XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. н. з держ. управл. Кривачук Л.Ф. СТУДЕНТСЬКА МОЛОДЬ ВНЗ – КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ.

Кандидат наук з державного управління

Кривачук Людмила Федорівна

Львівська державна фінансова академія МФУ

СТУДЕНТСЬКА МОЛОДЬ ВНЗ - КАДРОВИЙ  ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

         Утвердження української правової держави, розвиток громадянського суспільства, розв'язання політичних та соціально-економічних проблем, орієнтири європейської та євроатлантичної інтеграції нерозривно пов'язані з найактуальнішою проблемою державного управління - формуванням та ефективним використанням кадрового потенціалу.

         В Україні державне управління офіційно визнано одним із основних видів професійної діяльності. Для сучасного суспільства важлива висока якість державного управління, що означає чітко визначені, науково-обґрунтовані  мету та завдання, об'єктивну визначеність функціонально-структурної побудови управлінських органів, сучасні форми та методи діяльності, технічну оснащеність, а також такі особистісні характеристики апарату державного управління, як почуття обов'язку, компетентність, діловитість, творчість, суворе дотримання законності, принциповість, чіткість, тактовність у спілкуванні [6].

 Високопрофесійне і ефективне державне управління потребує наявності компетентних, мотивованих і політично незаангажованих державних службовців, які повністю зорієнтовані на „служіння інтересам  народу    України" [5].

В умовах посилення ролі та питомої ваги ВНЗ в Україні особливо значний вплив на формування кадрового потенціалу державної служби України має стан залучення до державної служби студентської молоді ВНЗ. Завдяки віку та умовам здобуття освіти студенти найбільш схильні до інновацій. Цій соціальній групі значно легше здійснити перехід від пасивної, виконавчої життєвої установки, що домінувала у свідомості попередніх поколінь, до активної, самостійної позиції, необхідність якої викликана процесами демократизації.

Студентській молоді ВНЗ властиві такі риси, як організованість, згуртованість, високий рівень мобільності та динаміки, спроможність більш адекватно, ніж інші категорії населення, реагувати на зміни, які відбуваються у суспільстві [4].  Як показують результати соціологічного дослідження „Молодь України: червень 2007", проведеного Державним інститутом розвитку сім'ї та молоді з 25 червня  до 13 липня 2007 року в усіх областях України,  молодь готова взяти на себе відповідальність за відродження нашої держави, за її майбутнє (на запитання „Як Ви вважаєте, чи здатна сучасна молодь відродити свою країну?" отримано такі відповіді: „Так, лише вона і здатна" - 25%, „Певною мірою здатна" - 47 %, всього - 72%) [7]. Власне, з цих 72 % молоді і необхідно сформувати  високопрофесійний та ефективний кадровий потенціал державної служби України.

Необхідність залучення молоді до держаної служби, важливість формування  молодих управлінських кадрів обумовлена низкою чинників, головними серед яких є:

•·        суспільне життя, яке дедалі стає більш динамічним, потребує наявності на державній службі енергійних, мобільних, здатних ефективно здійснювати комунікації управлінців, які вміють легко адаптуватися до змін навколишнього середовища, приймати зважені управлінські рішення;

•·        саме молодь завжди швидко опановує нове, здатна привнести найновіші знання, технології до державного управління, і таким чином значно підвищити його ефективність;

•·        необхідність зміни поколінь передбачає поступове наслідування прав і обов'язків у всіх сферах суспільного життя (зокрема, і у державному управлінні) [3, с.382].

В Україні започатковано державну політику щодо залучення  та підготовки молоді до державної служби. Упродовж останніх років було прийнято цілу низку нормативно-правових актів, головними з яких на сьогодні є: Закон України „Про  Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки" (від 18.11.2003 р. №1281-IV) та  Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування"                  (від 10.09.2003 р. №1444) [1,2]. Важливо забезпечити дієвість такої державної політики та ефективну реалізацію визначених напрямів її здійснення. З цією метою, особливу увагу необхідно приділити становленню та розвитку студентської молоді ВНЗ, успішній її соціалізації, формуванню національної свідомості, фаховості, якісному наданню освітніх послуг ВНЗ України. 

Отже, складність завдань та функцій, покладених на органи державної влади, зумовлює необхідність формування нової управлінської еліти, залучення до системи державного управління молодих фахівців - кращих представників студентської молоді ВНЗ України.

Література:

1. Закон України „Про  Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки" (від 18.11.2003 р. №1281-IV) // Офіційний вісник України. - 2003. - №37. - С.84

         2. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування" (від 10.09.2003 р. №1444) // Відомості Верховної ради. - 2004. - № 11

         3. Виконавча влада і адміністративне право // За заг. ред. В.Б. Аверянова.  - К., 2002. - 668 с.

         4. Руженцева С.І. Політико-ідеологічні ідентифікації українського студентства: фактори впливу // http: www//politik.org.ua

         5. Чемерис А. Дієвість органів державного управління та місцевого самоврядування // Вісник державної служби України. - 2001. - №1. - С.52

         6. Чемерис А., Лесечко М., Рудницька Р., Чемерис О. Аудит адміністративної діяльності. - Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2003. - 207 с.

         7.  http: www//dipsm. org. ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>