XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. історич. наук, Попович О.І. ДИНАМІКА ЗМІНИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ

Кандидат історичних наук Попович Олександр Іванович

Кафедра соціології та соціальних технологій НАУ

ДИНАМІКА ЗМІНИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ

В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Проблема ціннісних орієнтацій молоді досить актуальна серед українських  вчених. Це обумовлено тим, що саме в контексті розгляду цієї проблеми виникає можливість окреслити перспективи розвитку українського суспільства, його роль і місце в загальнолюдській спільноті.

Фактом є те, що цінності української молоді динамічно змінюються. Інтенсивність змін вчені пов'язують із структуризацією суспільства й зокрема інформаційного суспільства. Сам термін інформаційного соціуму  фіксує багаторічну історію розвитку західних країн. На зміну аграрній, промисловій економіці приходить інформаційна економіка, це характерно й для нашого суспільства. На думку Джозефа Пайна ІІ та Джеймса Гилмора на зміну інформаційній економіці приходить економіка вражень, у якій відбувається задоволення потреб у гострих враженнях, цікавих подіях життя та відчуттях переваги над іншими людьми, своєї зверхності над ними. Але враження теж потроху знецінюються, поступаючи місце новому виду економіки - трансформації [1].

Інформаційна економіка орієнтована на таку якість як здатність самозбагачуватись знаннями. Економіка вражень,  формує кругозір, що визначається рамками світової культури. Зростає значення освітніх програми, адаптованих під конкретні види діяльності. Розвивальні тренінги стають важливішими за вищу освіту як таку. Враження соціальних суб'єктів визначають хто вони є, що вони можуть досягти й куди вони йдуть. По великому рахунку ми, й особливо молодь, прагнемо вражень, які можуть нас змінити. Але враження потроху знецінюються поступаючи місце новому виду економічної пропозиції - трансформації. Суспільство вже виступає не як режисер вражень, а як куратор трансформації. Спостерігається явище яке можна охарактеризувати терміном «соціального виключення», коли відбувається розрив між людьми. Особистість сучасної молодої людини, зокрема студента, гнучка й більш активно задіяна в процесі саморегуляції, ніж в процесі адаптації до прийнятих колись соціальних ролей. Вона сама виробляє форми соціальності і не зовсім хоче слідувати існуючім моделям поведінки, або тим які колись існували.     

Поняття «цінність» у сучасного студентства тісно пов'язане з категоріями «потреба» та «інтерес». Суть життя полягає в тому, щоб задовольнити свої різноманітні потреби. В світі цінностей студентства відбувається ускладнення стимулів поведінки і причин соціальної дії. На перший план виступає не те, що безумовно необхідно, без чого не можливо існувати, не те, що вигідно з точки зору матеріального буття, а те, що відповідає уяві, враженню про призначення людини і її гідності, ті моменти мотивації поведінки, в котрих проявляється самоствердження і свобода особистості.

Аналіз соціологічних досліджень проведених, у різні роки дозволяє зробити висновки, що ціннісні орієнтації сучасних студентів зазнали певних змін. Наприклад, соціологи 80-х років констатували, що отримання вищої освіти було однією з головних життєвих цінностей студентської молоді. Сучасні українські студенти також не заперечують важливості освіти хоч гарна освіта - лише одна з багатьох умов успіху у житті. Спостерігається значне зростання матеріального фактору у ціннісних орієнтаціях студентської молоді. В той же час знижується престиж такої цінності як робота. На вищі місця в шкалі ціннісних орієнтацій підіймаються цінності «заробіток» і «службова кар'єра». Базовими цінностями залишаються сім'я, вірні друзі, любов. 74% юнаків і 92% дівчат українських вузів на питання "Що є головним мотивом вступу до шлюбу?" назвали любов, потім спільні інтереси і матеріальну зацікавленість [2]. "Орієнтація на сім'ю пояснюється тим, що для багатьох сім'я сьогодні - це важливе джерело морально-психологічної підтримки, позитивних емоцій для збентеженої сучасними подіями особистості. Сім'я - єдиний інститут, який більш-менш зберігся поміж зруйнованих інституцій суспільства" [3].

Соціологічні дослідження ціннісних орієнтацій студентської молоді останнім часом свідчать, що у свідомості сучасної молоді (в тому числі і студентської) формується тип особистості, характерний для західного суспільства - особистості, яка в першу чергу цінує себе і вважає, що її діяльність, успіх у житті залежать від неї самої [2, с. 72].

Зараз молоде покоління живе в досить жорстких умовах процесу трансформації суспільства, пристосовування до нового часу й здійснює переоцінку поглядів на життя та цінності, зокрема, духовні. Як свідчить практика духовні цінності людини належать до найдійовіших чинників її поведінки у ширшому значення цього слова. Духовна культура людини найповніше проявляється у її взаєминах з іншими людьми. В наш час - час пошуку нових орієнтирів в процесі формування особистості, актуальною залишається проблема естетичної орієнтації молоді, яка є однією з духовних цінностей. Значущість цінностей буде зростати тільки тоді, коли буде взаємозв'язок усіх цінностей в одній системі духовності, яка сформує особистість та її суть у трансформаційному суспільстві.

Література:

1. Джозеф Пайн ІІ Б., Гилмор Д. Экономика впечатлений: работа - это театр, а каждый бизнес - сцена. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2005.-С. 15-55.

2. Крючков А. И., Крючкова Л. М. Мировоззренческий портрет современного украинского студента // Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. -Шевченка. Вісник ЧДПУ. Чернігів, 2003. - Вип. 20: Серія: Філософські науки. - С. 71-76.

3. Скок М. А. Ціннісні орієнтації особистості сучасного студента //Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. Вісник ЧДПУ. - Чернігів, 2002. - Вип. 11: Серія: Психологічні науки. - С. 128-132.

e-mail:PAI_53@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>