XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. педагог. наук, Данченко І. О. АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ

кандидат педагогічних наук, доцент Данченко Ірина Олексіївна

Харківський національний технічний університет сільського господарства

ім. Петра Василенка

АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ

Постановка проблеми Організація навчально-виховного процесу у вищих аграрних навчальних закладах (далі ВАНЗ) має свої особливості, які зумовлені метою, змістом і характером діяльності студентів і залежить від «активного пристосування індивіда до середовища, що змінюється, за допомогою різних соціальних засобів» [2].

Успішна адаптації студентів до навчально-виховного процесу ВАНЗ  впиває на особистісне самовизначення, формування системи ціннісних орієнтацій, ґрунтовність привласнених кожним соціальних норм, процес становлення і розвитку особистості, її професійного і соціального зростання.

Аналіз попередніх досліджень У науковій педагогічній та психологічній літературі представлені глибокі праці з питань адаптації, зокрема і до умов навчання у вищих навчальних закладах (П.Анохін, П.Афанасьєв, І.Кон, Д.Андреєв,  П.Просецький, О. Борисенко, А.Захаров, О.Мороз та ін.).

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми Однак питання адаптації студентів ВАНЗ до навчально-виховного процесу як фактор формування соціальної зрілості залишаються недостатньо розглянутими.

Мета нашої статті полягає в тому, щоб розглянути деякі особливості організації навчально-виховного процесу студентів на етапі адаптації  їх до умов ВАНЗ як фактор формування соціальної зрілості.

Виклад основного матеріалу  Початковою ланкою формування соціальнозрілої особистості є процес адаптація студентів до навчально-виховного процесу ВАНЗ  і розглядається нами як багатогранний процес пристосування до нового соціального статусу.

Соціальна зрілість студентів - придбане інтегративне особистісне утворення (досвідченість суб'єкта у певній життєвій сфері (І.Д. Бех [1, 56])), яка передбачає здатність гнучко орієнтуватися,  бути психологічно готовим до нових соціальних умов, а також можливість ефективно взаємодіяти з соціальним середовищем в системі міжособистісних відносин, є інтегральним показником особистісного розвитку, яке  впливає на саморегуляцію поведінки і проявляється у соціальній активності, відповідальності, самовизначеності.

Ефективна організація процесу адаптації студентів першого курсу до навчально-виховного процесу ВАНЗ залежить від системи навчально-виховної роботи зі студентами в адаптаційний період.

Для цього передбачено: попереднє вивчення особовостей особистісного розвитку студентів першого курсу із наступним урахуванням у навчально-виховній роботі індивідуально-психологічних і особистісних якостей; розробка програми психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу, яка уточнюється та доповнюється згідно з результатами дослідження особистості студентів першокурсників; виявлення особливостей адаптації студентів,  попередження виникнення явищ дезадаптації студентів, розробка конкретних рекомендацій педагогічним працівникам з надання допомоги в питаннях виховання, навчання і розвитку студентів.

У якості методів дослідження вибрано анкетування, бесіди, тестування, експериментальне дослідження, вивчення результатів діяльності студентів, інтерв'ю тощо, яке здійснюється співробітниками психологічної служби ВАНЗ.

А.Петровський наголошує на тому, що  поведінка особистості залежить від мотивації дій та вчинків людини, її інтересів, переконань і психологічних установок. Тобто від «готовності діяти певним чином, що призводить до побудови або зміни способу та характеру поведінки, сприйняття і спілкування» [2, 353]. Отже, впливати на будь-яку поведінку особистості, змінюючи її, можна тільки завдяки впливу на її внутрішні регулятори, які закріплені «в трьох сферах особистості: когнітивній, емоційно-оцінній, поведінковій" [2, 359]. З метою ефективної адаптації студенів до умов навчально-виховного процесу ВАНЗ необхідно розробити систему заходів, які враховують формування і розвиток особистісних сфер студентів першого курсу.

Перший напрямок роботи щодо адаптації студентів до навчально-виховного процесу ВАНЗ пов'язаний з пізнавально-інформаційним пристосуванням студентів до нового оточення, структури вищої школи, змісту навчання, традицій, своїх обов'язків.

Завдання цього напрямку допомогти студентам-першокурсникам призвичитись до нової системи навчання, нового способу життя,  підготуватись до першої зимової сесії, утворити новий динамічний стереотип.

 Другий напрямок адаптації відображає процес внутрішньої інтеграції (об'єднання) групи студентів-першокурсників та інтеграцію цієї групи зі студентським оточенням в цілому.

У цьому контексті основним завданням цього напрямку є прийняття індивідуумом норм і цінностей нового соціального середовища, форм соціальної взаємодії, які склалися, формальних і неформальних зв'язків, а також форм начальної та виховної діяльності.

Наступний напрямок адаптаційної діяльності торкається проблеми підготовки до нових форм і методів учбової роботи у вузі і відображає, в першу чергу, інтелектуальні можливості студентів-першокурсників.

Крім того, процес адаптації залежить від певної особистісної позиції першокурсників стосовно навчання у вузі. Активна особистісна позиція дає можливість студентові не тільки ефективно пристосовуватись до умов закладу, а й впливати на середовище, перетворюючи його.

Основні напрями цієї роботи, на наш погляд, мають бути пов'язані зі стимуляцією розвитку особистісних якостей (самостійність, відповідальність, інтегрованість, критичність, керованість пізнавальної та емоційної діяльності тощо), а також формування чіткої особистісної позиції на основі розвиненої системи ціннісних орієнтацій відносного себе, інших, суспільства та природи.

Як відомо, адаптація студентів відбувається як двосторонній процес - об'єктивний, що включає в себе зміни статусних характеристик деяких аспектів способу життя, і суб'єктивний - як зміна соціально-професійних позицій. Відмінними рисами соціально-професійної позиції можна вважати наступну суперечність: орієнтацію на себе, самонадійність, суб'єктивізм і радикалізм думок і оцінок, і водночас неготовність і невміння самостійно розв'язувати проблеми, які виникають. Усе це ще раз нагадує про важливість психолого-педагогічної допомоги та етичного керівництва процесом адаптації.

Необхідно підкреслити, що на процес адаптації студентів впливає низка факторів, головними з яких є гарні побутові умови, цікаве дозвілля, бажання і вміння свідомо долати труднощі й проблеми адаптаційного періоду, задоволення навчальним процесом і соціальним оточенням, чітка соціальна позиція, а також розвинена системи персоніфікованих ціннісних орієнтацій.

Висновок  Ефективне формування соціальної зрілості особистості у навчально-виховному процесі на етапі адаптації  студентів до умов ВАНЗ відбувається за умови раціональної організації начально-виховної діяльності.

Перспективним напрямком подальшої роботи вважаємо організацію навчально-виховного процесу студентів ВАНЗ щодо діяльності спрямованої на самоідентифікацію та самоактуалізацію особистості як фактору формування соціальної зрілості.

Література:

•1.  Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн.- Кн.1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. - К.: Либедь,  2003. - 280 с.

•2.  Краткий словарь по социологии / А.С. Айзикович и др. - М. : Политиздат, 1988. - 477 с.

•3.  Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология. Учебник для студентов высш. учеб. заведений. - М.: Изд. центр «Академия», 2002. - 512 с.

•4.  В.В. Радул Соціально-професійне становлення особистості:/Монографія/ За ред. В.В. Радула.- Кіровоград: Імекс ЛТД, 2002.-263с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>