XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. педагог. наук, Омеляненко А. В. ЗАСОБИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЕМОЦІЙ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ДОШКІЛЬНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ»

кандидат педагогічних наук, доцент Омеляненко Алла Володимирівна

Бердянський державний педагогічний університет

ЗАСОБИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ  ЕМОЦІЙ  СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ  ВИВЧЕННЯ  КУРСУ «ДОШКІЛЬНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ»

Особливого значення в умовах розв'язання проблеми навчання педагогічного дискурсу набуває формування комунікативної компетенції майбутнього вихователя дітей дошкільного віку. Особливо суттєвою є роль комунікативної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти у процесі вивчення курсу «Дошкільної лінгводидактики», оскільки доречне, цілеспрямоване, дієве мовлення вихователя - це важливий засіб навчання дошкільників рідної мови. Дієвість мовлення вихователя на занятті забезпечується не тільки його аргументованістю, але й здібністю розвивати та підтримувати інтерес до емоційно-інтелектуального спілкування.

Дослідження Н.Менчинської, Г.Люблінської, С.Кулачківської, О.Кононко,  Я.Неверович,  А.Кошелєвої, О.Смирнової розкривають безсумнівне значення позитивного емоційного фону у засвоєнні дошкільниками знань про довкілля[3, c. 49]. Питання педагогічного мовленнєвого спілкування та вивчення процесів формування взаємодії дитини та дорослого висвітлено у дослідженнях І.Зимньої, І.Зязюна, Т.Ладиженської, О.Леонтьєва, М.Львова, Д.Макарової [1, 2]. Але необхідно зазначити, що у сучасній професійній підготовці майбутніх вихователів дітей дошкільного віку актуальною залишається проблема удосконалення емоційно-мовленнєвої культури студентів у процесі вивчення курсу «Дошкільної лінгводидактики», недостатньо уваги надається вивченню прийомів створення позитивної емоційної атмосфери на занятті в дошкільному навчальному закладі.

Гармонізація емоційно-інтелектуальної взаємодії забезпечується, на нашу думку, здатністю вихователя у мовленнєвій поведінці активізувати у дітей інтерес, здивування, емоцію здогадування, почуття гумору, впевненості. За допомогою означених емоційно-інтелектуальних стимулів відбувається встановлення складних психічних зв'язків, забезпечується сприйняття інформації, оптимізується процес навчання та підвищується його результативність, ефективність.

Емоційний фон доказового мовлення досягається через використання в ньому експресії, образності, засобів поетики, риторичних троп та фігур, фразових одиниць. Також важливими моментами забезпечення емоційності мовлення на вербальному рівні є інтонація, міміка, жести.

Засобами вираження інтелектуальних емоцій можуть бути як лексико-семантичні, так і словоутворювальні, морфологічні та синтаксичні одиниці.

На лексичному рівні - це слова, що позначають емоції: ось бачите який інтерес у вас викликало запитання «Чому сороку називають білобока?»; сьогодні у нас незвичайне заняття, я бачу здивування  у ваших очах, але зараз вам стане все зрозуміло.

Емоційно забарвлена лексика, яка актуалізує відповідні інтелектуальні стани дитини, виражається стилістично зафарбованими афіксами: так, складне питаннячко, діти; згадуйте, у вас голівоньки розумні.

Актуалізаторами емоційно-інтелектуальних станів на лексичному рівні є прислів'я, приказки, які вважаються маркерами пояснювального тесту, збуджують мисленнєву діяльність у створених емоціогенних ситуаціях. Прислів'я та приказки - це своєрідна емоційно-інформативна дидактика. Широко використовуються прислів'я та приказки в повсякденному житті. Тут завжди можна знайти привід для тієї чи іншої приказки. Наприклад, якщо хтось із дітей наговорив комусь грубощів, вихователь може використати прислів'я: «Слово може врятувати людину, слово може і вбити», «Рана загоїться, а лихе слово - ні». У бесіді після читання творів про добро, чуйність і щирість, можна використати такі прислів'я: «Як сам  добрий, то добротою і тобі відповідають», «Не радій чужому горю»,  «Світ не без добрих людей», «Людині потрібна людяність». Засобами вираження емоцій в педагогічному дискурсі є клас слів, що не мають предметно-понятійного значення, але завдяки яким передаються емоції - це вигуки. Діапазон емоцій, що передаються вигуками дуже широкий: радість, здивування, здогадування, досада. Дискурсивні маркери, до яких відносяться вигуки, використовуються в діалозі та виконують декілька функцій: позначати  прийняття адресатом ролі слухача, підтримувати окликами попередні висловлювання та сприймати зміст висловлювання як нову і цікаву інформацію: Ого! Я цього не знала. Нічого собі! Як цікаво.

На рівні синтаксису емоційно-інтелектуальні стимули можуть бути виражені емотивними реченнями, в яких  подається характеристика не тільки самих учасників педагогічного дискурсу, але й ступеня їх зацікавленості предметом мовлення: Андрійко дав відповідь на таке складне запитання! Оце так молодець! Справжній молодець!

Засобами вираження емоційно-інтелектуальних реакцій вихователя на інтелектуальні дії дітей можуть слугувати вставні слова та словосполучення: на щастя, на жаль, на сором, нівроку, нарешті.

Стимулює емоційну активність дошкільників  у пізнавальній діяльності, гармонізує спілкування та сприяє засвоєнню нових знань використання таких прийомів: запитально-відповідальна єдність, риторичне запитання, риторичний оклик, метафора, антитеза, градація, повтор. Наприклад, запитально-відповідальна єдність - це такий комунікативний прийом, сенс якого заключається в тому, що в монологічну тканину пояснення вихователя  вплітається характерна для діалогу запитально-відповідальна конструкція (запитання-відповідь) або її фрагменти. Цей прийом полегшує та активізує сприйняття інформації дошкільником, надає мовленню відтінок невимушеності, розмовності, активізує емоційну складову інтелектуального процесу. Так, наприклад, під час спостереження за деревами восени, діти звернули увагу  на червоні кетяги горобини, кількість яких помітно зменшилась, але на землі біля дерева їх не було. «Куди зникли ягідки горобини?» - виникло запитання у дітей. Вихователь запропонувала дітям самостійно знайти відповідь.

Використання означених прийомів педагогом сприятиме створенню позитивної емоційної атмосфери на занятті.

 Зауважимо, що основне завдання у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти - навчити їх вільно користуватися різноманітними мовними засобами в різних комунікативно-мовленнєвих ситуаціях і, в першу чергу, в безпосередній професійній діяльності, навчити культурі педагогічного спілкування, сформувати у студентів бездоганно чисте, правильне, термінологічно точне та емоційне мовлення. Емоційність, як правило, називається у переліку вимог до культури мовлення вихователя, що передбачає використання різноманітних вербальних та невербальних засобів для її досягнення.

 У методичному арсеналі вихователя є можливість усвідомленого та цілеспрямованого використання мовних засобів, які активізують учасників педагогічного дискурсу за допомогою прийомів на лексичному та граматичному рівнях та оптимізують процес засвоєння дошкільниками знань про довкілля.

Таким чином, навчально-методична підготовка фахівців дошкільної освіти до майбутньої професійної діяльності має бути спрямована на формування цілісного уявлення про зміст, форми навчання, засоби та методи активізації інтелектуальних емоцій учасників педагогічного процесу.

Література:

•1. Ладыженская Т.А. Система работы по развитию связной устной речи учащихся. - М.: Просвещение, 1995. - С.25.

•2.  Макарова Д.В. Языковые средства  выражения интеллектуальных эмоций в педагогическом дискурсе // Образование и наука . -  2009. -  №1. -  С.102-110.

•3.  Смирнова Е.О. Детская психология. - М.: Владос, 2006. - С.49. 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>