XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. педагог. наук, Ляшенко І.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРАВА

Кандидат педагогічних наук, Ляшенко Ірина Володимирівна

Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРАВА

України визначається у загальному контексті європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності західної культури: парламентаризм, права людини, права національних меншинств, лібералізацію, свободу пересування, свободу отримання освіти будь-якого рівня та інше, що є невід'ємним атрибутом громадського демократичного суспільства [1].

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що професійно важливими особистісними якостями можна вважати такі, наявність яких впливає на ефективність професійної діяльності фахівця.

Професійна підготовка визначається як система організаційних і педагогічних заходів, що забезпечує формування в особистості професійної спрямованості, знань, умінь та навичок.

І. Д. Бех підкреслює виняткову важливість оволодіння професією в житті кожної людини і стверджує, що, "виступаючи способом самоактуалізації особистості у соціально-схвалюваних видах діяльності, професійна діяльність водночас служить і одним із основних способів життєвого самовизначення". Але для того, "щоб трудова діяльність зайняла належне місце в ієрархії особистих цінностей, - продовжує вчений, - вкрай важливо, щоб з ранніх етапів допрофесійного становлення студенти почали рефлексію свого смислового простору, побачили його зв'язки з цілями і завданнями майбутньої професії, а також були включені в спеціально організовану роботу з розвитку своїх смислових орієнтирів" [2].

У дослідженні С.С. Сливки зазначаються належні вимоги, що висуваються майбутньому фахівцю-юристу, які доповнюють його правову культуру і створюють кодекс його професійної поведінки, стрижнем якої є внутрішнє веління службового обов'язок [3]:

- психологічні вимоги - знання психіки, психічних явищ людини, уміння користуватися психодіагностикою та психокорекцією у ході роботи;

- моральні та етичні вимоги - визначають засвоєння гуманістичних принципів моралі та вміння керуватися ними на практиці;

- естетичні вимоги - вино виражаються у засобах  спілкування, зовнішньому вигляді юриста, знання службового етикету та ін.);

- політичні вимоги - це  в першу чергу - знання політичної стратегії, тактики держави та політичних партій і рухів, бути політично активним та освіченим.

Отже, для створення умов формування належних професійних якостей майбутнього юриста слід враховувати багато чинників, пов'язаних між собою факторів впливу на розвиток професійно важливих особистісних якостей, які будуть необхідні у процесі професійної діяльності.

Література:

1. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес// Освіта України.2004.-№60-61.-С.7-11.

2.  Бех І. Д. Виховання сучасної вузівської молоді // Філософія освіти XXI століття: проблеми і перспективи: 3б. наук, праць. - К.: Знання. - 2000.-520 с.

3.  Сливка С.С.  Правове виховання працівників органів внутрішніх справ в сучасних умовах. - Львів, 1991. - 163 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>