XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. педагог. наук, Мірошніченко В.І. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Кандидат педагогічних наук, доцент

Мірошніченко Валентина Іванівна,

Національна академія Державної прикордонної  служби України імені Богдана Хмельницького,
м. Хмельницький

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ

ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Результати проведеного дослідження дали можливість сформулювати низку методичних рекомендацій щодо реалізації системи патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників.

Керівному складу ДПСУ для успішного удосконалення процесу патріотичного виховання курсантів-прикордонників доцільно:

Начальникам регіональних управлінь ДПСУ, командирам органів і підрозділів, їх заступникам по роботі з персоналом у планах роботи передбачати регулярне проведення нарад, семінарів, конференцій з обговорення стану патріотичної вихованості підлеглих, узагальнення передового досвіду здійснення патріотичного виховання, а також планування заходів, спрямованих на патріотичне виховання персоналу.

Під час розробки наказів і директив, у яких звертається увага на особисті та професійні якості офіцера, внести таке положення: рівень патріотичної вихованості відображати у службових характеристиках, а також при атестації офіцерів, використовуючи запропоновані в дослідженні критерії, показники та рівні патріотичної вихованості.

Передбачити в газеті "Прикордонник України", журналі "Кордон" рубрики матеріалів патріотичного характеру з можливими назвами:  "Виховуємо патріотів", "Прикордонні традиції", "Сторінки мужності", "Школа патріотизму".

Вишукати можливості для покращення навчально-матеріальної бази кафедр та відділів НАДПСУ, зокрема засобів інформаційного забезпечення (видання нових підручників, навчальних посібників, поповнення військово-професійною, історико-правовою, психолого-педагогічною літературою,  навчально-методичними матеріалами з педагогіки і психології, методики навчання і виховання військовослужбовців, забезпечення кіно-, фото-, відео- матеріалами, сучасними технічними засобами навчання та контролю).

Вивчити можливості централізованого збагачення науково-літературного фонду бібліотеки НАДПСУ патріотичною літературою.

Впровадити у програми навчання персоналу ДПСУ спеціальні курси за темами: "Патріотична культура прикордонника", "Патріотичні традиції прикордонного відомства".

Командирам органів та підрозділів, їх заступникам по роботі з персоналом, офіцерам виховних структур ДПСУ з метою підвищення виховної та стимулюючої ролі патріотичного виховання спланувати з урахуванням регіональних особливостей, традицій цих підрозділів роботу щодо відродження історико-культурних та господарських традицій українського козацтва та обговорити це питання на науково-методичних нарадах, комісіях, засіданнях методичних об'єднань, офіцерських зборах. У процесі роботи з відродження історико-культурних та господарських традицій українського козацтва науково-педагогічним колективам підрозділів і навчальних закладів необхідно поєднати досягнення сучасної педагогічної науки та традицій українського козацтва.

Командуванню, навчальному відділу, відділу по роботі з персоналом, науково-педагогічному складу НАДПСУ під час планування і організації навчально-виховного процесу рекомендується врахувати результати проведеного дослідження та використовувати різні форми  патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників:

у навчальний час;

у позанавчальний час;

через зв"язок з громадськістю та сім'єю 

Із цією метою необхідно:

На підставі розроблених у дисертації критеріїв оцінки рівня розвитку патріотичної вихованості курсантів під час професійного добору оцінювати та враховувати рівні патріотичної вихованості майбутніх курсантів з метою планування заходів щодо її удосконалення в процесі навчання в академії.

Видати навчальний посібник "Патріотичне виховання майбутніх офіцерів-прикордонників" для самостійної роботи курсантів щодо удосконалення рівня їх патріотичної вихованості. На кафедрі педагогіки та психології спланувати підготовку такого навчального  посібника.

Запропонувати розроблену систему патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників для використання у вищих навчальних закладах у тому числі відомчих вищих навчальних закладах військових формувань та правоохоронних структур України, також у навчальному центрі підготовки молодших спеціалістів ДПСУ (с. Оршанець Черкаської обл.), Великомостівському кінологічному навчальному центрі ДПСУ.

Розширити та поглибити патріотичну тематику науково-дослідної роботи. Очолити цю роботу може міжкафедральна науково-дослідна група за сприяння навчального відділу, працівників бібліотеки, центру культури та дозвілля НАДПСУ, представників громадськості, спілки ветеранів-прикордонників, спілки ветеранів Великої Вітчизняної війни, воїнів-афганців, місцевого осередку Українських козаків, діячів науки (істориків, педагогів, психологів, етнологів тощо).

Командирам підрозділів ДПСУ з метою підвищення виховної та стимулюючої ролі патріотичного виховання рекомендується забезпечити створення в кожному підрозділі класів патріотичного виховання (кутків патріотичного виховання), де мати матеріали щодо всіх напрямків та форм  патріотичного виховання курсантів, поєднати історію підрозділу з патріотичним вихованням, яке проводиться у ньому.

Для розвитку у командирів підрозділів та офіцерів виховних структур умінь і навичок патріотичного виховання необхідно у системі професійної підготовки розглядати такі основні питання:

сутність патріотизму сучасного охоронця кордону;

фактори, що впливають на процес патріотичного виховання курсантів;

особливості впливу соціального середовища як визначального фактору патріотичного виховання офіцерів-прикордонників.

Забезпечити ефективність роботи заступників командирів підрозділів по роботі з персоналом, а також офіцерів відділу по роботі з персоналом щодо розвитку патріотичної вихованості курсантів у підпорядкованих підрозділах.

Для начальників навчальних відділень та заступників командирів дивізіонів по роботі з персоналом ввести постійно діючі семінари з методики використання інформаційних можливостей занять та виховних заходів для патріотичного виховання курсантів, на яких передбачити вивчення таких питань:

рідна мова як важливий чинник патріотизму прикордонника;

керівництво та організація патріотичного самовиховання курсантів;

національно-культурні традиції українського народу та їх реалізація у навчально-виховному процесі академії;

традиції прикордонної служби.

Начальникам навчальних відділень та заступникам командирів дивізіонів по роботі з персоналом забезпечити умови та надавати всебічну допомогу для розвитку  самопізнання та патріотичного самовиховання  курсантів.

З метою більш ефективного формування умінь і навичок патріотичного виховання у майбутніх офіцерів-прикордонників пропонується під час стажування в органах та підрозділах ДПСУ активно вивчати й аналізувати досвід роботи і поведінки офіцерів, які віддають перевагу патріотичним засадам у своїй діяльності. Включити до планів стажування історико-краєзнавчу роботу та екологічні акції, інформаційні, народознавчі, шефські заходи.

Науково-педагогічному складу посилити спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток патріотичної активності курсантів шляхом внесення коректив у зміст навчальних планів і робочих програм, збагаченням занять даними аналізу практики та передового досвіду діяльності командирів, викладацького складу щодо здійснення завдань патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників.

Відділу по роботі з персоналом спланувати регулярне видання та впровадження узагальненого практичного досвіду патріотичного виховання майбутніх офіцерів Збройних Сил та правоохоронних структур України шляхом проведення науково-практичних конференцій, семінарів, занять з обговорення теоретичних і методичних аспектів проблеми патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників, систематичне видання відповідної науково-публіцистичної літератури.

Забезпечити зберігання культурно-освітніх експонатів, збагачення та оновлення фонду музею НАДПСУ матеріалами патріотичного спрямування, використовувати ці матеріали систематично і за призначенням.

Забезпечити тісну співпрацю керівництва академії з ветеранами Великої Вітчизняної війни, Держприкордонслужби, військових формувань України, праці, видатними людьми краю та України щодо вивчення та запозичення досвіду їх діяльності.

Таким чином, урахування розроблених методичних рекомендацій дасть можливість підвищити результативність заходів системи патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>