XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. педаг. н. Ярошинська О.О. МОДЕЛЮВАННЯ УСПІХУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧЕМ

Кандидат педагогічних наук Ярошинська Олена Олександрівна
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

МОДЕЛЮВАННЯ УСПІХУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧЕМ

Сучасні гуманістично-орієнтовані тенденції розвитку педагогічної думки потребують трансформації ролі викладача ВНЗ з транслятора готових знань в організатора процесу утворення знань, організатора власне своєї та навчальної діяльності студентів. Тому сьогодні мистецтво успішного педагога - здобуття умінь моделювати насамперед власний успiх. Думка про те, що лише успiшний педагог може виховати успiшну особистiсть, не викликає сумнівів. В нашому дослідженні ми вирішили привернути увагу до питання – як стати успішним педагогом?
Сучасна педагогiка розробляє положення успiху у двох напрямах: перший пов'язаий iз обгрунтуванням технологiй успiшного навчания дiтей; другий напрям opiєнтyє на програмування життєвого успiху дорослих. Педагог у своїй професiйнiй дiяльностi може поєднати цi два напрями. Для цього вчитель може розробити власну програму, зорiєнтовану на успiх за такими напрямами: 1) розвиток iнтелекту; 2) формування професiйних yмiнь (як ефективно (успiшно) ставити цiлi, вибирати методи i форми ix успiшного досягнення; умiння аналiзувати правильнiсть постановки цiлей, методiв ix досягнення); 3) самовиховання позитивно-успiшної особистостi (формування мотивацiї бути успiшним; розвиток волi, виховання впевненостi в досягненнi цiлей, формування соцiальних умiннь, тобто як успiшно спiлкуватися з учнями, колегами, друзями).
Б.Трейсi у книзi «Програмування життевого успiху (психологiя досягнення)» визначає три закони людської психiки, якi моделюють успiх: закон контролю, який стверджує, що людина почуває себе гармонiйно залежно вiд мiри самостiйностi контролю власного життя; закон випадковостi - все, що з нами вiдбувається, має випадковий характер, отже, невдало плануючи, людина планує невдачу; закон причини i наслiдку, що припускає необхiднiсть пiзнання причини успiху й руху в цьому напрямi. Iснують, на думку Б.Трейсi, ще й додатковi закони: закон вiри - все те, у що ми вiримо, стає реальнiстю; закон експлектацiй - усе, на що ми з впевненiстю очiкуємо, стає нашим самореалiзуючим пророцтвом [3, 8].
В Iнститутi головного мозку Росiйської академiї наук групою вчених пiд керiвництвом провiдного молекулярного бiолога П.Горяєва проводяться дослiдження, які дали змогу зробити такі висновки: молекули ДНК сприймають людську мову, пiд впливом якої молекули, вiдповiдальнi за спадковiсть, змiнюють свою форму i структуру. Отже, кожна людина cвoїм мовленням впливає на власну життєву програму. Як використати результати даних досліджень?
Для того, щоб оволодiти умiннями управляти змiстом думок для своїх цiлей, психологи рекомендують виконувати таку вправу на змiну змiсту cвоїх думок: 1. Вiзьмiть у руки книжку i почнiть її читати. Продовжуйте читати, утримуючи сюжет у головi, водночас спробуйте думати ще про щось. 2. Кожного разу, коли ви будете робити цю вправу, утримуйте думку, що виникла у вас. 3. Коли змiст думки осмислено, не втрачаючи його, одразу ж силою разуму продовжiть сюжет. 4. Навчiться продовжувати змiст думки i закiнчувати його. 5. Вiзьмiть для вправи нову думку. Не перериваючи її змiст, iншою думкою створiть будь-який iнший сюжет, не схожий на попереднiй. 6. Перервiть змiст cтapoї думки i переходьте до створення змiсту нового сюжету, доведiть його до логiчного завершення. 7. Згадайте неприємну icторiю з вашого життя. Потiм пригадайте щасливу. Збережiть у пам'ятi змiст цих двох думок. 8. Переживайте неприємну iсторiю. Iншою думкою одразу ж нашаровуйте щаслиивi спомини. Перервiть негативнi переживання і переведiть думку тiльки на позитивну тему. Не дозволяйте розуму повертатися до минулого неприємного спогаду. Придумуйте наперед сценарiї з позитивним змiстом. [1, 531-533].
У книжцi О.Романовського, В.Михайличенко «Фiлософiя досягнення успiху» пропонується технологiя вироблення емоцiйної стiйкостi i вiдчуття щастя. Познайомтеся з елементами даної технології і дiєво застосуйте її: намагайтеся асоцiювати тiльки з приємними вiдчуттями; використовуйте оптимальний рiвень мотивації, замiнiть негативне мислення на позитивне через: пiзнання себе шляхом самоспостереження; зосередженiсть i концентрацiю уваги на об'єктах роздуму; усвiдомлюйте, що нашi подразники (емоцiї) прямо залежать вiд мислення; домагайтеся того, щоб кожен крок у досягненнi цiлi був приємним, не слiд забува:ги, що чим сильнiша потреба, то бiльша насолода при її задоволеннi; дозволяйте собi хоча б iнколи «впадати в дитинство», уникайте слiв «Я не можу»; намагайтеся бути собою, але кращими; навчiться керувати природним «Я» за допомогою позитивного мислення; уява про себе - це те, що формує нашу спрямованiсть на успiх чи поразку; перш, нiж змiнитися, нам необхiдно побачити себе в новiй ролі [2, 362].
Проте вчителеві також необхідно здійснити самодiагностику мотивацiї успiху в професiйнiй дiяльності та його самооцiнку. Здiйснти дiагностику можна за методикою А.О.Реана «Тест мотивації успіху та невдач» та методикою вивчення самооцінки за допомогою процедури ранжування [3, 92-93]. Та на основі результатів проведення цих методик можна розробити власну програму, орієнтовану на успiх, зокрема у професійній діяльності.
Отже, щоб задовольнити нові потреби, головною метою освіти і виховання повинен стати розвиток успішної особистості, формування її інтелектуальної й духовної культури. Такий стиль виробляється лише під час співпраці та взаємодії двох успішних сторін – успішного педагога та успішного студента, де успіх другої сторони визначається успіхом першої.
Література:
1. Науменко Г.М. Тайны сознания. Путь к здоровью. - М., 2002. – 630 с.
2. Романовский А.Г., Михайличенко Б.Е. Философия достижения успеха: Учебное пособие. Харьков: НТУ «ХПИ», 2003. – 691 с.
3. Скрипник М. Мистецтво бути педагогом: Зб. тренінг. занять.- К. : Вид. дім «Шкіл світ» : Вид. Л.Галіцина, 2006. – 112 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>