XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. педагог. наук, Полубоярина І. І. КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МУЗИЧНО ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ ДО ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Полубоярина І. І. 

кандидат педагогічних наук, доцент

Харківська гуманітарно-педагогічна академія

КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МУЗИЧНО ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ ДО ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У теперішній час на світовому ринку праці підвищується попит на музикантів з високим рівнем виконавської культури. Фахівцям ставляться вимоги, які передбачають не тільки знання, вміння та навички за спеціальністю, а й творчий підхід до музичної діяльності.

Організація професійної підготовки майбутнього музиканта повинна бути спрямована на формування та розвиток готовності до творчої музичної діяльності (виконавської, педагогічної, просвітницької), цю готовність ми розглядаємо як результат цієї підготовки.

В сучасній психолого-педагогічній науці готовність до того чи іншого видів діяльності, здебільшого трактується як цілеспрямоване вираження особистості, що вміщує її погляди, мотиви, почуття, інтелектуальні якості, знання, вміння та навички. Причому, така якість формується та розвивається під час професійної, психолого-педагогічної, моральної підготовки і є результатом всебічного розвитку майбутнього фахівця за рахунок вимог, які зумовлені особливостями професійної діяльності.

У психології поняття "готовність" розглядається як настанова (Д. Узнадзе), наявність здібностей (Б. Ананьєв, С. Рубінштейн), якість особистості (К. Платонов), складне особистісне утворення (Ю. Гільбух), а педагогічній літературі - як синтез якостей особистості (В. Крутецький), складне особистісне утворення (Л. Кондрашова) та ін. У вітчизняній педагогіці поняття "готовність" досліджували А. Капська, М. Кулакова, А. Линенко,В. Моляко, О. Федоренко та ін.

Педагогічні аспекти готовності до професійної діяльності розглядали О. Абдуліна, Ю. Алфьоров, Л. Ахмедзянова, І. Богданова, Н. Бугаєць, Ф. Гоноболін, І. Зязюн, Т. Ільїна, Е. Карпова, Н. Кічук, Л. Григоренко, Н. Кузьміна, З. Курлянд, І. Левіна, А. Линенко, Г. Нагорна, Л. Спірін, В. Сластьонін, Р. Хмелюк, О. Щербаков, Г. Яворська та інші.

Г. Троцко, О. Федоренко розглядають готовність до виконання діяльності як здатність і прагнення виконувати будь-яку діяльність. "Здатність розглядається як функція знань, умінь та навичок" [1]. А. Линенко характеризує готовність через особливий психологічний стан, який характеризує вибіркову, прогнозуючу активність особистості на стадії її підготовки до включення в діяльність [1].

З психологічного погляду готовність може визначатися як певна зібраність особистості, яка допомагає їй актуалізувати і використовувати свої можливості для успішних дій, тобто це є внутрішнє налаштування на певну поведінку, що вимагає розуміння студентом професійних завдань, усвідомлення своєї відповідальності, бажання досягти успіхів.

Отже, аналіз теоретичних посилань дав змогу розглядати готовність обдарованих студентів музичних спеціальностей до творчої музичної діяльності як психологічний вид готовності та визначити її сутність: готовність обдарованих студентів музичних спеціальностей до творчої музичної діяльності - це цілісне, складне особистісне утворення, інтегративна якість особистості, що поєднує професійні музичні знання, вміння, навички та якості особистості, які можуть бути сформовані за умови поєднання психолого-педагогічної, музично-теоретичної, виконавської підготовки в процесі спеціальної організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі.

На підставі аналізу підходів різних авторів (О. Мороз, В. Сластьонін, О. Федоренко, Н. Якса та ін), що досліджували цю проблему нами визначено компоненти готовності обдарованих студентів музичних спеціальностей до творчої музичної діяльності. Зазначені компоненти готовності пов'язані між собою і складають певну цілісність, їх можна розподілити на професійну групу компонентів (мотиваційний, музично-діяльнісний, когнітивний) та особистісний компонент. У свою чергу, єдність всіх зазначених вище компонентів готовності забезпечує досягнення результату професійної підготовки - готовність обдарованих студентів до творчої музичної діяльності.

Необхідність мотиваційного компонента зумовлено логікою процесу підготовки, яка починається з формування позитивної мотивації до навчання, усвідомлення необхідності такої підготовки. Поняття мотивації є комплексним і включає в себе установки, мотиви, потреби, ціннісні орієнтації, ставлення й інтереси [2]. Причому мотиваційний компонент поєднує в собі два види мотивації: пізнавальну та професійну. З одного боку, пізнавальна мотивація (пізнавальні потреби, інтереси, установки) необхідна для якісного засвоєння знань, умінь та навичок, які необхідно засвоїти обдарованим студентам музичних спеціальностей у процесі професійної підготовки. З іншого боку, необхідно таким чином побудувати процес професійної підготовки обдарованих студентів музичних спеціальностей, щоб сприяти формуванню потреби в нових знаннях, відповідального ставлення до виконання професійних обов'язків, прагнення до співпраці, творчого підходу до вирішення професійних завдань. Саме сформованість мотивації професійної діяльності забезпечує якісне виконання професійних обов'язків.

Когнітивний компонент готовності передбачає відбір знань для формування готовності студентів до творчої музичної діяльності, характеризує ступінь оволодіння знаннями (музично-педагогічними, методичними, музично-теоретичними, психологічними, уміння набувати знання та ін.), необхідними для здійснення творчої музичної діяльності.

Музично-діяльнісний компонент передбачає оволодіння уміннями, що необхідні молодим музикантам для успішного здійснення музичної діяльності. Як було зазначено вище, окрім музично-теоретичних знань та умінь їх застосовувати в професійній діяльності, необхідними є музично-педагогічні та психологічні знання, організаційні, прогностичні, соціальні та виконавські уміння, що забезпечують взаємодію студентів з обдарованими дітьми. Аналітичні вміння: уміння робити аналіз музичного твору, уміння створювати доступні пояснення своєї інтерпретації.

Особистісний компонент включає інтелектуальні, креативні, музичні здібності, емоційну чутливість, вольові якості; комунікативні уміння та навички, формування упевненості в успіху, натхнення, духовності; подолання сумнівів, труднощів.

Компоненти готовності обдарованих студентів музичних спеціальностей до творчої музичної діяльності можна розглядати як критерії оцінки ефективності цього процесу (Н. Кулакова, О. Федоренко та ін. ).

Можна зробити висновок про те, що рівень готовності музично обдарованих студентів до творчої музичної діяльності залежить від організації цілеспрямованої професійної підготовки, яка передбачає формування пізнавальної мотивації та інтересу до змісту музичної діяльності, розвитку музикальності, інтелектуально-творчих здібностей, емоційно-вольової сфери студентів, психолого-педагогічних знань та умінь, необхідних для здійснення професійної музично-педагогічної, музично-виконавської, музично-просвітницької діяльності.

Література:

•1.  Линенко А. Ф. Готовність як передумова творчої педагогічної діяльності / А. Ф. Линенко // Формування творчої особистості вчителя для оновлюваної національної школи : в 2 ч. - Умань, 1993. - Ч. 1. - С. 104-105

•2.  Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. - СПб. : Питер, 2000. - 705 с.

•3.  Федоренко О. І. Аналіз тенденцій, теорій, принципів та критеріїв формування змісту підготовки до соціальної та виховної роботи з підлітками / О. І. Федоренко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти- К. ; Запоріжжя, 2005. - Вип. 36. - С. 302-309.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>