XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. філол. наук, Гуменюк Н. Г. НАУКОВА РЕЦЕНЗІЯ ЯК ІНФОРМАТИВНИЙ ДИСКУРС

кандидат філологічних наук,  доцент Гуменюк Наталя Григорівна

Донбаський  державний технічний університет, кафедра Теорії та практики перекладу  романо-германських мов

НАУКОВА РЕЦЕНЗІЯ ЯК ІНФОРМАТИВНИЙ ДИСКУРС

    Наша робота присвячена розгляду  наукової рецензії як інформативного дискурсу. Як відомо, текст та дискурс є основними поняттями лінгвістики. Тому розгляд рецензії як особливого типу дискурсу є досить важливим.

   В нашій роботі ми ґрунтуємось на тому, що дискурс - це текст, який береться  у сукупності з екстралінгвістичними, соціокультурними, психологічними та іншими факторами, це текст, який береться у аспекті подій [2 : 137] . В цьому сенсі, текст розуміється як  послідовність мовних одиниць, які об'єднані певною змістовою зв'язаністю,  для яких характерна  цілісність та зв'язаність[2 : 508].

      Рецензія - це «невеличка стаття науково-теоретичного  або науково-популярного чи художньо-публіцистичного характеру у всіх засобах масової інформації ( друкованих, електронних та змішаних) або рекламна стаття у пресі, яка містить у собі критичне осмислення різноманітної літературно-художньої та естетичної продукції» [3 : 6].

     Рецензія може обслуговувати різні сфери діяльності людини. Згідно до цього, рецензію  поділяють на рецензію наукову, науково-популярну, художньо-публіцистичну та газетну[ 3: 7]. 

     Рецензії можуть відрізнятися одна від одної розміром, від маленької до середньої і до більш великої [3: 8].

     Предметом нашого розгляду є розгляд наукової рецензії.   В нашій роботі ми поділяємо  наукову рецензію на академічну рецензію  до наукової роботи  , рецензію у вигляді анотації або ж у вигляді реферативної статті.  

     Рецензія є вторинним текстом, є результатом переробки інформації, яка міститься в тексті-оригіналі, є результатом компресії інформації з тексту наукової роботи до певних розмірів.  При цьому текст наукової роботи є первинним текстом, а рецензія, в цьому плані, є текстом, який було породжено  іншим текстом.

     Як особливий  тип тексту рецензія має певні особливості.  По-перше, як і всі інші типи наукового тексту, рецензія  має жорстку   жорстку структуру оформлення, що зумовлене  сферою її застосування.  По-друге, рецензія містить оцінки, позитивні або ж негативні, але оцінки повинні бути обґрунтовані та аргументовані.

      На нашу думку,  наукова рецензія , як і інша наукова робота, належить до інформативного дискурсу, метою  якого є надання  інформації читачу щодо змісту певної наукової роботи.

     Як інформативний дискурс,  наукова рецензія може складатися з аргументивного та інформативного комунікативного актів,  які між собою пов'язані, при домінуючий ролі інформативного комунікативного акту [1 : 302].

       Рецензія як інформативний дискурс є дискурсом з досить високим рівнем авторитетності та відповідальності , що забезпечується авторитетністю автора рецензії, а також авторитетністю видання,  яке публікує  рецензію.      

      З огляду на те, що  наукова рецензія містить оцінки, оцінки повинні бути подані згідно до правил комунікації.  Негативні оцінки не дозволяється висловлювати в різкій формі, без певних доказів;  не дозволяється висловлювати негативні оцінки до авторів наукової роботи, а лише до матеріалу викладення.

     Кожен з видів рецензії має свої особливості.  Дискурс академічної рецензії характеризується  найбільш високим ступенем відповідальності та авторитетності.  Відношення між  автором та адресатом є експліцитними,  вказівка на автора та адресата присутня в рецензії.  В академічній рецензії, яка  формується з метою не тільки проінформувати про щось, але й з метою надати рекомендацію  до друку,  до впровадження, захисту і т. п.,  аргументованість   викладення матеріалу  повинна бути бездоганною. Це значить не просто про щось повідомити, а навести певні докази, аргументи, факти.  За об'ємом подачі інформації  цей вид рецензії найбільш ємкий.

     Авторитетність дискурсу  реферативної рецензії  забезпечується авторитетністю видання, яке її публікує . За об'ємом подачі інформації цей вид рецензії  поступається  академічному.  Відношення між адресантом і адресатом є більш  опосередкованими з огляду на те, що  рецензія не містить  прямої вказівки на її автора, відповідальність  за рецензію несе редколегія реферативного  журналу.  Як  правило,  такий вид рецензії може містить оцінки, але аргументованість  при цьому відсутня.  Метою реферативної рецензії є надання читачу уявлення про певну наукову роботу, про її основні положення, теми та проблеми, яких вона торкається.

     Анотація до наукової роботи як певний вид рецензії є, свого роду, інтродуктивним блоком  наукової роботи.  Мета анотації є надання читачу уявлення про основні положення роботи, теми та проблеми, які в ній розглядаються.  При цьому відсутня будь-яка аргументованість  та викладення будь-яких оцінок .  За об'ємом подачі інформації цей вид рецензії є самим коротким.

     Таким чином, рецензія до наукової роботи є інформаційним дискурсом, метою якого є надання читачу уявлення про основні положення наукової роботи, теми та проблеми розгляду.   Рецензію прийнято поділяти на підтипи, кожен з яких має свої особливості.  Академічна рецензія є найбільш ємкою за об'ємом, ніж реферативна та анотація. Для неї характерна високий ступінь авторитетності, аргументованість викладення інформації та подання оцінок, відношення між автором рецензії та адресатом зумовлені комунікативним актом при  прямій вказівці на них в самій рецензії .  Інші види рецензії поступаються за об'ємом, можуть не містить оцінок або ж не мати аргументованого викладення матеріалу. 

Література:

•1.     Гуменюк Н.Г. Інформативність дискурсу науково-технічних текстів. // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладення іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: Зб. наукових праць / За ред. В.Т.Сулима, С.Н. Денисенко. Ч.1. Лінгвостилістика. Лексична семантика.  Фразеологія. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.  - С. 302-303.

•2.     Лингвистический  энциклопедический словарь /  Гл. ред. В. Н. Ярцева. - М.: Сов. энциклопедия, 1990.  -  685 с.

•3.     Яворська С. М.  Рецензія як тип тексту ( на матеріалі англомовної рецензії  . : Автореф. дис. ... канд. філол. наук. - Львів, 2000.  -  23 с.   


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>