XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Канд. геол.- мін. наук Холошин І.В. РОЛЬ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У РОЗВИТКУ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Канд. геол|.- мін. наук  Холошин Ігор Віталійович

Криворізький державний педагогічний університет

РОЛЬ  ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ  У   РОЗВИТКУ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

Останні десятиріччя ознаменувалися бумом в області геоінформатики|, і пов'язано це, насамперед|передусім|, з|із| виникненням географічних інформаційних систем (ГІС), що втілили|утілювали| принципово новий підхід в роботі з|із| просторовими даними. Сьогодні геоінформаційні системи широко використовуються для вирішення різних наукових і практичних завдань|задач|, включаючи планування|планування| на міському, регіональному та федеральному рівнях, комплексне вивчення соціально-економічного потенціалу в межах великих регіонів, інвентаризацію природних ресурсів, проектування транспортних магістралей і нафтопроводів, забезпечення безпеки людини і так далі.

Величезне значення в розвитку геоінформаційних систем на сучасному етапі відіграють інтернет-технології. Тут  слід виділити декілька напрямів|направлення|:

1. Інтернет несе в собі величезний освітній потенціал. На даний час|нині| є|наявний| декілька десятків спеціалізованих ГІС-сайтів, на яких можна отримати|одержувати| вичерпну інформацію практично з усіх питань, що стосується роботи з|із| ГІС. Крім того, в багаточисельних|численних| ГІС-форумах розглядаються|розглядають| більшість проблем, з|із| якими стикаються користувачі ГІС на різних етапах практичної роботи. Важливу роль відіграють тут  курси дистанційного навчання|вчення| роботи з|із| найбільш поширеними ГІС. 

2. Оскільки геоінформаційні системи призначені для зберігання, обробки і аналізу різноманітної|всілякою| просторової, і пов'язаної з нею атрибутивної інформації, то ефективність  використання ГІС  визначається, насамперед|передусім|, доступністю цієї інформації. На даний час|нині| за кордоном, в Росії і в Україні сформовані архіви і банки даних цифрових карт і космознімків| дуже високого дозволу для більшої частини|частини| території Землі|грунту|. Їх відносна доступність для споживача (оперативний пошук, замовлення і отримання|здобуття| по системі Інтернет), істотно|суттєвий| полегшують роботу з|із| ГІС.  Крім того, інтернет є невичерпним джерелом різної атрибутивної інформації (соціально-економічної, соціально-політичної, демографічної  та ін.).

3. Використання інтернет-технологій дозволяє великим підприємствам і управлінським структурам розвивати корпоративні мережі|сіті| для вирішення тих проблем і завдань|задачам|, з|із| якими їм доводиться зустрічатися в своїй діяльності при використанні просторового аналізу. Подальше|дальше| поширення|розповсюдження| відпрацьованих|відробляти| технологій на вирішення питань малих|мілких| підприємств і фірм|фірма-виготовлювачів|, сприятиме повсюдному практичному впровадженню результатів ГІС.
      4. Величезні темпи розвитку мережі інтернет в цілому світі сприяють поступовому перетворенню традиційних ГІС із|із| зазвичай|звично| закритих|зачиняти| і дорогих|любих| систем, що існують|наявний| для окремих колективів і призначених для вирішення окремих прикладних завдань|задач|, в інтегровані та інтерактивні системи спільного|сумісного| використання. При цьому такі ГІС стануть територіально - розподіленими і модульно- нарощуваними,при забезпеченні їх спільного|сумісного| використання і   постійного доступу.
         5. Вже сьогодні в багатьох вітчизняних і зарубіжних наукових публікаціях широко обговорюються питання і проблеми створення|створіння| за допомогою мережі інтернет єдиної глобальної географічної інформаційної системи, |в| яка буде нараховувати  сотні мільйонів користувачів з усього світу. За допомогою цієї системи, на основі величезного об'єму|обсягу| просторової і іншої інформації, спираючись|обпиратися| на просторову ідеологію і сучасні геотехнології|, стає можливим створення|створіння| багатоінформаційної моделі Землі|грунту|  - джерела невичерпної територіально-розподіленої інформації.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>