XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. педагог. наук, Микитюк С. О. ДО ПИТАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ РЕСУРСНОГО ПІДХОДУ

Кандидат педагогічних наук, доцент Микитюк С. О.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

ДО ПИТАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ РЕСУРСНОГО ПІДХОДУ

Концепція ресурсного забезпечення професійної освіти визначає цей підхід інтеграційним базисом. В основу ресурсного підходу покладено принцип відповідності елементів освітнього процесу у вищому навчальному закладі, інноваційного змісту професійної освіти існуючим і необхідним ресурсам, без яких досягнення запланованих результатів ускладнено.

Відповідно до ресурсного підходу вибір видів ресурсів спрямований, передусім, на ефективну реалізацію як традиційних, так і нових вимог до елементів освітнього процесу, включаючи цілі і завдання, зміст, діяльність учителя, пізнавальну, практичну, пізнавальну, інфо-комунікативну, мовну, творчу діяльність, методологічні підходи і принципи дидактики і виховання, результати.

У зв'язку із цим, спостерігається ріст ціннісного аспекту професійної педагогічної освіти, високий ступінь толерантності педагогічних принципів, у результаті чого й виникає реальна можливість здійснювати множинність ініціативних освітніх проектів, що, у свою чергу, приводить до ряду фундаментальних наслідків, що формують ресурсну природу освіти, зокрема:

•1. професійна педагогічна освіта стає особистісно центрованою, коли напрямів розробки змістовно-методичного забезпечення модже бути стільки, скільки учасників освітнього процесу;

•2.  освіта набуває ознак цінносно-орієнтованої, етно-орієнтованої, науково-орієнтованим (технології в освіті визначаються по кількості культурно значимих орієнтирів);

•3.  освітні системи стають рівноцінними й рівнозначними, якщо вони повністю розкривають свої потенції (корекційно-реабілітаційна, адаптивна, класична академічна, професійна тощо. У сукупності різні напрями освіти будуть забезпечувати її якість.

•4.  результати освіти виявляються неоднозначними, різноманітними, іноді несподіваними й часто непорівнянними, тому що вони являють собою не щаблі збагнення істини - однієї єдиної й загальної, але різні культурні компетентності, не виконання з тієї або іншим ступенем точності фіксованого набору зразків, але побудова себе як мікрокосмосу культури й суб'єкта ініціативної активності.

Таким чином, ресурсний погляд на освіту припускає диференціацію, диверсифікацію, варіативність і інноваційність як сутнісні характеристики будь-якої освітньої діяльності.

Сьогодні важливо у стратегічному проектуванні модернізації професійної педагогічної освіти є створення принципово нових ресурсів, тобто умов для руху, ініціатив, активності, як усередині галузі, так і в суміжних сферах, формування інформаційно-методичного банку даних, що включає науково-обґрунтовану систему діагностики знань студентів, діяльності викладачів, освітньої політики установи, апробація й впровадження інноваційних освітніх технологій, освітніх проектів, надання допомоги в досягненні якісних результатів педагогічної діяльності педагогічних працівників усіх рівнів. Організація постійно діючих семінарів з актуальних питань педагогічних інновацій, досвіду експериментальної діяльності; навчання вчителів і наступне впровадження в практику роботи школи новітніх педагогічних і інформаційних технологій навчання; формування й постійне вдосконалювання навчально-методичного комплексу (аудіовізуальні засоби, дидактичний матеріал, програми, ІКТ); виявлення наступності в процесі нововведень, прогнозування результатів подальших розвідок.

Література:

•1.      Дебич М. Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі ХХІ століття / М. Дебич // Вища школа. - 2011. - N 5/6. - C. 47-56.

•2.      Кремень В. Г. Структурна модернізація освіти в контексті цивілізаційних змін / В.Г. Кремень // Педагогіка і психологія. - 2011. - N 2. - C. 5-13.

•3.      Кузь В. Г. Нова освітня парадигма. - нові освітні технології / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. - 2011. - N 2. - C. 28-35.

•4.       Лігум Ю. С. Якість освіти і новітні технології навчання в контексті інтеграції в європейський освітній простір / Ю.С. Лігум // Педагогіка і психологія. - 2011. - N 2. - C. 22. - 28.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>