XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. мед. наук, Захарчук О. І. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ, ПАРАЗИТОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИКИ МАЙБУТНІМ КЛІНІЧНИМ ПРОВІЗОРАМ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ ОЦІНКИ ЗНАНЬ

Кандидат медичних наук,  доцент Захарчук Олександр Іванович

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Кафедра медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ, ПАРАЗИТОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИКИ МАЙБУТНІМ КЛІНІЧНИМ ПРОВІЗОРАМ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ  СИСТЕМОЮ ОЦІНКИ ЗНАНЬ

Європейська інтеграція та співпраця щодо забезпечення якості вищої освіти, підвищення якості підготовки фахівців, зміцнення довіри між суб'єктами освіти, мобільності, сумісності систем кваліфікацій, посиленні конкурентоспроможності Європейської системи освіти сприяли тому, що у 2012 році більше 50 країн підписали Болонську декларацію. Україна 19 травня 2005 року приєдналася до Болонського процесу, зобов'язавшись внести відповідні зміни у національну систему освіти та приєднатися до роботи над визначенням пріоритетів у процесі створення єдиного європейського простору вищої освіти.

Згідно навчального плану підготовки клінічних провізорів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" (спеціальність 7.110206 «Клінічна фармація»), вивчення навчальної дисципліни «Медична біологія, паразитологія та генетика» здійснюється на І курсі у вигляді окремих трьох модулів. Всього годин - 144, кількість кредитів  ECTS - 4, лекцій - 10 годин, практичних занять - 70 годин, СРС - 64 години. Аудиторне навантаження складає 55,6%.

Нова навчальна програма є складовою частиною державного стандарту освіти та впровадження кредитно-модульної системи оцінки знань студентів. Медична біологія, як фундаментальна дисципліна, є теоретичною базою медицини та фармації, основою підготовки майбутніх клінічних провізорів. Ґрунтуючись на досягненнях хімії, фізики та окремих медико-біологічних дисциплін, програма суттєво наближена до проблем сучасної фармації. Вивчається організація живої матерії на всіх рівнях, що дозволяє визначити завдання медичної біології, паразитології та генетики як наукового напряму і навчальної дисципліни, проаналізувати вплив на здоров'я людини молекулярно-генетичних, клітинних, онтогенетичних і екологічних чинників.

Людина для клінічного провізора є головним суб'єктом уваги й діяльності, тому поряд із знанням загальнобіологічних закономірностей живого в курсі медичної біології, паразитології та генетки особливе місце посідає біологія людини з урахуванням її високої біосоціальної організації. Особливість нової програми полягає також у специфіці професійної підготовки майбутніх клінічних провізорів, орієнтованих на знання взаємовідношень лікарські засоби-людина. Крім фундаментальної загальнобіологічної підготовки, студенти опановують навички, які необхідні для практичної і науково-дослідної роботи клінічного провізора.

Структурована навчальна програма на три модулі.

У першому модулі вивчаються біологічні основи життєдіяльності людини на молекулярно-клітинному рівні організації життя. Клітина виступає елементарною структурно-функціональною одиницею живого, якій властиві потік речовин, енергії та інформації, процеси росту і розмноження.

Другий модуль присвячений вивченню закономірностей спадковості і мінливості у людини, які базуються на основах загальної генетики. Вагоме місце в цьому розділі займають спадкові хвороби людини, механізми їх виникнення, методи діагностики та профілактики.

У третьому модулі вивчаються життєві процеси і закономірності на популяційно-видовому рівні. Майбутньому клінічному провізору необхідні знання і розуміння загальнобіологічних процесів еволюції, елементарних механізмів видоутворення, біологічних і соціальних аспектів еволюції людини, особливостей дії еволюційних чинників у популяціях людей. Вивчення основних етапів антропогенезу дає можливість прослідкувати співвідношення біологічного і соціального в еволюції людини і визначити її місце в системі тваринного світу. Висвітлюються медико-біологічні аспекти екології людини, що забезпечить формування екологічного мислення, необхідного сучасному фармацевту. Розглядаються питання структури і функції біосфери, вчення про ноосферу та вплив діяльності людей на біосферу в цілому та її складові частини. Вивчається тваринний світ як компонент екологічного середовища людини, в якому велика увага надається вивченню життєвих циклів паразитів, взаємовідносинам між паразитами і організмом людини, шляхам зараження, патогенному впливу на організм людини, методам діагностики, принципам лікування та профілактики паразитарних захворювань. Вивчення медичної паразитології є актуальною проблемою сучасності в зв'язку з широким розповсюдженням паразитарних інвазій серед населення.

Таким чином, вивчення медичної біології, паразитології та генетики формує у студентів-провізорів цілісну уяву про загальні закономірності розвитку живої природи; про сутність життя, його форми, індивідуальний та історичний розвиток органічного світу та місце людини в ньому; про форми біотичних зв'язків у природі, життєві цикли паразитів та паразитарні хвороби людини; про місце людини в біосфері; забезпечує фундаментальну підготовку клінічного провізора та набуття практичних навичок для професійної діяльності у галузях практичної медицини та фармації.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>