XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. філос. наук, Рубан А.О. ПОЛІТИЧНА І ДУХОВНА КУЛЬТУРА

Кандидат філософських наук, Рубан Алла Олексіївна
ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”

ПОЛІТИЧНА І ДУХОВНА КУЛЬТУРА

Сучасній людині потрібно задумуватися над тим, яким народ бачить світ, як сприймає і відчуває його, як та які духовні цінності створює він у процесі своєї творчої діяльності (ідеї, наукові теорії, духовні образи, моральні норми тощо), як зберігає, поширює й користується ними у певний історичний період, як ставиться до духовних надбань інших народів. Все це дає можливість збагнути сутність духовності народу – ядро його духовної культури.
Культура – це обробка, вирощування, плекання з метою отримати кращу якість, це безперервний стан олюднення. Культура не є суто духовна субстанція, а субстанція особливого виду об’єктивної дійсності, що має суб’єктивне джерело походження. Звідси і поділ культури на матеріальну і духовну. На нашу думку, найголовнішим у визначенні поняття „культура” є спосіб її існування як результату діяльності суб’єкта. Тільки в діяльності виявляються сутнісні риси людини, колективу, народу. Народ є не тільки споживачем, але й творцем культури. Принцип культури дає людині можливість не тільки творчо, високопродуктивно працювати, але й боротись, чинити опір несправедливим для її діяльності і розвитку зовнішнім умовам, обставинам, міняти політичний клімат.
Духовна культура – це інформація, яка існує в колективній живій пам’яті будь-якої людської популяції, передається від покоління через оповіді або перекази і проявляється в певних формах поведінки.
Усвідомлення соціальних потреб, з одного боку, та сутності й призначення політичної влади, її ролі в реалізаціях цих потреб, з іншого, є необхідною передумовою політичної діяльності. Йдеться про усвідомлену діяльність, органічний зв’язок між політичною свідомістю та політичною діяльністю. Підвищення рівня політичної свідомості істотно впливає на рівень політичної діяльності. Тому ступінь розвиненості політичної свідомості, особливо на ідеологічному та психологічному рівнях, її здатність виражати соціальні інтереси та пов’язувати їх з діяльністю політичної влади є чи не найважливішим показником політичної культури, її ядром.
Ступінь розвиненості політичної свідомості не може бути вичерпною характеристикою політичної культури. Досвід розвитку політичного життя України говорить про те, що рівень розвитку політичної культури вимірюється передусім наявністю засобів політичної діяльності.
Засобом політичної діяльності класів, соціальних прошарків і груп, є їхні організації. Наявність, розвиненість організації є неодмінною ознакою, найважливішим показником політичної культури класу, соціальної групи.
Культура суспільних відносин є невід’ємним складником загальної культури, так і культура політичних відносин є невід’ємною частиною політичної культури соціальних суб’єктів. Рівень культури політичних відносин виявляється в тому, наскільки вони виражають політичне становище, інтереси соціальних суб’єктів, наскільки вони спрямовані на їх реалізацію й позбавлені особистісних, корпоративних, групових моментів, тобто таких моментів, які не випливають із самої природи політичної діяльності.
Становлення правової демократичної держави в країні передбачає формування демократичної політичної культури як складової частини національного відродження України.
Потрібно пам’ятати, що без самостійно розвинутої культури ще ніхто у світовій історії не спромігся збудувати самостійної держави. Тому проблема духовної культури взагалі й зокрема політичної впродовж нашої історії була й залишається болісною. Історичними віхами на шляху розвитку української політичної культури є державотворчі політичні традиції, починаючи з Київської Русі через козацьку державу й гетьманщину, УНР і до сучасної держави України.

e-mail:rjabuha1@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>