XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. педагог. наук, Шиян Т. В. КРОС-КУЛЬТУРНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Шиян Тетяна Володимирівна,

кандидат педагогічних наук,

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського,

кафедра іноземних мов

КРОС-КУЛЬТУРНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

В умовах посилення глобалізаційних процесів завдяки сучасним засобам пересування, комунікативно-інформаційним технологіям, взаємодія країн, народів та культур стає постійною та невідворотною. Сьогоднішні студенти вищих навчальних закладів - це завтрашні фахівці, які будуть здійснювати обмін досягненнями культур, налагоджувати безпосередні контакти між державними інститутами та суспільними рухами різних країн, співпрацювати у міжнародних наукових, економічних, соціальних проектах тощо. Звідси, очевидним стає той факт, що фахова підготовка студентів вищих навчальних закладів має спрямовуватися не лише на формування їхньої професійної компетентності, навичок вільного володіння англійською мовою, але й на підготовку до ефективного функціонування у мультикультурному світі.

Крос-культурна підготовка студентів здійснюється під час аудиторної роботи, а саме у процесі викладання курсів з іноземної мови, культурології, основ міжнародної комунікації, так і під час позааудиторої роботи: студентські гуртки, клуби, факультативні заняття тощо. Термін крос-культурної підготовки  також може охоплювати проміжок часу від декілька семестрів до декілька занять. Незважаючи на форму та  термін крос-культурної підготовки, її основна мета - підготувати майбутніх фахівців lj ефективного функціонування та співпраці у глобальному середовищі, долаючи конфлікти, засновані на культурних непорозуміннях.

Кінцевим результатом крос-культурної підготовки, на думку дослідників [ 1 ]  є якісні зміни особистості, а саме - зміни у мисленні, зміни афективних реакцій та зміни у реальній поведінці, засновані на ставленнях.

Ефективна програма крос-культурної підготовки спрямовується на збільшення знань про культуру, культурні розбіжності та фактичні проблеми, які мають місце у взаємодії різних культур. Одним із способів розширити мислення є комплексний підхід до вирішення конкретної проблеми, коли для її розв'язання до уваги беруться різні аргументи (культурні, економічні, політичні фактори). Таким чином, посилюється розуміння людей з іншої культури, розвивається здібність подивитися на проблеми з точки зору інших.

Наприклад, у роботі із студентами можна використовувати «культурні сенсибілізатори» [2] - це навчальні матеріали, засновані на відборі релевантних зразків поведінки та різних їхніх інтерпретаціях. Студентам пропонується прочитати опис епізоду, головними героями якого є представники з різних культур, наприклад, опис ділових переговорів між німецьким бізнесменом та його японським партнером. Далі студентам пропонується обрати одну з декількох інтерпретацій цієї ситуації. Після цього студенти читають коментар експертів щодо кожної можливої інтерпретації.

Міжкультурні зіткнення продукують певні афективні реакції, пов'язані з почуттями, емоціями та відчуттями дезінтеграції, що полягає в основу «акультуративного стресу» або «культурного шоку» [3]. Люди, які тимчасово опиняються в іншій культурі і стикаються з різними поглядами на такі загальнолюдські цінності як рівність, чесність, справедливість, можуть сформувати негативні погляди на іншу культуру та її представників. Крос-культурна підготовка студентів спрямовується ще й на допомогу подолати  афективні реакції.

Спеціально підібрані тренінги допомагають подолати негативні реакції, сформувати терпимість до різних поглядів та навіть викликати задоволення від міжкультурної взаємодії. Студентам можна запропонувати рольові ігри, взаємний обмін почуттями, виконання практичних завдань. Цього аспекту крос-культурної підготовки потребують студенти, які збираються на короткострокове або довгострокове навчання за кордоном, подаються на міжнародні гранти або мають намір працювати після закінчення вищого навчального закладу у міжнародних компаніях з перспективою закордонних відряджень.

Результатом крос-культурної підготовки є також зміни у поведінці при взаємодії з іншим культурами, коли набуті знання перетворюються у активні дії. У такому контексті важливого значення набувають навчальні інструменти, іншими словами, ті способи, які людина використовує, щоб впроваджувати принципи у активні дії. Звідси, під час крос-культурної підготовки використовуються засновані на загальних теоріях навчання тренувальні вправи, які спрямовані на розширення самосвідомості, надають можливості упровадити вміння у дії.  Наприклад, основним принципом підготовки є дотримання наступного навчального циклу: 1) виконання завдання, 2) обговорення результатів виконаного завдання, 3) висновок, 4) застосування набутих вмінь у виконанні наступного завдання. 

Перший етап навчального циклу важливий, оскільки крос-культурна підготовка заснована перш за все на знаннях. Тим не менше, вона передбачає рефлексію, перегляд власного способу мислення та поведінки. Ефективна крос-культурна підготовка передбачає не просто ознайомлення з певними патернами поведінки представників інших культур, а й перегляд власного способу мислення, порівняння його із способом мислення інших (або з уявленням про їхній спосіб мислення) і лише потім розуміння того як вчиняти з урахуванням вивченого.

На етапі обговорення результатів виконаного завдання студентам надається можливість обговорити свій  досвід та враження з іншими у навчальній групі. Студенти в інтерактивній формі обмінюються думками про те, що вони робили, що вони вивчили і, головне, що вони при цьому відчували.

Наступний етап циклу є ще більш рефлексивним, коли студенти розмірковують над способами реалізації того, що вони досліджували, які зміни у міркуваннях можна передбачити, які зміни у поведінці можна очікувати. І, нарешті, навчання не має сенсу без застосування вивченого. Зробити це можна, запитавши студентів про те, як вони будуть використовувати отримані знання та вміння у своїй професійній діяльності або у повсякденному житті. Корисною вправою на цьому етапі, наприклад, може буди обговорення цілей та плану дій щодо їхнього досягнення.

Отже, крос-культурна підготовка студентів становить певну систему, ефективність якої обумовлюється наступними чинниками: обізнаність про культурні розбіжності, вміння виражати свої думки та почуття щодо цих розбіжностей, вміння оцінювати свій досвід та робити висновки щодо того, як можуть змінитися власна поведінка та очікування, планувати, як можна застосовувати ці зміни у майбутній професійній діяльності.

Література:

•1     Black J., Mendenthall M. Cross-cultural training effectiveness: a review and a theoretical framework for future research / Academy of Management review # 15. - 1990. - P.113-136

•2     Fiedler F., Mitchell T., Triandis H. the culture assimilator: an approach to cross-cultural training / Journal of Applied Psychology. - # 55. - 1971. - P.95-102.

•3      Furnham A., Bochner S Culture shock: Psychological reactions to unfamiliar environments. - London:Methuen. - 1986.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>