XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. пед. наук, Жосан О.Е. ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК У ШКОЛІ: ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ

Канд. пед. наук Жосан Олександр Едуардович,

Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

імені Василя Сухомлинського

ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК У ШКОЛІ: ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ

Сьогодні немає єдиної точки зору на роль і місце електронних засобів навчання в педагогіці, зокрема у дидактиці. Без сумніву, електронні посібники мають свою специфіку й особливе становище в системі засобів навчання. Проте, на мою думку, ця специфіка не є настільки значною, щоб бути підставою для їх відокремлення від системи шкільної навчальної літератури, що склалася й функціонує в нашій країні. Більше того, уважне вивчення усіх властивостей електронних посібників дозволяє стверджувати, що на них поширюється переважна більшість вимог, які висуваються до сучасної навчальної літератури на паперовому носії. Отже, проблеми створення, експертизи та застосування електронних посібників доречно віднести до кола проблем сучасного підручникознавства.

Сучасні електронні посібники розробляються за допомогою технології мультимедіа, що виникла на початку 90-х рр. ХХ ст. на стику багатьох галузей знань. У світі спостерігається тенденція до більш широкого використання комп'ютерних технологій для навчання та розвитку як учнів загальноосвітніх навчальних закладів, так і дітей дошкільного віку. При цьому велику увагу, на думку вчених, слід приділяти проектуванню інтерфейсів, створенню інтегрованого розвивального предметного середовища, де електронний посібник найбільш природно поєднуються з іншими дидактичними засобами та методами. Потрібно також розуміти особливості психології розроблення дитячих навчальних програм та їх відмінність від комерційних комп'ютерних ігор [7; 10]. Методично правильне використання комп'ютерних технологій позитивно впливає на загальний рівень педагогічного процесу та рівень розвитку учнів  [1; 2; 8].

В електронному посібнику, незалежно від типу, застосовується принцип квантування, тобто навчальний матеріал ділиться на розділи, які так само - на модульні кадри з текстовою складовою та візуалізацією. Кожен модуль складається з теоретичного блоку, контрольних запитань з теорії, вправ і тестів, контекстної довідки тощо. Між собою модулі пов'язані гіпертекстовими посиланнями, щоб учень за принципом розгалуження міг оперативно переходити від одного модуля до іншого. Електронний підручник містить також різноманітний ілюстративний матеріал.

Електронний посібник - це програмний засіб, що надає можливість спрямувати діяльність дитини на досягнення певної дидактичної мети в різних, зокрема й ігрових, формах. Результати комплексних досліджень [1-5; 9] стали науковою основою для створення в Україні електронних посібників, які умовно можна розподілити на три групи: 1) навчальні посібники, що сприяють засвоєнню матеріалу програми; 2) розвивальні ігрові посібники, що сприяють пізнавальному розвиткові учнів і спонукають їх до самостійної творчої діяльності; 3) посібники з діагностичними вправами, що застосовуються для виявлення рівня розвитку в учнів розумових здібностей, пам'яті, уваги, які в основному використовуються фахівцями для рішення специфічних задач, зокрема в процесі роботи з обдарованими учнями та у корекційній педагогіці.

Особливістю розвивальних і навчально-ігрових комп'ютерних посібників, які сьогодні набувають значного поширення, є те, що в ролі одного з гравців виступає комп'ютерна програма. Мета у навчальній грі має подвійний зміст: 1) ігровий - одержання учнем винагороди; 2) навчальний - придбання знань та формування й розвиток умінь у процесі діяльності за заданими правилами.

Формулюючи дидактичні можливості електронного посібника, слід зазначити, що можливості використовувати гіпертекст, анімацію, аудіо-візуальні матеріали створили принципово нові підходи до побудови структури й змісту електронного посібника та до методики його застосування у навчально-виховному процесі [6, с. 90]. Останнім часом з'явилося нове покоління електронних посібників, розроблених спільно програмістами, педагогами і психологами, що враховують вікові особливості дітей, закономірності їх розвитку, виховання і навчання. Такі комп'ютерні ігри-заняття складаються з пояснення (визначенні мети та установки на гру), гри на комп'ютері (основна частина), аналізу гри, оцінки результатів і способів їх досягнення, зняття напруги (заключна частина).

Електронні посібники відрізняються між собою за змістом і структурою, але мають спільні риси: вони включають як віртуальний світ, в якому є місце дитині з різноманітними сюжетними схемами поведінки, так і певний набір завдань, вправ або тестів.

Вчені вважають, що кожний електронний посібник, незалежно від його змістового наповнення й типології, повинен відповідати певним вимогам, а саме: оптимальному забезпеченню взаємодії оператора з комп'ютером; досягненню мети і завдань навчання; адаптації до індивідуальних особливостей суб'єктів навчання; проблемному поданню матеріалу завдань; спрямованості на інтенсивне керування процесом пізнання. Крім того, при застосуванні електронних посібників необхідно враховувати такі чинники: ступінь відповідності інформаційного і технологічного забезпечення посібника навчальній програмі з даного предмета; позитивність впливу мотиваційних орієнтацій на формування в дітей знань та вмінь більш високого рівня; варіативність індивідуалізованих і диференційованих навчальних завдань; інтенсивність використання інноваційних методів навчання [7].

Сьогодні існують, принаймні, три підходи до застосування комп'ютера в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, а саме: 1) формування у дітей певних навичок роботи з ним; 2) застосування комп'ютера як засобу навчання; 3) використання комп'ютера як засобу розвитку пізнавальних процесів (мислення, уява, пам'ять, мовлення) [3; 9].

Можна сформулювати такі дидактичні вимоги до електронних посібників, що використовуються в навчально-виховному процесі:

1. Відповідність основним дидактичним принципам: системності, індивідуалізації, доступності та наочності.

2. Відповідність віковим та психофізіологічним особливостям учнів.

3. Спрямованість на формування й розвиток умінь самостійно здобувати інформацію та працювати з нею.

4. Наявність різних видів інформації, що підлягає засвоєнню.

5. Спрямованість на формування й розвиток в учнів образного, логічного та критичного мислення.

6. Організація постійного зворотного зв'язку в процесі виконання завдань: реагування програми на відповіді учня (повідомлення про правильність (неправильність) відповіді, підказка, тренування тощо).

7. Чітко визначений тип програми за відповідними показниками (ігрова, навчальна, навчально-ігрова, контрольна та ін.).

8. Наявність адаптованої до віку учнів системи контролю знань.

Мінімальні системні вимоги до комп'ютера для використання електронного посібника такі: операційна система Windows XP / 2003 /; процесор частотою 1000 MHz; оперативна пам'ять: не менше 512 МБ; клавіатура, мишка [2].

Впровадження електронних посібників у навчально-виховний процес доцільно проводити у три етапи, кожен з яких (стимулюючо-підготовчий, настановно-дослідницький, самостійно-дослідницький) має своє завдання, мету і  відповідну структуру [10].  Не можемо не погодитися також із дослідниками [3; 9], які рекомендують із гігієнічної та дидактичної точок зору обмежувати дидактичні можливості електронних навчальних і навчально-ігрових посібників використанням їх, головним чином, на етапах повторення, систематизації, узагальнення матеріалу, поглиблення і розширення знань. Важливим є те, що комп'ютерні програми не замінюють, а доповнюють усі традиційні форми занять, природним шляхом залучають дітей до набуття навичок роботи з інформаційними технологіями, до оперування знаковими формами мислення [3; 8].

Електронний навчально-ігровий посібник, хоча і має усі основні властивості електронного підручника, проте, відрізняється від нього у структурі та способі використання. В будь-який розділ електронного підручника, в більшості випадків, можна увійти та вільно вийти із нього. У навчально-ігровому посібнику учня не пропустять на другий рівень, доки він не пройде першого. Крім того, на кожному рівні існує певна послідовність руху, є такі блоки, яких не можна обминути. Це створює певні дидактичні та методичні особливості використання навчально-ігрових посібників.

Сьогодні цей засіб використовується переважно у таких видах діяльності:

•-   індивідуальна (групова) робота на уроці;

•-   самостійна позакласна (гурткова або домашня) робота.

Окремі вчителі використовують електронні посібники в процесі фронтальної роботи на уроці (як наочність), але це швидше виняток із правил, оскільки цей засіб створено саме для самостійної роботи учнів.

У процесі використання посібників в учнів у тій чи іншій мірі задіяна значна кількість аналізаторів (зоровий, слуховий, руховий, тактильний). Враховуючи також те, що у змісті кожного електронного посібника з будь-якого предмета обов'язково є позапрограмовий матеріал та завдання підвищеної складності, його доцільно застосовувати в роботі з розвитку здібностей та обдарувань учнів.

Проте, слід пам'ятати, що електронний посібник може бути лише доповненням до інших засобів навчання, а вчитель має залишатися центральною фігурою в організації навчально-виховного процесу як на уроці, так і в позакласній, зокрема самостійній, роботі учнів.

Література:

1. Биков В.Ю. Підвищення значущості інформаційно-комунікаційних технологій в освіті України / В.Ю.Биков // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 1. -  С. 28-33.

2. Бігич О.Б. Результати апробації мультимедійного електронного посібника «Планування уроку англійської мови в початковій школі» / Бігич О.Б. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.rusnauka. com/20.

3. Волинський В.П. Інформаційні функції, роль і призначення електронних підручників / Волинський В.П., Красовський О.С. // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. - Вип. 10. - К. : Ін-т педагогіки НАПН України, 2010. - С. 113-120.

4. Гриценчук О.О.  Електронний підручник і його роль у процесі інформатизації освіти  / О.О.Гриценчук // Інформаційні технології і засоби    навчання. - К. : Ін-т засобів навчання АПН України, 2005. - С. 255-261.

5. Дудка В.  Електронний підручник: становлення феномену та проблема типологізації понять  / В.Дудка, Л.Дудка // Історія в школах України. - 2009. - № 6. - С. 43-46.

6. Жук Ю.О. Шкільні підручники на електронних носіях: логіка апаратних засобів і логіка педагогічних способів / Ю.О.Жук // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. - Вип. 10. - К. : Ін-т педагогіки НАПН України, 2010. - С. 86-92.

7. Іванова С.М. Вплив комп'ютерних ігор на формування елементів логічного мислення у дітей старшого дошкільного віку [Електронний режим] / С.М.Іванова - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em2/content/07ismaps.html.

8. Кузбит І.М.  Створення та використання електронних посібників у навчальному процесі  / І.М.Кузбит // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2009. -
№ 1. - С. 18-20.

9. Мадзігон В.М. Дидактичні вимоги до електронних підручників / В.М.Мадзігон // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. - Вип. 10. - К. :  Ін-т педагогіки НАПН України, 2010. - С. 4-7.

10. Новикова Н.В. Дослідно-експериментальна робота із впровадження методики формування пізнавального інтересу підлітків на уроках музичного мистецтва засобами мультимедійних технологій [Електронний режим] / Н.В.Новикова. - Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/12/%20statti/novikova.htm.

Е-mail: sasha1@host.kr.ua


Комментариев: 5 к “канд. пед. наук, Жосан О.Е. ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК У ШКОЛІ: ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ”

 1. Надія Василенко:

  Посібник Жосана О.Е. є своєчасним і актуальним. Особливістю посібника є, що вин представляє розвивальний і навчально-ігровий комп'ютерний посібник, які сьогодні набувають значного поширення, є те, що у дидактичної ролі одного з гравців виступає комп'ютерна програма.
  Посібник рекомендується для впровадження в організації навчального процесу як в закладах вищій та середньої освіти та може бути рекомендован до друку.

 2. Олена:

  Даний вид роботи показує високий рівень зацікавлекності як вчителя у подачі матеріалу, так і учня у його сприйнятті. Дуже цікаво, дякую за гарний матеріал.

 3. Ентова Наталія:

  Дякуємо Вам, ви розглянули дуже цікава, актуальне питання.

 4. Світлана Олексіївна:

  Дякую за підняття такої актуальної на данний момент проблеми, зокрема залучення комп'ютерних ігор як таких до навчально-виховного процесу.

 5. Людмила Назаренко:

  Вважаю, що електронні посібники - значна допомога для вчителя. Користуючись інформацією, учитель здатен конструювати урок будь-якого типу самостійно.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>