XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. економ. наук, Ящишина І.В. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Кандидат економічних наук, Ящишина І.В.,

Докторант ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАНУ, м.Київ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СОЦІАЛІЗАЦІЇ

  Сучасний економічний розвиток країн з перехідною економікою все більше стикається із загостренням соціальних проблем і характеризується зрушенням акцентів з людини як основного суб'єкта економіки до визнання розвитку кожної людини як цілі економічної діяльності країни. Економіка ХХІ ст. сучасними вченими трактується як економіка знань, основним джерелом зростання якої визнаються наука, інновації, знання, нові технології. Проблема соціалізації інноваційної економіки є маловивченою, преважна більшість сучасних досліджень сконцентрована на аналізі соціалізаційних процесів економіки в цілому (Ю.Зайцев, В.Гришкін, А.Бабело, Н.Дєєва, В.Кириленко, Ю.Салюта та ін.). Вивчення місця і ролі науково-технічної діяльності в соціалізації економіки в умовах формування інноваційного шляху розвитку країни бачиться актуальним завданням сьогодення.

Розробку концептуальних засад соціалізації інноваційної діяльності започаткував французький соціолог Г.Тард. В своїх працях «Соціальна логіка» та «Соціальні закони. Особиста творчість серед законів природи і суспільства» він вперше описує етапи виникнення винаходів та їх два основних джерела - потреби окремої людини і потреби суспільства в цілому. Г.Тард наголошує, що винаходи є не тільки методом задоволення потреб, а й джерелом виникнення нових потреб. Тому винахід стає рушієм соціального та економічного прогресу, а відношення до нього - найбільш важливим індикатором життєздатності суспільства [1].

Соціальні аспекти наукової та інноваційної діяльності часто пов'язують із «гуманізацією науки», «соціальною відповідальністю», «соціальними функціями науки». Гуманістична концепція призначення науки викладена В.П.Вернадським в гіпотезі про ноосферу, яка стверджує невідворотність становлення епохи розуму, що організує на принципах демократії розвиток науки, техніки, наукової системи природокористування на благо людства. Вагомий внесок у розвиток соціального спрямування науки вніс відомий англійський вчений Дж.Д.Бернал, який в 1939р. видав працю «Соціальна функція науки». В цій праці учений, використовуючи багатовіковий матеріал всієї історії науки, переконливо доводить, що ціллю науки завжди було задоволення матеріальних та духовних потреб та добробуту усіх членів суспільства. В ХХ ст. тотальний капіталізм перетворює її на джерело наживи, прибутку будь якою ціною, експлуатації, і навіть безробіття та бідності. Наука починає існувати на стільки на скільки вона здатна принести прибуток фірмам та монополістичним об'єднанням, що часто призводить до серйозного стримування технічного прогресу, якщо їх реалізація виявляється не вигідною приватному бізнесу, тим самим стримується загально цивілізаційний прогрес[2]. Й.Шумпетер відзначав, використання нововведень тільки для збільшення прибутковості призводить до порушень у розподілі і необхідності державного втручання та соціалізації [3].

Проблеми визначення місця і ролі науково-технічної діяльності в соціалізації економіки залишаються поза увагою наукових пошуків сучасних економістів. Частково дана проблематика досліджується сучасними соціологами та економістами соціального спрямування Росії, де в кінці ХХ ст. почав розвиватись новий напрям науки -  соціологія інноватики. Предметом цієї науки є дослідження закономірностей і соціальних механізмів генезису інновацій (технічних, технологічних, соціальних, економічних, політичних, педагогічних тощо); детермінант (особистісних, групових, суспільних), які визначають їх життєвий цикл; умов, що стимулюють або перешкоджають їх реалізації; соціальних факторів, які впливають на процес перетворення результату творчої праці в об'єкт інтелектуальної власності [4]. Цікаво, що російські наукові конференції з питань соціології інноватики набувають все більшого економічного звучання, охоплюючи значне коло суто економічних проблем, пов'язаних із механізмом реалізації інноваційних процесів, їх впливом на соціальну стабільність. Однак економтеоретики все ще обходять стороною питання визначення місця і ролі інноваційної діяльності в соціалізації економіки країни.

На нашу думку, недослідженість даного аспекту стає серйозним гальмом на шляху подальшого економічного та соціального розвитку країни.

В аналізі складових економічного трактування соціалізації вітчизняними науковцями можна зустріти виділення соціалізації науки. Одні науковці розглядають її через «інтенсивний розвиток наукових досліджень, спрямованих на подолання найгостріших і найпоширеніших хвороб, певне посилення гуманізації науки, подолання екологічної катастрофи тощо» [5]. Інші дослідники визначають соціалізацію науки як складову соціалізації продуктивних сил економіки під якою розуміють процес надання продуктивним силам «якостей відповідності до вимог людиноцентричного розвитку» [6]. Звертання до науки в контексті соціалізації обумовлене серйозним впливом науково-технічної діяльності на зміну місця і ролі людини у системі суспільного виробництва, характеру і умов праці, повсякденне життя і побут людей. Однак дійсна значимість впливів наукової та інноваційної діяльності на зміни добробуту, рівня та якості життя громадян країни залишається поза увагою дослідників.

Література:

•1.     Тард Г. Социальная логика / Пер. С фр. - СПб., 1901. -  с.21-26.

•2.     Електронний ресурс www. bse.sci-lib.com/article112399.html.

•3.     Шумпетер Й.Теория экономического развития. - М., 1992. - с.132.

•4.     Карпова Ю.А. Введение в социологию инноватики. Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2004. - с.15. 

•5.     Дерябина М. Ин­с­ти­ту­ци­ональные аспекты постсоциалистического пе­ре­ходного периода // Воп­ро­сы эко­номики. - 2001. - № 2. - С. 108 - 124.

•6.     Гришкін В.О. Науково-методологічні основи соціалізації економіки і забезпечення соціальної динаміки суспільства. Дис. на здоб... наук. ступ. докт. екон. наук. Дніпропетровськ, 2005. - с.42.

 e-mail: yarinaeco@mail.ru.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>