XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. фіз.-мат. наук, Ткаченко О.А., канд. фіз.-мат. наук, Ткаченко О.I. НАВЧАЛЬНИЙ КУРС З ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ НАУКОВЦІВ

канд. фіз.-мат. наук, доцент Ткаченко О. А.

Національна академія статистики, обліку та аудиту

канд. фіз.-мат. наук, доцент Ткаченко О. I.

Київська Державна академiя водного транспорту

НАВЧАЛЬНИЙ  КУРС З ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ НАУКОВЦІВ

Сучасний стан розвитку науки вимагає в процесі досліджень широкого використання інформаційних систем і технологій. Часто науковці змушені не тільки освоювати і впроваджувати готове програмне забезпечення, але й доробляти його або створювати нове, яке б задовольняло їх специфічні потреби. При цьому їм не обов'язково звертатися до фахівців у галузі комп'ютерних наук. Знаючи досконало свою предметну галузь, вони здатні поставити задачу і реалізувати її на одній з сучасних мов програмування. Маючи базову підготовку з інформатики по програмі вищої школи та певні навички програмування, їм достатньо підвищити свою кваліфікацію в цьому напрямку щоб потім мати змогу самостійно програмувати свої алгоритми.

При написанні ефективних програм необхідно добре розуміти основні концепції об'єктно-орієнтованого програмування. Ця технологія дозволяє розробляти програмне забезпечення підвищеної складності з використанням розвинутих механізмів захисту даних, повторного використання коду, застосування сучасного графічного інтерфейсу користувача тощо.

Навчальний курс з програмування, який стисло описується нижче, орієнтований на науковців і співробітників Національної академії наук України (НАНУ) та викладається в Науково-учбовому центрі прикладної інформатики НАНУ.

Курс передбачає ознайомлення з основними концепціями і методами програмування на сучасних мовах Visual Basic, C++ та Java. Мета курсу - навчити слухачів основним методам і прийомам розробки сучасного програмного забезпечення, прищепити їм вміння та навички пристосовувати свої знання  при розробці інформаційних систем для моделюванні реальних процесів та  складних систем з багаторівневою ієрархією об'єктів, навчити використовувати сучасне апаратне забезпечення та мережні технології. Вивчення навчального матеріалу курсу дає можливість слухачам одержати  знання про стан та основні тенденції в сучасному програмуванні, швидше і вірніше визначити придатність тих або інших методів і понять об'єктно-орієнтованого програмування для розв'язання конкретних прикладних задач.

Університетська навчальна дисципліна "Об'єктно-орієнтоване програмування" входить до циклу фундаментальних дисциплін, що формують фахівців у галузі комп'ютерних наук. Навчальним планом нашого курсу, який  базується на вказаній вище дисципліні, передбачається вивчення матеріалу на лекційних та практичних аудиторних заняттях, індивідуальна робота зі слухачами та самостійна робота слухачів.

В процесі діагностики якості підготовки слухачів за програмою даного курсу використовуються теоретичні опитування, тестові завдання, розв'язання задач, контрольні роботи.

Теоретичною базою курсу слугують знання з математики, інформатики, дослідження складних систем, математичного моделювання та інших фундаментальних дисциплін.

Методичною основою є комплексне використання різних прийомів активізації та індивідуалізації навчання в ході проведення лекцій з активною самостійною роботою слухачів на практичних заняттях.

Ґрунтуючись на глибоких теоретичних знаннях і певних практичних навичках, навчання на курсах підвищення кваліфікації забезпечує достатню професійну підготовку слухачів в застосуванні сучасних методів програмування до моделювання та аналізу процесів в різних галузях науки.

Прикладний характер курсу забезпечується тісним зв'язком матеріалу, який вивчається, з використанням наявної комп'ютерної техніки та наочних засобів (лекції проводяться з використанням проекційного обладнання  та підготовлених презентацій, слухачам надаються методичні матеріали на флеш-носіях та у друкованому вигляді, вони мають доступ до Internet, практичні та самостійні заняття проводяться з використанням сучасних персональних комп'ютерів).

Обсяг навчальної дисципліни складає 72 години, які проводяться під керівництвом викладача.

В залежності від потреб групи слухачів заняття можуть проводитися по вивченню однієї з зазначених вище мов програмування або паралельно по всім трьом мовам у вигляді порівняння їх однотипних можливостей.

  ТЕМИ ЗАНЯТЬ ПО КУРСУ ПРОГРАМУВАННЯ НА МОВАХ

Visual Basic, С/С++, Java

Тема Години
Теорія Практика Всього
1 Середовище MS Visual Studio. Алфавіт, синтаксис мови, типи даних, змінні, константи, ідентифікатори, ключові слова. Оператори присвоєння, порівняння, перетворення типів даних, введення-виведення. Засоби відлагодження. 2 4 6
2 Функції (методи) та їх області видимості. Програмування лінійних алгоритмів з використанням вбудованих функцій. 2 4 6
3 Оператори розгалуження. 2 4 6
4 Оператори циклу. 2 4 6
5 Масиви (одномірні, багатомірні, динамічні). 2 4 6
6 Робота з текстовими даними. 2 4 6
7 Робота з об'єктами MS Office. 2 4 6
8 Робота з файлами (послідовними, прямого доступу, бінарними). 2 4 6
9 Створення інтерфейсу користувача. Форми та елементи управління, їх властивості. Обробка подій миші. Робота з графікою та засобами мультимедія. 2 4 6
10 Записи (структури/типи даних користувача) та масиви записів. 2 4 6
11 Класи та об'єкти класів. 2 4 6
12 Реалізація інкапсуляції, поліморфізму та успадкування. 2 4 6
  ВСЬОГО 24 48 72

 

Oleksandr_tkachenko@yahoo.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>