XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. пед. наук, Кузнецова В. М. НАВЧАННЯ РЕФЕРАТИВНОМУ ПЕРЕКЛАДУ СТУДЕНТІВ ВНЗ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

канд. пед. наук, Кузнецова Валентина Миколаївна

ХДАДМ Харківська державна академія дизайну і мистецтв

НАВЧАННЯ РЕФЕРАТИВНОМУ ПЕРЕКЛАДУ СТУДЕНТІВ ВНЗ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Володіння навичками реферативного перекладу професійно-спрямованих текстів є одною з головних вимог в професійній підготовці студентів ВНЗ немовних спеціальностей. Навчальне реферування з орієнтуванням на майбутню спеціальність студента, яке практикується згідно програми у вузі, передбачає викладення іншомовного тексту на рідну мову, тобто реферативний переклад. У науковій літературі реферативний переклад визначається як письмовий переклад окремих частин тексту, що є найбільш важливими. Саме ця форма перекладу навчає студентів виділяти головну думку у тексті, визначати найважливішу та додаткову інформацію, просліджувати логічну лінію тексту [1]. 

Науковці Н. І. Ліберман, Н. А. Фролова-Багрєєва, М. М. Кедрова, визначаючи реферативний переклад як компресію головного змісту тексту засобами мови, на яку перекладають, виділили, що діяльність з реферування має дві основні цілі: інформативну та навчальну. Як інформативний документ реферат повинен замінити першоджерело та дати читачу можливість зберегти час при знайомстві з об'єктом опису. Також реферативна діяльність володіє високим навчаючим та контролюючим потенціалом. Володіння технікою реферування ‒ це показник сформованості важливих вмінь роботи з текстом майбутнього фахівця [2, с. 237].

Виділяючи два етапи реферативного перекладу А. І. Новіков, Н. М. Нестєрова, Ю. В. Ванніков визначили перший етап (осмислення першоджерела) процесом компресії змісту; другий етап (створення тексту перекладу) ‒ процесом мовного згортання. Дослідники дійшли до висновку, що операції перекладу не є домінуючими, вони лише являються засобом процесу осмислення першоджерела. Таким чином, міжмовне перекодування під час реферативного перекладу має  місце  лише  на  першому  етапі  [3, 59].

Цінні дослідження з означеної проблеми зроблені А. А. Вейзе. Він зазначив, що з одного боку, реферативний  переклад є формoю реферування та смислової редукції тексту, з іншого боку, він підходить під визначення перекладу, як передачі інформації, що міститься в певному творі мови, засобами іншої мови (опосередкована комунікація). Але, на думку дослідника, помилковим було б представляти механізм реферативного перекладу тільки як компресію і відбір інформації першоджерела на тій же мові і подальший її переклад іншою мовою. При реферативному перекладі провідною мовною трансформацією є трансдукція. Її специфічні риси зводяться до наступного: 1) при трансдукції відбувається перекодування первинного тексту іноземною мовою у вторинний текст рідною мовою (та навпаки); 2) елементи перекодування, на відміну від перекладу, комунікативно не еквівалентні; 3) відсутність еквівалентності пояснюється, головним чином, їх кількісним розходженням (низка речень і навіть абзаців оригіналу перекладається в одне речення вторинного тексту (трансдукта); 4) інформація вторинного тексту за денотативним значенням збігається з вихідним текстом.

Процес трансдукції автор уявляє як перекодування оригіналу і генерування вторинного тексту, які, на відміну від традиційного перекладу, проводяться за умови відходу від прагматичного значення вихідного тексту та збереження денотативного значення всієї інформації. В ході виокремлення основного смислового фундаменту комунікативних блоків більш високого рівня, ніж речення, нарівні з окремими словами і словосполученнями можуть опускатися цілі речення і навіть абзаци. А. А. Вейзе визначає наступні дії реферативного перекладу: дію по виділенню ключових фрагментів; дію з повного або часткового перефразування частини виділених ключових фрагментів, дію з узагальнення смислових частин та їх трансдукції на рідній мові; дію по викладенню отриманого ряду трансдуктів за умови введення у новий текст перехідних елементів, що підказує логіка розвитку думки [4,с. 119].

Отже, аналіз науково-педагогічної літератури свідчить про необхідність  формування у студентів навичок визначення логічної структури тексту, міжмовного перекодування, згортання змісту тексту оригіналу та компресії мовних одиниць. Тому важливим завданням для ефективного навчання студентів реферативному перекладу стає підбір текстів з орієнтуванням на майбутню спеціальність студента та ретельне розроблення комплексу текстових вправ (перед читанням тексту та після), спрямованих на розвиток навичок орієнтування в змістовній структурі тексту (завдання на знаходження окремих частин тексту, де виділена основна думка, ставиться проблема або робляться висновки; на скорочення тексту, передачу його основної думки, реферування). З метою розвитку навичок міжмовного перекодування, згортання змісту тексту оригіналу та компресії мовних одиниць слід запропонувати такі завдання: визначення вставних речень чи слів в абзаці, вилучення повторів, перефразування декількох речень (або абзаців) одним реченням; угрупування однотипних фактів та їх узагальнення; здійснення повного чи часткового     перефразування частини виокремлених ключових фрагментів; використання лексичного, граматичного перефразування.

Навчання реферативному перекладу є важливим завданням для підготовки кадрів для будь-якої сфери професійної діяльності. Методично ефективно розроблений процес навчання реферативному перекладу підвищить  рівень  готовності  випускників  до професійної  діяльності, сприятиме формуванню іншомовної комунікативної компетенції фахівця на високому рівні.

Література:

•1.   Коваленко А.Я. Загальний курс науково-технічного перекладу. - Київ: "Фірма "ІНКОС", 2002. - 320с

•2.   Либерман Н.И., Фролова-Багреева Н.А., Кедрова М.М. Английский язык для вузов искусств. - М. : Высшая школа, 1989. - 463 с.

•3.   Новиков А.И. Реферативный перевод научно-технических текстов / А. И. Новиков, Н. М. Нестерова, Ю. В. Ванников - АН СССР, Ин-т языкознания. -  М. : Наука, 1991. - 146 с.

4. Вейзе А.А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста: Учеб. пособие. - М. : Высш. шк., 1985. - 127 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>