XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. філол. наук, Фернос Ю.І. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ВІДТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ОНІМІВ В ПЕРКЛАДАХ

Кандидат філологічних наук, Фернос Юлія Іванівна

Уманський державний аграний університет

СКЛАДНІ ВИПАДКИ ВІДТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ОНІМІВ В ПЕРКЛАДАХ

Труднощі щодо вимови та написання іншомовних лексем зумовлюють потребу у комплексному дослідженні їх формальної структури у динаміці засвоєння. Через значні коливання реалізації англійських онімів в українській мові, виникає потреба упорядкувати правила їх відтворення графічними засобами української мови. Загальна позитивна програма мовного виховання українців неможлива без розробки питань вимовної культури запозичень в українській мові.

Англо-українські графічні відповідники характеризуються як стабільністю, так і тенденцією до варіантності. Протягом усієї історії запозичення власних назв українською мовою вони складалися у мікросистему, тенденції якої діють і на сучасному етапі розвитку мови.

Так,  англійські графеми B, D, М, F, R, P, T, S дістали позначення: Б, Д, М, Н, Ф, Р, П, Т, С і їх відтворення у назві не викликає жодних вагань. Наприклад, Беті - Beattie, Дікон - Deacon, Фенчер - Fancher, Морленд -Morland, Петерс - Peters, Рональдсон - Ronaldson, Стрек - Streak, Томкінс - Tomkins.

Однак існує цілий ряд графем без стабільних відповідників, з варіантним позначенням. Це спричинено тим фактом, що одну і ту ж графему у запозиченій назві можна передавати як власне графемою, так і співвідносною з нею фонемою. Наприклад, Джілет, Жілет  -  Gillette (буквосполучення дж позначає фонему), Ґаспар - Gaspar (позначена графема g). Загалом, в українській мові суперечки викликає передача власних назв, що містять звук [g]. Більшість учених України та діаспори пропонують графічне відтворення цього звука засобами української абетки через Ґ: Ґлендауер, Ґлесґо, Оріґон.

Варіативністю характеризується також англійська фонема [æ], яка входить до складу багатьох власних назв, що функціонують у фонетико-орфографічних варіантах: Кларенс - Клеренс - Кляренс - Clarence, Галіфакс - Голіфакс - Halifax. Отже, для передачі англійської фонеми [æ] у різні часи використовувалися кілька українських графем: А, Е, Є, О.

На варіантність форм запозичень мають вплив також і фонетичні особливості мови-джерела та мови-сприймача. Найбільше ьруднощів виникає при передачі звучання англійських фонем [θ], [h], [w], які по-різному позначаються в українській мові: Ментіт - Ментіс - Ментіз - Menteth, Гелен - Хелін - Елен - Helen, Вілфред - Уїлфред - Уілфред - Wilfred.

Особливістю орфографічної системи англійської мови є написання літер, які не читаються. В українських формах запозичених онімів з кінцевою «німою» R ця літера завжди фіксується: Олівер - Oliver, Міллер -  Miller.

Не припиняються дискусії щодо графічного відтворення літер І тa Y.  Відповідно до "Українського правопису" [1] при передачі чужомовних слів потрібно застосовувати правило "дев'ятки": Вашингтон, Вірджинія, Гемпшир, тощо. Однак в той же час вживаються форми Діккенс, Рішельє, Фрідріх. Власні назви англомовного походження здебільшого передаються в ній з урахуванням позиції приголосних Д, Т, З, С, Ц, Ж (ДЖ), Ч, Ш, Р перед наступним приголосним (окрім І та в кінці слова): Америкес, Остин, Балтимора, Бристоль, Кембридж тощо.

Запровадження правила "дев'ятки" у сферу власних назв спростило б наш правопис, але віддалило б вимову голосного від його вимови (і написання) в мові-джерелі. З іншого боку, вимова твердого приголосного перед И наблизила б нашу вимову до більшості тих мов, звідки взято онім. Як бачимо, питання розробки межі дії правила "дев'ятки" все ще є актуальним для Української національної комісії з питань правопису при кабінеті Міністрів України.

Література:

1. Український правопис / Ін-т мовознавства імені О.О.Потебні НАН України, Ін-т української мови НАН України. - К.: Наук. думка, 2007, 288с.

e - mail: yulia-fernos@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>