XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. педагог. наук, Дем’яненко О. Є. КРОСКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК АСПЕКТ СОЦІОПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

кандидат педагогічних наук, Дем'яненко О. Є.

доцент кафедри іноземних мов                  

Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

КРОСКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК АСПЕКТ СОЦІОПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

         У сучасному світі спостерігається тенденція до поглиблення міжнародних контактів у різних сферах життя, що визначає необхідність звернення до проблем кроскультурної комунікації. Дослідники вказують насамперед на зміну статусу навчальної дисципліни "Іноземна мова" з точки зору її культурологічної функції, оскільки мова - не тільки "джерело комунікативної діяльності, але й засіб пізнання, формування і передачі думки, вираження почуттів, емоційних станів людини, засіб реалізації усіх потреб освіченого народу" [1].

         Розвиток Болонського процесу є інструментом гармонізації систем вищої освіти і може бути взаємовигідним способом формування єдиного європейського ринку висококваліфікованої праці та вищої освіти. Система отримання і передачі знання про навколишній світ, норми поведінки і способи адаптації студентів до навколишнього соціального середовища повністю залежать від розвитку кроскультурних комунікаційних процесів. У процесі кросскультурних комунікацій відбувається відбиття соціальних норм і цінностей у свідомості людей, що призводить до реальних наслідків на основі осмислення отриманої інформації. Глобалізація в кроскультурних комунікаціях виражається в розширенні культурних контактів, запозиченні культурних цінностей.
         Адекватна сучасним реаліям соціокультурна та професійна соціалізація студентства можлива засобами здійснення комунікації різних культурних форм, що істотно збагачують свідомість суб'єкта, розкривають та активізують його потенціал ефективної соціалізації. Отже, необхідно використання живого досвіду взаємодії носіїв різних культур, пошуку глибинних підстав реальної кроскультурної комунікації молоді, як одного з базових умов відтворення потенціалу нашого суспільства як глобальної соціокультурної системи.

         Безперечно, міжкультурна освіта ґрунтується на базовій культурі особистості, оскільки саме вона, як комплекс знань, умінь, якостей, звичок, ціннісних орієнтацій, і дозволяє людині жити в гармонії як із загальнолюдською та своєю національною культурою, так і з культурою інших народів. Базові компоненти культури особистості включають духовну культуру (художню, естетичну, світоглядну, віросповідання); соціальну культуру (правову, економічну, політичну, основи наукових знань); екологічну культуру (культуру природи, фізичну культуру). Природно, що через усі ці аспекти культури проходять мовна, етична та комунікативна культури, без яких немислима людська особистість [2].

         Основною особливістю соціопрофесійного становлення сучасного студентства є розвиток його комунікативного потенціалу та комунікативної компетенції за допомогою нових інформаційних технологій. Інформація та кроскультурна комунікація набувають самостійного існування і також відіграють певну роль в соціопрофесійному становленні майбутніх фахівців.

         Участь у програмах культурного обміну студентів є одним з найдоступніших засобів реалізації кроскультурних комунікативних потреб сучасного студентства. Участь у таких програмах дозволяє студентам розширити кругозір, підвищити свій загальнокультурний рівень. Як наслідок, на початку професійної діяльності студенти на практиці можуть застосувати отримані навички та вміння, що дозволить досягти їм успіху в професійній сфері.

         Основним змістом поняття "кроскультурна комунікація" у сфері соціопрофесійного становлення студентів стає рішення суб'єктами-носіями різних культур загальних проблем через реалізацію міжнародних академічних програм. Сутність кроскультурних комунікацій полягає в інформаційному обміні між суб'єктами-носіями різних форм і рівнів соціальності з метою взаємного збагачення і розвитку в інтересах як особистості, так і суспільства в цілому.

         На жаль, сьогодні поки що відсутні дієві механізми управління даними процесами: механізми, здатні забезпечити системну ефективність комунікаційних зв'язків різних суб'єктів на кроскультурному рівні з метою реалізації соціокультурних, професійних та матеріальних потреб, а так само з метою адекватного сучасним реаліям відтворення інтелектуального потенціалу суспільства в цілому.

         У становленні загальної концепції розвитку кроскультурних комунікацій та окремих програм академічної мобільності основним моментом є питання ведення єдиної державної політики в освіті, науці, інноваційній та економічній сферах, а міжкультурна співпраця повинна бути одним із значущих інструментів її реалізації.

         Отже, ефективне соціопрофесійне становлення студентів неможливе без процесу інтеграції вищої школи України у світову систему освіти та науки в рамках концепції модернізації української вищої професійної освіти. Іноземна мова є одним з основних інструментів виховання особистостей студентів, що володіють загальнопланетарним мисленням. Вивчаючи іноземну мову та іншомовну культуру, студенти отримують можливість розширити свій соціокультурний простір, а також культурно самовизначитися, тобто прийти до усвідомлення себе як культурно-історичних суб'єктів у спектрі культур країни як рідної, так і виучуваної мови.

Література:

1. Василюк А.В. Професійно-педагогічна підготовка вчителів у Польщі (1989 - 1997 рр.) / А.В. Василюк: Автореф. дис... канд. пед. наук. - К., 1998. - 21с.

2. Рот Ю., Коптельцева Г. Межкультурная коммуникация: теория и тренинг / Ю. Рот, Г. Коптельцева. - М., 2006. - 350 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>