XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. педагог. наук, Койчева Т. І. ОСОБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УНІВЕРСИТЕТІВ

кандидат педагогічних наук, доцент Т. І. Койчева

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

ОСОБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УНІВЕРСИТЕТІВ

Характеризуючи особливості розвитку вищої школи на сучасному етапі, учені і практики підкреслюють, що вона натрапила на виклики, які впливають на зміну ціннісних орієнтацій традиційної академічної культури. До цих викликів належать: нова інформаційна культура, що формується в умовах економіки, ґрунтованої на знаннях; включення підприємницької функції в діяльність ВНЗ і появ концепції підприємницького університету; посилення конкурентної боротьби на внутрішньому та міжнародному ринках наукових і освітніх послуг [1, 2, 3].

Особливо відзначається, що розвиток вищої освіти проходить в умовах формування суспільства знань, у якому головним чинником і ресурсом виступає фундаментальне знання, а його обмін та практичне використання стає основою духовного й матеріального багатства [3, 4, 5]. Процеси глобалізації та інтернаціоналізації, які сприяють створенню світового освітнього простору і світового ринку освітніх послуг, призводять до того, що знання перетворюється на товар, «з'являється можливість капіталізації знання». Таким чином, вироблене університетом знання стає певним продуктом у вигляді результатів досліджень, технології їх застосування в соціальній і комерційній сферах, випуску висококваліфікованого персоналу, академічних програм, що приносять прибуток за рахунок стягування плати за навчання і т. д. [4, 5].

Проекцією тих змін, які відбуваються в сучасному вищому навчальному закладі, стає корпоративна культура університету. Її наявність і загальна тенденція відбиває цінності організації, її рушійні сили. Кожен співробітник університету, незалежно від того, чи має він стосунок до його академічного складу чи є співробітником допоміжних служб, є носієм корпоративної культури. Корпоративна культура дає можливість співробітникам ідентифікувати себе з установою вищої професійної освіти, успішно адаптуватися до системи норм і цінностей ВНЗ новим співробітникам, формує стандарти поведінки людей, відповідальність за їх дотримання.

Практикою і науковими дослідженнями доведено, що корпоративна культура дозволяє без адміністративного натиску, природним чином відбирати найбільш ефективні для досягнення місії університету внутрішньокорпоративні міжособистісні стосунки, які відповідають моделі поведінки персоналу; сприяє підвищенню репутації та іміджу університету; дозволяє кожному членові педагогічного колективу самостійно визначати можливість досягнення ним найбільшого успіху в підвищенні і власній репутації (як дослідника і як викладача), і ВНЗ у цілому. При цьому, за К. Камероном і Р. Куїнном, будь-яка організація впродовж свого розвитку проходить через чотири типи корпоративної культури - кланову, адхократичну, ієрархічну та ринкову [6].

Проте, за результатами проведеного нами дослідження, у педагогічних університетах України для корпоративної культури викладачів притаманна відсутність домінуючого типу: майже однаковою мірою (на рівні 24-26%) вона представлена всіма чотирма типами [7].

Оптимізація діяльності університетів і їх подальший розвиток потребує більш детального аналізу морально-психологічних чинників, які впливають на створювану ними продукцію. Це буде виявлено у подальших наших дослідженнях.

Література:

1. Налетова И. В. Структура корпоративной культуры современного университета / И. В. Налетова // Вестник Тамбовского Университета.- Серия Гуманитарные науки .- Вып.12(92). - 2010. - С. 12-18.

2. Тюнников Ю., Мазниченко М. Корпоративная культура как фактор конкурентоспособности вуза / Ю. Тюников, М. Мазниченко // Высшее образование в России. - 2005. - № 10. - С. 69.

3. Яблонскене Н. Л. Корпоративная культура современного университета / Н. Л. Яблонскене // Университетское управление. - 2006. - № 2 (42). - С. 8-15.

4. Беляев А. Корпоративная культура университета: от теории к практике / А. Беляев // Высшее образование в России. - 2007. - № 11. - С. 62- 70.

5. Прохоров А. В. Соотношение корпоративной и академической культур университета / А. В. Прохоров // Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки. 2010. - № 10 (90). - С. 179-184.

6. Камерон К. Диагностика и изменение организационной культуры / К. Камерон, Р. Куинн ; пер. с англ. под ред. И. В. Андреевой. - СПб. : Питер, 2001. - 320 с.

7. Койчева Т. І. Особливості корпоративної культури вищого педагогічного навчального закладу / Т. І. Койчева // Вісник Черкаського університету. 2012. - № 28 (241). - С. 49 - 55.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>