XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. філософськ. наук Чмихун С.Є. Соціальне знання у процесі конструювання аксіосфери суспільства

 Канд. філософськ. наук,

доцент кафедри політології та історії Чмихун С.Є.

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «ХАІ»

Соціальне знання  у процесі конструювання аксіосфери суспільства

Сучасне соціальне знання ставить перед собою проблему розмежування цінностей справжніх і уявних. Культурних приписань щодо того, в ім'я чого і як варто жити, є безліч, у цьому виражається реальний плюралізм сучасної культури. Проте можна відокремити, принаймні, два реальних рішення глобального завдання «як варто жити?»: по-перше, творча активність із боку фахівців-аксіологів із розробки принципово нової системи філософських підстав щодо пріоритету цінностей сьогоднішнього дня; по-друге, створення умов для здійснення своїх переваг людиною на основі власної глибинної внутрішньої реакції, у результаті досвіду життя повинно призвести до створення системи критеріїв, за допомогою якої відбувається виявлення справжніх цінностей, відмінність їх від уявних.

 Тут необхідно взяти до уваги, що сьогодні на рівні визначальних взаємних зв'язків іде процес заміни матеріальних цінностей на цінності «інформаційно-духовні». Прогресу соціального знання надаються такі риси, які не тільки створюють нову якість громадського життя, але, мабуть, змінюють природу людських стосунків і самої людини. Можна спостерігати, як у сучасному світі, чого не було раніше, інформація як цінність у соціальному розумінні активно витісняє із системи цінностей ті з них, які мають виражену матеріальну природу. Американський футуролог Е.Тоффлер із цього приводу писав, що ще в 50-60-ті роки XX століття незначна кількість дослідників у США і Європі припускали перехід певної частини працюючих від фізичної праці до праці розумової, або до роботи, що пов'язана з людським фактором [1, с.98]. Але, відтоді відбувся перехід від фізичної праці до роботи в сфері послуг і «суперсимволічної» діяльності.  Сьогодні соціальною цінністю є не тільки «чиста інформація» будь-якого типу, що зберігається на різного виду носіях. Соціальною цінністю є кваліфікація, талант, здатність його розкрити, працездатність, оперативність (швидкість, з якою людина засвоює нову інформацію). Відповідно до оцінок експертів, сукупне національне багатство всіх країн світу оцінюється в 550 трл. доларів, з яких більше половини формується за рахунок людського капіталу - 365 трл. доларів. На створений і природний капітал припадає, відповідно, 95 і 90 трл. доларів [2, с.127]. Соціальне знання входить до процесу конструювання аксіосфери суспільства, продукуючи смислоутворювальні складові, які впливають на виникнення нових цінностей, що відповідають реальним умовам громадського життя.    Саме соціальне знання є тією основою, на якій формується раціонально-емоційне освоєння ціннісних значень соціальної дійсності. У цьому своєму призначенні соціальне знання спрямовує ціннісний потенціал на благо людини і її культури, тим самим гуманізуючи весь комунікативний простір соціуму. Соціальне знання впливає на розширення самої аксіосфери, перетворюючись на відносно самостійний феномен ціннісного знання, що й дозволяє йому  бути складовою аксіосфери соціуму.

Література:

•1.  Тоффлер А. Третья волна / Пер. с англ. - М.: ООО "Фирма "Изд-во ACT", 1999. - 261 с.

•2.  Андрианов В. Национальное богатство, природные и трудовые ресурсы России // Общество и экономика. - 2003. - №№4-5. - С.127-196.

•3.  Розов Н.С. Конструктивная аксиология и этика ценностного сознания // Философия и общество. - 1999. - №5. - С.92-119.

 

 e-mail: s4myh@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>