XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. філолог. наук, Лабінська Б. І. ВИКОРИСТАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (1867–1939 рр.)

кандидат філологічних наук, доцент Лабінська Богдана Ігорівна

Київський національний лінгвістичний університет

ВИКОРИСТАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (1867-1939 рр.)

Сучасні уявлення про місце і роль методики навчання іноземних мов на західноукраїнських землях (друга половина XIX - перша половина XX ст.) органічно вписуються в теорію глобалізації як розширення, поглиблення ретроспективних знань на фоні паралельних процесів диференціації, регіоналізації і мультикультуралізму. Тому цілком природньо є те, що зростає значення регіональності в усіх її проявах. Регіональні особливості західноукраїнських земель виступають при цьому не реліктами минулого, а безпосереднім результатом багатогранного, за своїми проявами процесу культурної еволюції. Дослідження специфіки розвитку методики навчання іноземних мов (ІМ) у західноукраїнському регіоні дає змогу збагатити конкретно-історичним матеріалом ідею багатомірності історичного процесу, виявити причини і наслідки різномаїття існуючих методів, підходів, принципів навчання щодо методики навчання ІМ. Хронологічні рамки дослідження дозволяють повно і динамічно врахувати історичні, політичні, соціальні чинники, які впливали на розвиток методики навчання іноземних мов.

Регіональний підхід використовується нами для визначення особливостей розвитку методики навчання ІМ на території Західної України (1867-1939 рр.). Під час його аналізу ми спиралися на дослідження Я. В. Верменич, М. Ю. Костриці, І. Студнікова, О. В. Сухомлинської, О. С. Черепанової та ін. Він, виступає як міждисциплінарний конгломерат, що зробив внесок в розвиток декількох дисциплін і стимулює циркуляцію ідей, незважаючи на міжпредметні бар᾽єри і національні кордони. Регіоналізм націлений на запозичення, "перехресне запилення", адаптацію і синтез. Це форум для поширення ідей між дисциплінами [1, с. 8]

Регіональний підхід є світоглядним концептом, який відображає рефлексію з приводу соціально-культурних суперечностей і відмінностей у межах певних територіальних та історичних кордонів [4, с. 35-38]. Звернення уваги до західноукраїнських земель в історичній регіоналістиці спричинено функцією збереження історичного минулого, своєрідної культурної і національної ідентичності, що являє собою етноісторичну, архітектурну, соціально-економічну цілісність.

У площині регіонального дослідницького виміру враховується діалектика загальнодержавних і регіональних, соціокультурних і соціоекономічних чинників, інтерпретація фактів локальної історії крізь призму загального, розглядаються форми втілення цього загального в умовах конкретного регіону. Так, ми зупиняємося на особливостях формування адміністративно-територіальних, національно-етнічних, освітньо-організаційних передумов розвитку методики навчання ІМ у Західній Україні у другій половині XIX - першій половині XX ст., на відмінних рисах розвитку методики навчання ІМ українських земель у складі Російської Імперії, Української Радянська Соціалістичної Республіки (УРСР).

Зауважимо, що аналізуючи розвиток методики навчання ІМ на західноукраїнських землях у зазначений період, ми базуємося на регіональних, крайових особливостях історико-соціальних процесів під кутом зору географічного розташування, етнічної взаємодії, освітніх новацій і сформованих історично специфічних особливостей у методиці навчанні ІМ. В цьому комплексі уживаються між собою регламентованість і невизначеність, глобальність і локальність, грунтовність і верхоглядство, професійність і відверте аматорство. Краєзнавство як різновид регіональної історії, на думку Я. Верменич, виявляється здатним запропонувати суспільству нові ціннісні орієнтири, стимулюючи масовий громадський рух за збереження історичної спадщини і її наукове осмислення [2, с. 23].

І. Студенніков констатує: коли йдеться про застосування міждисциплінарного підходу в регіональних дослідженнях, здійснюється синтез результатів науково-дослідницької діяльності представників різних дисциплін і наукових спеціальностей, набір яких варіює залежно від досліджуваного об᾿єкта й кола поставлених завдань, результатом чого є комплексне (об᾿ємне) відображення об'єкта дослідження [3, с. 73].

Таким чином, оперуючи методологічним інструментарієм історико-методичної науки і ґрунтуючись на міждисциплінарному характері дослідження, можна дати науково обгрунтоване пояснення багатьох явищ, що мають місце саме в західноукраїнському регіоні, та зробити свій внесок у формування концепції регіонального розвитку, яка б комплексно враховувала історико-культурну складову і наявність такого феномену, як розвиток методики навчання ІМ у Західній Україні (друга половина XIX - перша половина XX століття). Локальний джерельний матеріал стане самоцінним для вияснення природи регіоналізму і дослідження його проявів у великому часовому діапазоні. В умовах певної територіальної роз'єднанності західноукраїнських теренів формувалася і впродовж віків поглиблювалася самобутність українського населення, яке, зберігаючи загальноукраїнські національні цінності, мало свою локальну спільність і відмінність від інших етносів держав, до складу яких в різні часи входила певна частина української території, що зумовило своєрідну самоорганізацію методики навчання ІМ з огляду на умови міжетнічної взаємодії.

Література:

•1.           Верменич Я. В. Історична регіоналістика в Україні / Я. В. Верменич // Український історичний журнал. - 2001. - № 6. - С. 3-26.

•2.           Верменич Я. Поняття "Регіональна історія" як структурна модель територіальних досліджень / Ярослава Верменич // Регіональна історія України : збірник наукових статей. - К. : -  2008. - Вип. 2. - С. 9-28.

•3.           Студніков І. Регіоналістика і регіонознавство: Проблеми методології та категоріального апарату / Ігор Студніков // Регіональна історія України : збірник наукових статей. - 2007. - Вип. 1. - С. 67-78.

•4.           Черепанова Е. С. Региональный принцип в историко-философском исследовании / Е. С. Черепанова // Рабочие тетради по компаративистике. Гуманитарные науки, философия и компаративистика. - СПб, 2003. - С. 35‒38.

  


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>