XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. педагог. наук Рютін В.В. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ У ДИТЯЧОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ЛІТНЬОМУ ТАБОРІ

Кандидат педагогічних наук Рютін Віталій Васильович

Національний університет цивільного захисту України

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ У ДИТЯЧОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ЛІТНЬОМУ ТАБОРІ

         Постановка проблеми та аналіз наукових праць. Проблема впливу соціального середовища на особистість дитини завжди була у полі наукових досліджень педагогів та психологів. Сучасні вчені намагаються враховувати увесь спектр соціальних інститутів, які беруть участь у процесі соціального виховання підростаючого покоління. Сам процес і результат взаємодії особистості і соціального середовища розглядається у контексті соціалізації - процесу засвоєння, відтворення та розвитку особистістю соціального досвіду того суспільства, до якого належить людина.

         Врахування усіх факторів впливу на процес соціалізації особистості є запорукою успішного соціального виховання. Особливо це важливо стосовно підлітків, які отримують свій перший соціальний досвід. Серед основних інститутів соціалізації  сучасні науковці визначають: сім'ю, навчальні заклади, групи однолітків, державні, релігійні та приватні організації [1, 11]. Але лише деякі вітчизняні науковці звертають увагу на такий виховний інститут як дитячий оздоровчий літній табір, соціально-виховну роль якого влітку складно переоцінити. А.Й. Капська справедливо та стурбовано зазначає що: «Дитячі оздоровчі заклади з цілодобовим перебуванням дітей, заслуговують на увагу та серйозну державну підтримку завдяки їх потенційним можливостям щодо виховання дітей, але в останні роки різко скоротилася їх мережа» [2, 179]. М.Б. Євтух та  О.П.Сердюк  звертають увагу на конкретні проблеми: «Педагогічна теорія виховання, на жаль, недостатньо уваги приділяє проблемам літнього організованого відпочинку дітей і підлітків. ... недостатність матеріальних умов ускладнює розвиток мережі літніх таборів. Не всі з них успішно здійснюють свої педагогічні функції, тому й діти не завжди задоволені перебування у таких таборах» [3, 21].  Таким чином, виникає проблема наукового пошуку нових педагогічних умов соціалізації підлітків у літніх оздоровчих таборах.

         Мета статті. На основі аналізу особистого педагогічного досвіду роботи у дитячих оздоровчих літніх таборах та вікових психологічних особливостей поведінки підлітків визначити педагогічні умови позитивної соціалізації вказаної категорії дітей під час літнього відпочинку.

         Виклад основного матеріалу. У останні роки, на фоні соціально-економічних кризових явищ, у підлітковому та юнацькому середовищі склалася небезпечна ситуація, що характеризується значним зростанням різних форм асоціальної поведінки підлятків. Саме діти підліткового та юнацького  віку привертають до себе увагу через свої вікові та психологічні особливості, що характеризуються особливими поведінковими реакціями: прагненням до самостійності, вираженням своєї індивідуальності, пошуком свого місця у соціальних групах та структурах, емоційною нестійкістю. Виникає велика небезпека прояву різних форм девіантної поведінки: підвищеної агресивності, алкоголізації,  наркоманії, проституції. Причинами тут є послаблення виховних функцій сім'ї та школи,  погана організація дозвілля дітей, відсутність належного нагляду за дітьми, відсутність необхідної уваги соціуму до організації вільного часу дітей. Нажаль базові виховні інститути не можуть самостійно вирішити ці проблеми. Все більш очевидна необхідність організації вільного часу підлітків під час канікул. Тобто потрібно звернути наукову увагу до позашкільних соціальних інститутів, які були б здатні розвинути схильності дітей, задовольнити їх потреби особистісного розвитку та інтереси у соціально схвальному напрямі. Для здійснення цієї діяльності створені дитячі оздоровчі табори, в умовах яких соціалізація підлітків отримує позитивного спрямування.

         Соціалізація підлітка у дитячому оздоровчому таборі це продовження набуття дитиною досвіду соціальних відносин та засвоєння нових соціальних ролей, що відбуваються в умовах діяльності, спілкування та самопізнання. Все це відбувається за умов соціальної взаємодії дітей та дорослих. У дитини формується готовність до самостійних соціальних дій. Соціальна важливість перебування дитини у таборі під час канікул не лише у  тому, що вона уникає негативного та стихійного впливу вулиці. Спілкування з однолітками у нових формах взаємодії (ігри, змагання, походи та інше) значно розширюють світогляд дитини. Формується колективна та особистісна відповідальність за доручені справи. Не дивлячись на певні труднощі пов'язані з економічною кризою, сьогодні можна говорити про певний набутий педагогічний досвід роботи з дітьми у літніх оздоровчих таборах.

         Досвід організації відпочинку у літньому дитячому оздоровчому таборі «Школи Бойко» (м. Харків), свідчить про його зростаючу популярність серед дітей та батьків. Причин тому декілька:

•1.                     Підготовка вожатих до виховної діяльності відбувається з числа тих, хто особисто на протязі декількох років відпочивав у таборі, та дуже добре знає «контингент» вихованців. Тобто студентська молодь вдало застосовує свій соціальний та первинний педагогічний досвід.

•2.                     Представникам старших загонів дозволяється ставати помічниками вожатих молодших загонів, здійснювати контроль розпорядку дня, надавати допомогу у вихованні та навчанні молодших, що формує особистісну відповідальність та первинні навички педагогічної діяльності.

•3.                     Особлива увага приділяється розвитку фізичної культури дітей. Дітям, які бажають вставати рано вранці та займатися фізичною зарядкою за особистим планом це не забороняється. Навпаки, за допомогою досвідченого інструктора вини здійснюють ранкову пробіжку та виконують фізичні вправи. Притому зарядка закінчується купанням на пляжі. І тут інструктору допомагають представники старших загонів, вони здійснюють контроль за молодшими,  допомагають правильно виконувати фізичні вправи.

•4.                     Розпорядок дня складений таким чином, щоб діти корисно використовували кожну хвилину відпочинку. Тобто він щільно наповнений цікавими подіями. За таких умов, формування дитячого колективу відбувається під досвідченим поглядом психолога-фахівця, який враховує особистісну сумісність дітей у загонах  та корегує цей процес.

•5.                     До педагогічної діяльності залучені найкращі педагогічні фахівці школи та вищих навчальних закладів регіону. Діти мають можливість відвідувати уроки та майстер-класи вчителів та викладачів, ці уроки не перевантажені за змістом та часом. Завдяки таким можливостям, діти не забувають навчальний шкільний матеріал. Сам процес навчання для них не втрачає своєї актуальності.

•6.                     Організація спортивної роботи вдало доповнена проведенням маршів  - походів представників старших загонів. На чолі з досвідченими інструктором з туризму та фахівця МНС загін юнаків та дівчат долає декілька десятків кілометрів за розробленим маршрутом. Справжньою «школою виживання» є навчання облаштування табору, приготування їжі та подолання  перешкод.

•7.                     Підтримання педагогічного зв'язку з батьками дітей, наполегливе доведення інформації до батьків про підтримання нормального режиму харчування: уникнення вживання жуйок, чіпсів та інших продуктів з сумнівним щодо корисності складом інгредієнтів.

Таким чином, очевидно, що сьогодні для актуалізації літнього дитячого оздоровчого табору як інституту соціалізації необхідно впровадження нових (а інколи забутих) форм організації дозвілля дітей.

Висновки. Аналіз практичної діяльності у дитячому оздоровчому таборі дозволяє сформулювати основні умови від яких залежить ефективна соціалізація дитини влітку:

•1. Не дивлячись на тимчасових характер дитячого оздоровчого табору, через характерні особливості, цей інститут соціалізації дає можливість дитині вибрати нову стратегію поведінки, апробувати нові відносини.

•2. Відносна автономність існування табору підсилює формування референтності найближчого оточення - яке представляє собою повноцінний світ дорослих та дітей, малюків та підлітків. Відсутній вплив батьків, які  часто стереотипно сприймають деякі цілком зрозумілі явища дитячого середовища.

•3. Залучення до педагогічної діяльності найбільш підготовлених педагогічних фахівців вищих навчальних закладів та силових структур (МНС, МВС та інші) значно підсилює   педагогічний арсенал форм і методів дозвілля дітей.

•4. Залучення до виховної діяльності старших підлітків у якості помічників сприяє формуванню особистісної відповідальності та формуванню первинного педагогічного  досвіду.

•5.  Розгляд дитячого оздоровчого літнього табору як важливого інституту соціалізації дитини, застосування сучасних форм та методів педагогічного впливу робить процес соціалізації особистості дійсно безперервним та з соціально-педагогічної точки зору повноцінним.

Перспективними дослідженнями у подальшому може бути соціально-педагогічна проблематика  створення військово-спортивних, спортивних та інших профільних дитячих таборів. Дослідження особливостей військово-патріотичного та фізичного виховання дітей у них.

Література:

•1.  Мудрик А.В. Социальная педагогика: учеб. для студ. пед. вузов / А.В.Мудрик. ­­- М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 184 с.

•2.  Соціальна педагогіка: підручник / під редакцією А.Й. Капської  2-е вид., перероб. та доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 256 с.

•3.  Євтух М.Б. Соціальна педагогіка: підручник / Євтух М.Б., Сердюк О.П. - Вид. 2-е, стереотип. - К.: МАУП, 2003. - 232 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>