, щоб надати в розпорядження статистикам набір категорій видів економічної діяльності, який може бути використаний при підготовці статистичних даних, класифікованих по видах такої діяльності.
Як правило, в МСГК не проводиться відмінність між комерційними і некомерційними видами діяльності (див. таблицю).
Некомерційні послуги найчастіше надаються державними або неприбутковими організаціями і в таких секторах економіки як освіта, охорона здоров'я, соціальні послуги і т. д. В той же час термін «неприбуткове підприємство» застосовується по відношенню до домашнього господарства або державної установи, які діють тільки як виробник товарів і послуг.  [2, С. 6]
Таблиця
Порівняльний аналіз галузевого складу неприбуткового сектору в системі класифікацій

Міжнародна стандартна галузева класифікація всіх видів економічної діяльності (МСГК)
Класифікація видів діяльності Європейського союзу (КДЄС)
Загальносоюзний Класифікатор «Галузі народного господарства» (ЗКГНГ)
Класифікація видів економічної діяльності України (КВЕД)
Державне управління
 і оборона; обов’язкове соціальне страхування
Державне управління і оборона; обов’язкове соціальне страхування
Невиробничі види побутового обслуговування населення
Державне управління
 і оборона; обов’язкове соціальне страхування
Освіта
Освіта
Охорона здоров’я
Освіта
Охорона здоров’я і соціальні послуги
Дослідження і розвиток
Фізична культура і соціальне забезпечення
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 
Інші комунальні, соціальні і персональні послуги
Охорона здоров’я;
Відпочинок і культура;
Інші комунальні, соціальні і персональні послуги
Народна освіта;
Культура і мистецтво;
Наука і наукове обслуговування;
Управління;
Громадські об’єднання
Надання комунальних та індивідуальних послуг;
Діяльність у сфері культури та спорту 

 

У КДЄС на відміну від МСГК ширше представлений неприбутковий сектор. В ній додатково виділяються два види економічної діяльності: «Дослідження і розвиток» та «Дозвілля та культура».
Перш за все в КДЄС не виділяються істотні відмінності між багатьма видами економічної діяльності, що входять в дві достатньо широкі категорії: «соціальна праця» та «соціальний будинок». Увага зосереджена тільки на добродійних неприбуткових організаціях. З аналізу виключені організації, які одержують значний дохід від держави або за рахунок платної реалізації товарів і послуг. Цим самим в КДЄС коло неприбуткових організацій обмежується навіть більше, ніж в МСГК.
Такі галузі як державне управління  і оборона, обов’язкове соціальне страхування та освіта виділяються в класифікаціях МСГК, КДЄС та КВЕД. На відміну від цих класифікацій Загальносоюзний Класифікатор «Галузі народного господарства» виокремлює невиробничі види побутового обслуговування населення та охорону здоров’я. Міжнародна стандартна класифікація всіх видів економічної діяльності (МСГК) та Класифікація видів економічної діяльності України (КВЕД) окремо виділяють такі галузі, як охорона здоров’я та соціальні послуги, а от класифікації КДЄС та ЗКГНГ виокремлюють дослідження і розвиток та фізична культура і соціальне забезпечення.
Більш того, КДЄС так само, як і МСГК, не дозволяє врахувати окремо діяльність ряду недержавних неприбуткових організацій, які активно діють в країнах, що розвиваються, та країнах з перехідною економікою. Такого роду організації об'єднані в «Інші комунальні, соціальні і персональні послуги».
Протягом 1994-2006 рр. у межах Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики розроблено 18 національних класифікацій, 10 із яких ґрунтуються на методології міжнародних статистичних класифікацій.
Основний для нашої країни класифікатор видів економічної діяльності впроваджено 2001 року, тобто від 2001 року підприємства почали вводити й надавати до органів статистики офіційну звітність за КВЕД.
Розроблення КВЕД здійснено на базі міжнародної статистичної класифікації видів діяльності Європейського Союзу - Nomenclature of Activities European Community (NACE, Rev. l, mod.7).
За методологічними засадами, принципами побудови та призначенням КВЕД є статистичною класифікацією, створеною як інструментарій для систематизації та групування економічної та соціальної інформації у стандартний формат, який дає змогу обробляти та аналізувати значні обсяги інформації.
Основні показники розвитку економіки України відповідно до КВЕД формуються за 17 секціями.
Висновки. Проведений аналіз міжнародних класифікацій виявив, що жодна з класифікацій не передбачає неприбуткових організацій як окремий розділ. В результаті цього багато важливих видів економічної активності (наприклад, дослідження і розвиток), а також діяльність організацій, що їх здійснюють, не враховується у міжнародних класифікаціях. Все це, поза сумнівом, знижує значущість класифікацій і їх застосування для характеристики діяльності неприбуткових організацій, визначення їх ролі в економіці держави.
Література:
1.Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку і статистики: Указ Президента України № 303 від 23.05.92 року.
2.Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности (МСОК). Пересмотренный вариант 3.1 : [Департамент по экономическим и социальным вопросам. Статистический отдел]. – Нью-Йорк : Организация Объединенных Наций, 2005. – 252 с.
3. Осауленко О. Г. Використання статистичних класифікацій органами державного управління / О. Г. Осауленко, Н. О. Парфенцева // Статистика України. – 2001. – №2. – С. 4–8.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>